Категория "Информатика"


Категория на документа: Документи по Информатика
 КУРСОВА РАБОТА по Информационни технологии в бизнеса и администрацията Изготвил: Миглена Маринова Игнатова-Желязкова Специалност: ИИТ Фак. №1250136124 Увод Информационните технологии през последните няколко години навлязоха много активно във всички сектори и отрасли. В днешно време е немислимо един бизнес да се развива без информационните технологии. Те са както разход за бизнеса, но й спомагат по-доброто и по-бързото развиване на бизнеса. Световните търговски компании продължават разширяванет

Категория на документа: Документи по Информатика
 Отчитане ликвидацията на съоръжения Курсова работа по дисциплината "Счетоводен софтуер" Обща характеристика на обекта на отчитане и счетоводни сметки. Ликвидацията на ДМА е процес, при който настъпва морално и физическо износване на актива. Тя е съпроводена с извършването на разходи като събаряне, разглобяване и други, в резултат на което могат да се получат годни за по-нататъшна употреба материали, резервни части и други. Документите, които се издават при ликвидацията са Заповед за бракуване,

Категория на документа: Документи по Информатика
nZoom Цялостно решение за Вашият бизнес Олга Кирилова Стоянова, Факултетен номер: 1208932013 1. Въведение - nZoom е уеб - базиран софтуер за организиране и управляване на процеси, документи и информация. Ориентиран е към бизнес клиенти и е проектиран и изпълнен изцяло в България, като е съобразен с икономическата ситуация в нашата страна - както като необходима за бизнеса функционалност, така и като бюджети за закупуване, внедряване и поддръжка. nZoom управлява бизнес-процеси. Всеки един процес

Категория на документа: Документи по Информатика
ТЕМА 1 Компютърна сигурност. Общи положения. Защитата на компютрите, периферията, сградата, терминалите, кабелите, дисковете и т.н. е всичко, което можем да включим в предметното полето на компютърната сигурност. КС има три важни аспекта: ТАЙНА - гарантира, че потребителите имат достъп само до информацията, която им е позволена от системата за защита.Тя е от първостепенна важност за комуникационните и информационни системи за сигурност и отбрана. ЦЯЛОСНОСТ - Не допуска неоторизирана или случайн

Категория на документа: Документи по Информатика
Курсова работа Вариант No 19 по дисциплината Езици, автомати, изчислимост разработена от студента Петя Иванова Петрова Факултетен No 096524 Група:50Б Курс: 4 Специалност: ИИТ Тип обучение: редовно Да се разработят на програмен език: А-съзадавне на едносвързан списък с елементи от следния тип-низ. Б-прехвърляне на информцията в създанената структура в А двусвързн списък. В-сортиране на създадената структура от б. Г-Да се обработи създадената в процедура в) структура като за обработката се използ

Яндекс.Метрика
92 92 100 100