Категория "Информатика"


Категория на документа: Документи по Информатика
 Юзу "Неофит Рилски" Природо-математически факултет Тема 3 : Изграждане на класова йерархия е основен механизъм за намаляване сложността на класовете и постигане на полиморфично поведение на обектите. Изготвил: Проверил: Десислава Стойчева гл. ас. Иво Дамянов Фак. №11250121031 Спец. Информатика Курс 1 Йерархията на унаследяване дефинира отношения тип-подтип между типовете класове. Например, Panda е тип Bear, на свой ред Bear е тип ZooAnimal. По същия начин и сортираният масив,и масив с проверка

Категория на документа: Документи по Информатика
 Programmer's Reference Herbert Shildt Osborne / McGraw - Hill 1997 , Berkeley CA ISBN 0-07-882367-6 Превод и обработка - MesserSchmidt [email protected] Съдържание: Увод ............................................................................ 12 ГЛАВА 1 - Типове данни,променливи и константи...... 12 Основни типове...................................................................... 12 Деклариране на променливи..................................................... 14 Инициализиране на променлив

Категория на документа: Документи по Информатика
KONSTANTIN PRESLAVSKY UNIVERSITY S H U M E N ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ “ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ” ФАКУЛТЕТ ПОМАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА КАТЕДРА КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ ЗАДАНИЕ за дипломно проектиране ЗА ДИПЛОМНА РАБОТА НА ТЕМА: “АДМИНИСТРИРАНЕ И ОПТИМИЗИРАНЕ НА МРЕЖА ЗА INTERNET ДОСТАВЧИК” Дипломант: XXXX Ф№ XXXX Специалност: Компютърна информатика Тема: Администриране и оптимизиране на мрежа за интернет доставчик Да се проектира компютърна мрежа за доставка на Интернет на клиенти при след

Категория на документа: Документи по Информатика
Компютърни мрежи. Същност. КОМПЮТЪРНИТЕ МРЕЖИ. ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ Компютърна мрежа (Computer NetWork, net - мрежа, и work - работа) - система за обмен на данни между множество компютри. Основна цел: осигуряване потребителите с потенциалната възможност за достъп до локалните ресурси на всички компютри в мрежата. Информационна мрежа - компютърна мрежа, предназначена за съхранение и предаване на данни, с цел решаване конкретни задачи на потребителите. Терминална система (абонатна система, мрежова стан

Категория на документа: Документи по Информатика
Практикум по интернет комуникации Задачи на дисциплината Практикумът създава практически умения на студентите за използуване на приложения за осъществяване на комуникации в Интернет и Интранет. Акцентира се върху създаването на WWW сайт, публикуването му в Интранет и Интернет. Разглеждат се различни комуникационни средства за връзка между потребители в мрежата. В практикума се разглеждат и начините за изграждане на комуникация между затворени групи потребители, изграждането на локални групи за c

Яндекс.Метрика
92 92 100 100