Категория "Информатика"


Категория на документа: Документи по Информатика
ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ ВАРНА КАТЕДРА ИНФОРМАТИКА КУРСОВА РАБОТА по ИНФОРМАТИКА на тема: "Графики и таблици на EXCEL" Разработил: Проверил: (доц.д-р С.Дражев) гр. Варна 2000 г. Командировки О съществяването на стопанска дейност налага командироването на лица в страната и чужбина за изпълнение на възложените им задачи. Нека се спрем на реда за командироване на едноличния търговец. Според приетите наредби едноличният търговец командирова както себе си, така и лицата, които работят при него по тр

Категория на документа: Документи по Информатика
ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАТИКА (курс лекции) Учебна година 2007/2008 Специалност МИТП (трети семестър) Иван Крумов КУРТЕВ УЧЕБНА ПРОГРАМА 1. Предмет на техническата информатика. Развитие на компютърната архитектура. Поколения компютри - обобщена структура и характеристики. 3 ч. 2. Централен процесор. Основни задачи на процесора. Функционални блокове на процесора. Мощност на процесора. Набор команди. Организация на изчислителния процес. Съвместяване на операциите в процесорите. CISC и RISC процесори. Ар

Категория на документа: Документи по Информатика
Съдържание Анотация 5 Увод 6 Глава 1. Електронно обучение, чрез електронни учебници - различни гледни точки 8 1.1. Ученето от монитора: непривично, неприятно и нездравословно 9 1.2.Основни цели и очаквания от общество 9 1.3.Умения 10 1.3.1. Информационни умения 10 1.3.2 Умения за работа по проект 11 1.3.3.Умения за работа в екип 11 1.3.4.Умения за представяне на информация 11 1.4. Структура на електронен учебник 12 1.5. Дизайн на електронния учебник 14 1.6. Информационно попълнение на електронн

Категория на документа: Документи по Информатика
 1. ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ. ОСНОВНИ ТИПОВЕ ДАННИ 1.1. СИНТАКСИС НА ЕЗИКА Синтаксисът на формалните езици, каквито са езиците за програмиране, включва три елемента: азбука, лексика и граматика. Азбуката на един език е множеството от допустимите символи. Това множество е крайно и е предварително фиксирано. От азбуката на езика по определени правила (лексически правила) се формират думите на езика, които се наричат лексеми. От лексeмите, съгласно правилата на граматиката, се образуват изреченията на език

Категория на документа: Документи по Информатика
II. СИСТЕМИ. СВОЙСТВА НА СИСТЕМИТЕ. КЛАСИФИКАЦИЯ НА СИСТЕМИТЕ Системата може да бъде представена като процес, при който резултатът е преобразуването на сигнали. Следователно системата има входен и изходен сигнал, като изходният сигнал е свързан с входния чрез преобразуването в системата. Дадена висококачествена система например получава записан звуков сигнал и го възпроизвежда. Ако тази система има възможност за регулиране на тона, можем да променяме параметрите на системата, т. е. качеството н

Яндекс.Метрика
92 92 100 100