Категория "Информатика"


Категория на документа: Документи по Информатика
1. Определение за Локална Мрежа (ЛМ). Разпределени локални мрежи. Системи клиент - сървер и хост - терминал. Дискови и файлови сървери, сървери за принтер . Мрежова операционна система (МОС) 2. Кабелна система на ЛМ. Видове кабели. Предимства и недостатъци при изграждане на ЛМ с един или друг кабел. Стандартизация на кабелите. 3. Архитектура (топология) на локалната мрежа. Предимства и недостатъци на отделните видове топологии. 4. Комуникационни модели и протоколи. Модел OSI. Мрежови стандарти

Категория на документа: Документи по Информатика
ОБЩИ ВЪПРОСИ. ТРАДИЦИОННИ И НОВИ ДОКУМЕНТИ. ЕЛЕКТРОННА ЕВРОПА "Информационно общество" и "документна информация". Понятието "документ". Основен инструментариум при осъществяването на комуникации (между структурите на обществото и между отделните индивиди) са документите. Невижданата досега динамика на живота, необичайно голямата интензивност и широта на комуникациите в регионален, национален и глобален мащаб доведоха до задълбочаване и до огромно разширяване (стигащо до глобализация) на информа

Категория на документа: Документи по Информатика
Интегрални Схеми. Определения. Процеси на проектиране и производство. Основни елементи и технологии В компютрите спи магия! - оправдание на леля Веска да напусне работа, защото, когато останала да чисти офиса до среднощ, видяла как от компютрите започва да излиза призрачна завеса от падащи зелени цифри... 1. Интегрални схеми. Интегрални схеми - EPROM памет с прозорче за ултравиолетови- лъчи. Интегрална схема на NVIDIA с високопроизводителна многоядрна система за създаване на изображения в реалн

Категория на документа: Документи по Информатика
 Бази от данни и тяхното приложение Модул 1. Основи на базите от данни 1.1. Бази от данни и тяхното приложение 1.1.1. Автоматизирани информационни системи с база от данни Автоматизираната информационна система служи за събиране и съхраняване на информация и за нейното ефективно разпределяне и използване. В такава система информацията се представя във вид на данни, съхранявани в дискови файлове. Информационните системи се създават за удовлетворяване на информационни потребности, така че предназн

Категория на документа: Документи по Информатика
MAN Topology MAN топологията, който е описан в фигура 3 - 1, показва мрежа, която служи на три различни организации в единствена корпорация. Фигурата 3 - 1 типична само-ръководеше разгръщане от MPLS Ман Тази корпоративна мрежа обхваща пет различни местоположения: голям кампус (LC), медиен кампус (МС),, два малки кампуса (SC1, SC2), два информационни центъра (DC1, DC 2). Всяка организация иска техният трафик да бъде държан отделен от трафика на коя да е друга организация. За всяка организация, г

Яндекс.Метрика
92 92 100 100