Категория "Информатика"


Категория на документа: Документи по Информатика
Изпитна тема 1: КОМПЮТЪРНА СИСТЕМА IBM/ХТ I8088 План-тезис: Основни функционални блокове на дънната платка на компютърна система IBM/ХТ с процесор 8086, разширителна шина - 8-битова ISA. Системен таймер, системни ресурси на дънната платка. Характеристики на процесор Intel 8086. Разлика между I8088 и I8086. Шина данни и адресна шина. Режими на работа, стекова памет, регистър на инструкциите. Инструкции за обмен на данни. Относително и индексно адресиране. Характеристики на RAM паметта, видове, м

Категория на документа: Документи по Информатика
 Технически университет-Габрово Катедра "Приложна информатика" КУРСОВА РАБОТА ТЕМА №20 РАБОТА С ТАБЛИЦИ В ДОКУМЕНТ НА MS WORD Студент:________ Преподавател:_________ Виктор Вълчев Динев (гл. ас. Н.Георгиева) Фак.№30713117, І курс, спец.СУ Декември 2007г. Габрово Увод Текстообработващата програма Word 2003 има за цел създаването на различен тип документи. Чрез програмата могат да се въвеждат различни текстове. Настоящата курсова работа има за цел за научи нейните читатели за възможността, която

Категория на документа: Документи по Информатика
Икономически университет - град Варна Курсова работа по Счетоводен софтуер на тема: Отчитане на производството на Готова Продукция Изготвил: Проверил: Йолина Валериева Тодорова Гл.ас. Анка Стоянова Хубанова СК, 7 група , фак.№ 2257 Същност на готовата продукция Готовата продукция е продукт на човешкия труд, който е преминал през всички етапи на техническия процеси и отговаря на определени качествени изисквания , поставени от Българският държавен стандарт (БДС). Измерителите за отчитане на проду

Категория на документа: Документи по Информатика
УЧИТЕЛЯТ - НОВАТОР ЧРЕЗ ПРИЛАГАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪЗДАВАНЕ НА КОМПЮТЪРНИ ДИДАКТИЧНИ ИГРИ ПРИ ОБУЧЕНИЕТО НА ДЕЦАТА ОТ ПОДГОТВИТЕЛНАТА ГРУПА Цветелина Иванова Симеонова - старши учител в ЦДГ "Бреза"- филиал с.Подем, Община Долна Митрополия, Област Плевен Живеейки в епохата на информационен взрив, учителя-новатор непрекъснато търси нови, по-ефективни форми, методи и техники на обучение необходими при обучението на децата от подготвителната група в детската градина. Технологиите са

Категория на документа: Документи по Информатика
 1.Основни понятия за БД.Основни елементи на БД. Определение за БД-организирано множество от взаимно свързани данни върху въженосители;данните се групират в записи,записите във файлове,а те обратно в база данни. БД-имат 2 аспекта - данните и техния жичен запис БД<файл<запис<данни,ключ 2.Своиства: А)обща съвкупност от данни - една база данни трябва да обслужва еднакво добре всички потребители; Б)независимост на данните-съвкупността от данни не трябва да влиае на приложенията,които я използват ка

Яндекс.Метрика
92 92 100 100