Web 2.0 - същност и приложение в бизнеса


Категория на документа: Информатика


СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ "ДИМИТЪР А. ЦЕНОВ" - СВИЩОВ
Катедра "Бизнес информатика"

НА ТЕМА

Web 2.0 - същност, технологии и
приложение в бизнеса

Изготвил: Научен ръководител:

Име
Фак. №
Специалност:
Курс:
Група:

Свищов
2013

Въведение

Съвременният бизнес използва богат арсенал компоненти на информационните технологии, които в определени случаи се явяват жизнено важни за успеха на организацията. По тази причина постоянното увеличаване на количеството на обработваните данни води не само до мащабиране на съществуващата система, а и до необходимост от създаване на по-големи и по-сложни корпоративни инфраструктури. В определен период от време възможностите за организиране и мащабиране на ИТ инфраструктурата може да се поддържа от компанията, но практически не е възможно това да продължи дълго. Разходите за обслужване на съвременните сложни информационни системи бързо нарастват, поради което в определен момент по-нататъшното разширяване и обновяване става изключително скъпо и рисковано.

Днес бизнесът е силно зависим от ИТ инфраструктурата и поставя все по-големи изисквания - поддържане и обработка на огромно количество потребителски данни, динамично поделяте на ресурси, бърза адаптация към променящите се изисквания на бизнеса, простота и автоматизация на обслужването. Необходима е също измеримост на разходите за технологии, оперативно предоставяне на различни информационни услуги.

На съществуващия етап в развитието, технологиите и системите, които могат да удовлетворят най-пълно горните изисквания и да разрешат дилемата са облачните изчисления, предоставянето на софтуера като услуга и използването на Web 2.0 в бизнеса.
1. Същност и основни характеристики на Web 2.0

В специализираната литература все няма точно и общоприето определение на Web 2.0. Този термин е въведен през 2004 година от Тим О'Рейли и много бързо се превръща в най-успешното и популярно явление в Интернет.

Дефиницията на О'Рейли гласи: "Набор от социални, икономически и технологични направления, които съвместно формират основите на Интернет от следващо поколение - по-зрял и ясно очертан комуникационен канал, различаващ се с участието на потребителите, отвореност и ефект на мрежата."1

С този термин Тим О'Рейли характеризира голям брой Интернет сайтове, обединени от общи принципи и притежаващи сходни тенденции относно възникването на различни мрежови общества - социални мрежи, wiki сайтове, блогове, голям брой инструменти за комуникация и различни други услуги. Всички те са Web базирани услуги от второ поколение и в основата им стои съвместната работа, онлайн сътрудничество и споделяне между потребителите.

Web 2.0 в качеството си на нов продукт не само добавя редица иновации, но и налага съществена промяна в начина на използване на утвърдените стандарти. Това позволява мрежата вече да се използва като "платформа за разработване на различни приложения, които променят начина на общуване между хората и възможностите за изпълнение на различни бизнес процеси."2

Според Б. Симеонова3 "Това, което днес наричаме Web 2.0, разбива традиционната рамка за монопол върху образа и мисълт.... Web 2.0 позволява на всички, независимо от техните технологични компетентности, да създават, да произвеждат, да говорят, да разпространяват и да стават част от една по-голяма виртуална общност. В още по-революционен смисъл Web 2.0 позволява на използващите го съвместно да създават, да произвеждат, да говорят, да разпространяват и т. н.

Най-съществената отличителна черта на Web 2.0 е атомизацията Web контента, в резултат на което преобладаващ брой от заявките и обработката й се извършва от компютърни програми. Широко известните и масово използвани големи портали Google, Yahoo, MSN и много други сайтове се превръщат в доставчици на компоненти API за пълноценни продукти в web услугите, които днес са най-перспективната технология, около която се формират всички виждания за използването на Web 2.0.

Web 2.0 налага нови правила и модели за водене на бизнес, тъй като блоговете, персоналните профили и уикитата предоставят прости инструменти за общуване, които позволяват на хората да комуникират помежду си, без да се интересуват от използваната web технология и браузъри. В процеса на използването им хората имат възможност да споделят своите интереси и опит в създаването на съвместно съдържание (контент). В резултат все по-голяма част от бизнес аудиторията проява сериозен интерес към Web 2.0 технологиите и да ги използва в бизнеса, уповавайки се на убеждението, че те съдържат голям потенциал за развитие. Вече е безспорен факт, че всички сайтове - лидери в електронната търговия въвеждат новите идеи, на които е базирана Web 2.0. Редица изследвания от последната година доказват, че внедряването на нови интерактивни модули, съвременен каталог на продуктите и налагането на по-ефективно обслужване с потребителите водят до значително увеличаване на Интернет продажбите.

2. Основни свойства на Web 2.0

Web 2.0 притежава редица свойства, които я правят лесно приложима и предпочитана от потребителите на Интернет услуги:4

* Контентът се създава от потребителите;

* Тагове се присвояват на всеки контент за сортиране и групиране;

* Контентът може са получи във вид на rss/atom поток - да се разглеждат заглавията и по тях да се прави избор кое трябва да се преглежда и кое не представлява интерес за потребителя;Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Web 2.0 - същност и приложение в бизнеса 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.