Съвременните бизнес организации от позициите на конфигурационния подход. Информационни потребности на елементите на организационните конфигурации.


Категория на документа: Информатика


* Техноструктура
* Техноструктурата е мястото за създаване на иновации в организацията.
* Сътрудниците в техноструктурата са с много висока квалификация.
* Те създават иновациите чрез експерименти, симулации и трансфер на знания (лицензи, ноу хау, промишлен шпионаж).
21. Техноструктура
* Техноструктурата реализира целия жизнен цикъл на иновацията от идеята до реализацията й в практиката като нов продукт, бизнес процес, управленски практика.
* Касае се за създаване на:
* конструкция на продукта, тестване на функционалността на конструкцията (якост, надеждност, технологичност ремонто пригодност и др.),
* създаване на прототип на продукта,
* индустриализация на прототипа (техническа подготовка на производството - технологични процеси, инструменти и екипировка да производството, организация на производствения процес и др.).
22. Техноструктура
* Задача на техноструктурата е и документирането на тези жизнени цикли под формата на организационни знания, които впоследствие да се реализират като добри практики, интелектуални продукти за пазара и средства за обучение на ново постъпили сътрудници.
* Техноструктурата създава и широка гама от вътрешно организационни стандарти (технологии, инструкции, регламенти, лимити, нормали, технически стандарти, правилници и др.), с които регламентира дейността (бизнес процесите и управленския процес) на цялата организация.
23. Техноструктура
* Целта е да се гарантира повторяемост на всички процеси по отношение на последователност и съдържание на задачите.
* Това е необходимо за може да се определя резултативността на всеки процес и тя да се сравнява с добри световни практики.
* При наличие на изоставане или разминаване, техноструктурата предприема актуализиране на вътрешно организационните стандарти.
* В тази връзка основно задължение на техноструктурата е непрекъснато изучаване на данни за хода на всички бизнес процеси в организацията.
24. Техноструктура
* Информацията, от която се нуждае техноструктурата постъпва, както от вътрешната, така и от външната среда на организацията.
* Тя е твърде разнообразна по вид и съдържание - от оперативни данни до сложни структури от знания.
* На база на тази информация техноструктурата генерира различни знания, които попълват организационното познание.
25. Помощен състав
* Помощният състав включва сътрудници които нямат пряко отношение към бизнеса на организацията.
* Те изпълняват две основни задачи:
* Осигуряване на информационни връзки (комуникации) между бизнес процесите във вътрешната среда и между организацията и външната среда
* Управление на документооборота в организацията
26. Осигуряване на информационни връзки между бизнес процесите
* Осигуряването на надеждни връзки между бизнес процесите във вътрешната среда и връзки на организацията с външната среда първата основна задача на помощния състав.
* От гледна точка на пространството и времето информационните връзки могат да са 4 вида:
* По едно и също време на едно и също място
* По различно време на едно и също място
* По различно време на различни места
* По едно и също време на различни места
27. Осигуряване на информационни връзки между бизнес процесите
* Комуникациите "По едно и също време на едно и също място" се реализират под формата на различни двустранни и многостранни срещи като събрания, съвещания, заседания, форуми, конференции и т.н. Съществен момент при тези срещи е: определяне на удобно място и време на срещата, осигуряване на присъствие на всички ангажирани, изпращане на подготвителни материали, разпространение на резултатите от срещата.
* Комуникациите "По различно време на едно и също място" се осъществяват чрез различни съобщения, бележки, паметки и т.н. Помощният състав рядко взема участие в тази форма на комуникация. Тя се реализира предимно между колеги, които работят на едно и също работно място.
28. Осигуряване на информационни връзки между бизнес процесите
* Комуникациите "По различно време на различни места" се реализират под формата на различни формати официална поща - традиционни пощенски пратки, електронна поща, куриерски услуги. Помощният състав има задължението да финализира дейността по физическата реализация на тази комуникация. Информацията, която е нужна са точни данни за контрагентите и обектите за информационен обмен. Необходими са и средства за проследимост на хода на комуникацията, защото се обменят официални послания, които са свързани с различни договорни отношения.
* Комуникациите "По едно и също време на различни места" се осъществяват под формата на различни телеконференции (видеоконференции, уебинари и др.). Основна задача на помощния състав е осигуряване на подходящо комуникационно трасе, избор на подходящо време за телеконференцията, известяване на всички заинтересовани страни, подаване на допълнителна информация към участниците в комуникацията, регистриране и съхранение на процеса на комуникацията.
29. Управление на документооборота в организацията
* Втората основна задача на помощния състав е управлението на документооборота в организацията.
* В съвременните бизнес организации съществува два вида документооборот:
* Хартиен
* Електронен
30. Хартиен документооборот
* Хартиеният документооборот включва:
* всички документи на хартиен носител, които циркулират вътре в организацията (протоколи, различни видове карти, отчети, заявки и др.) по силата на вътрешно организационните стандарти;
* документите на хартиен носител, които постъпват от външната среда (актове, заявки, договори, жалби, рекламации, оферти и др.);
* документи на хартиен носител, които се подават към външната среда (договори, декларации, отчети, баланси, бюджети, оферти, рекламни материали, материали за пресата и др.).
31. Хартиен документооборотСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Съвременните бизнес организации от позициите на конфигурационния подход. Информационни потребности на елементите на организационните конфигурации. 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.