Съвременните бизнес организации от позициите на конфигурационния подход. Информационни потребности на елементите на организационните конфигурации.


Категория на документа: Информатика


10. Стратегически връх
* Стратегическият връх включва топ мениджмънта на организацията, чиято основна задача е упражняване на организиращото въздействие на управленския процес.
* Стратегическият връх следи външната и вътрешната среда на организацията и търси възникването на смущаващи въздействия.
* Смущаващите въздействия не са само заплахи. Те могат да са и благоприятни възможности.
* Но и в двата случая се налага организиращо въздействие за избягване на заплахата или възползване от благоприятната възможност.
* Организиращото въздействие води до преформулиране на общата бизнес цел и произтичащите от нея специализирани (функционални) бизнес цели.
11. Стратегически връх
* Основна задача на стратегическия връх е следенето на т.нар. "фактори за успех" на организацията (Success factors).
* Тези фактори се следят чрез система от индикатори, т.нар. "ключови показатели за резултативност" (Key Performance Indicators).
* Отклонения от допустимите граници на всеки от индикаторите налагат предприемането на организиращи въздействия.
12. Стратегически връх
* Организиращите въздействия се проявяват в:
* преформулиране на специализираните бизнес цели
* набелязване на нови пътища (средства, стратегии) за достигане на целите
* обезпечаване на нови ресурси за достигане на целите (допълване, редуциране, разместване и т.н.)
* реконфигуриране на връзките на организацията с външната среда
13. Стратегически връх
* Упражняването на организиращото въздействие налага решаването само на неструктурирани проблеми и задачи.
* Затова водещ фактор при вземане на стратегически решения е творческият подход.
* За успешното му прилагане стратегическият връх се нуждае от множество информация предимно от външната среда - пазари, конкуренти, добри бизнес практики, нормативно законови документи и т.н.
14. Административен център
* Административният център включва мениджмънта на организацията на средно ниво, чиято основна задача е упражняване на целенасочващо и регулиращо въздействия на управленския процес.
* Административният център може да е изграден на два принципа:
* Функционален
* Пазарен
15. Административен център
* При функционално деление на организацията се формират специализирани тясно свързани организационни звена - маркетинг, производство, иновации, човешки ресурси и др.
* Специализирани бизнес цели са тясно свързани но между си и имат функционален характер -маркетингови, производствени, иновационни и др.
* Формира се т.нар. "линейно функционална структура".
16. Административен център
* При пазарното делене на организацията административният център е разделен по отношение на крайни продукти, фирмени марки или региони.
* Специализираните бизнес цели не са тясно свързани, защото организацията обслужва с относително автономни продукти, марки и региони.
* При пазарно делене се формира т.нар. "дивизионална структура".
17. Административен център
* Голямото разнообразие на функции, продукти, марки и региони е причина стратегическия връх да е неефективен при упражняване на целенасочващо въздействие.
* Много трудно ограничени група мениджъри са в състояние да познават в детайли всички функции, продукти, марки и пазари на организацията.
* Затова стратегическият връх делегира пълномощия на административния център да упражнява целенасочващото въздействие. Т.е., всяко организационно звено (специализиран отдел или поделение) само формира целите си и следи за изпълнението им, тъй като най-добре познава съответната конюнктура в момента.
18. Целенасочващо и регулиращо въздействие на административния център
* Целенасочващото въздействие се упражнява от високите нива на административния център.
* При упражняване на целенасочващо въздействие се решават слабо структурирани и неструктурирани проблеми и задачи.
* Вземащите решения се нуждаят от средства за моделиране на проблемите за търсене и оптимизиране на алтернативни решения и за определяне на ефекта от едни или други добри практики.
19. Целенасочващо и регулиращо въздействие на административния център
* Регулиращото въздействие се упражнява от ниските нива на административния център, където се намират отговорниците за различните бизнес процеси.
* Тези сътрудници вземат структурирани рутинни решения, тъй като параметрите, характеристиките и елементите на всеки бизнес процес са регламентирани от съответни вътрешно организационни стандарти.
* За вземане на решение тези сътрудници се нуждаят от обобщена информация на текущите данни за съответния бизнес процес, която да подсказва дали и колко хода на процеса се отклонява от допустимите граници и съответно, според стандартите, какви регулиращи действия следва да се предприемат.
20. Техноструктура
* Техноструктурата включва сътрудници, чиято основна задача е боравенето със знания. Тези сътрудници изучават бизнес процесите на организацията и ги сравняват с достъпни добри практики по света.
* На база на конкурентни сравнения (бенчмаркинг) те правят предложения за усъвършенстване на продуктите, бизнес процесите и ресурсите на организацията.
* Техноструктурата решава две основни задачи:
* Създаване на продуктови, технологични и организационно управленски иновации;
* Разработване на вътрешно организационни стандарти;Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Съвременните бизнес организации от позициите на конфигурационния подход. Информационни потребности на елементите на организационните конфигурации. 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.