Съвременните бизнес организации от позициите на конфигурационния подход. Информационни потребности на елементите на организационните конфигурации.


Категория на документа: Информатика


Съвременните бизнес организации от позициите на конфигурационния подход. Информационни потребности на елементите на организационните конфигурации.

1. Конфигурационен подход
* Огромното множество от бизнес организации гравитират около 5 полюса, наречени базови организационни конфигурации:
* Предприемаческа
* Апаратна
* Диверсифицирана
* Експертна
* Иновативна
2. Характеристики на базовата организационна конфигурация
* Базовата конфигурация има специфични характеристики:
* Специфична пропорция между елементите
* Доминиращ координационен механизъм
* Доминиращ елемент, който е ключов за развитието
3. Елементи на организацията

* Елементи на организацията:
* Оперативно ядро
* Административен център
* Стратегически връх
* Техноструктура
* Помощен състав
4. Характеристики на съвременната бизнес организация
* Съвременната организация няма работници и служители. Тя има само сътрудници.
* С понятието "сътрудник" се цели да се акцентира върху дефиницията за организация:
* група от хора които съзнателно полагат усилия за достигане на определени цели
* Сътрудниците са два вида:
* Мениджъри
* Изпълнители
5. Мениджърите като сътрудници
* Мениджърите са сътрудници които управляват бизнес процеси. Те за отговорници за бизнес процеси (Business Process Owners). В общия случай мениджърите не са ръководители.
* Ако бизнес процесът, който управляват, е напълно автоматизиран, мениджърите могат да упражняват само три от четирите основни управленски функции - планиране, организиране и контролиране. Функцията ръководене не може да се упражни, защото няма човек, който да се ръководи.
* Ако в управлявания бизнес процес е ангажиран поне един човек, мениджърът става ръководител, защото упражнява и функцията ръководене.
6. Изпълнителят като сътрудник
* Изпълнителят е сътрудник, който изпълнява задачи в рамките на определен бизнес процес, но не го управлява.
* Изпълнителят може да е упълномощен да взема решения, но те са само в рамките на поверените му задачи.
* Изпълнителят няма права да управлява входовете и изходите на бизнес процеса
* За разлика от работника, който има фиксиран кръг от задачи в рамките на длъжностната характеристика, изпълнителят има значително повече умения и значително по-голяма квалификация. Това се налага от концентрацията на операции, наложена от реинженеринга на бизнес процесите.
7. Многофункционални екипи
* Изпълнителите са членове на многофункционални екипи.
* Те нямат длъжностни характеристики, а изпълняват екипни роли.
* Те са упълномощени изпълнители.
* Отговорникът на бизнес процеса не ръководи с указания екипа.
* Той консултира екипа при възникване на смущения извън процеса, които налагат реконфигуриране на задачите вътре в бизнес процеса, съответно промяна на екипните роли в екипа.
8. Оперативно ядро
* От гледна точка на управленския процес оперативното ядро е обект, който играе ролята на управляваната подсистема.
* Оперативното ядро включва всички изпълнители на бизнес процеси независимо в кои организационни звена са разположени.
* Задачите, с които е ангажирано оперативното ядро от гледна точка на управленския процес са подаването на информация чрез обратен информационен поток.
9. Оперативно ядро
* Изпълнителите регистрират всички промени в хода на бизнес процеса - промяна на състоянието на ангажираните ресурси, възникване на различни събития, промяна на параметри на процеса и др.
* Всяко действие на изпълнителите трябва да се документира, за да може отговорника на бизнес процеса да определя и оценява ефективността на бизнес процеса и съответно да предприема коригиращи действия, т.е. да упражнява регулиращо въздействие на управленския процес.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Съвременните бизнес организации от позициите на конфигурационния подход. Информационни потребности на елементите на организационните конфигурации. 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.