Същност, архитектура и елементи на съвременните управленски информационни системи


Категория на документа: Информатика


В сферата на обработката на данни, хардуерната виртуализация е виртуализация на компютърни платформи и операционни системи.
Тя скрива от крайните потребители физическите характеристики на компютърната платформа и вместо това изобразява абстрактна платформа за обработка на данни.
Понятието "Виртуализация" възниква през 60-те години на 20-ти век и се свързва с експериментални въображаеми машини на IBM (IBM 44/44Х).
Създаването и управлението на виртуални машини първоначално е познато като "Платформена виртуализация", но днес се ползва понятието "Сървърна виртуализация".
Сървърна виртуализация
Сървърната виртуализация се извършва върху надеждни хардуерни платформи посредством специализиран софтуер, който създава симулирана компютърна среда (т.нар. "Виртуални машини"), които обслужват т.нар. "Приемен софтуер".
Приемният софтуер включва не само софтуерни приложения, но и цели операционни системи.
Приемният софтуер функционира все едно върху реален физически хардуер, но са наложени определени ограничения.
Уеб базирана архитектура "Клиент-Сървър"
Оперирането през Интернет се базира на свързването на две и повече автономни мрежи чрез обществени средства за маршрутизиране.

В съвременната практика свързаните през Интернет мрежи използват Интернет протокол.
Понастоящем се използват три варианта на Интернет комуникации:
Интранет;
Екстранет;
Интернет.
Уеб базирана архитектура "Клиент-Сървър"

Интранет
Интранет обхваща множество компютърни мрежи използвайки Интернет протокол и базирани на т.нар. "IP адреси" средства като уеб браузъри и приложения за трансфер, които се контролират от една точка за администриране.
Тази точка затваря Интранет за специфичен кръг от оторизирани потребители.
Днес Интранет е вътрешно организационната компютърна мрежа на повечето БО.
Интранет има поне един уеб сървър, който захранва потребителите с организационна информация.
Екстранет
Екстранет е мрежа за опериране чрез Интернет, която е ограничена в обхвата на една организация, но която има ограничени връзки към една или повече оторизирани организации или субекти (клиенти, доставчици, партньори.
Технически Екстранет може да се третира и като регионална компютърна мрежа и като пространствено компютърна мрежа, но не може да съдържа само една локална компютърна мрежа.
Трябва да има връзка с поне една външна мрежа.
Интернет
Интернет е изградена от простиращи се в целия сват връзки между държавни, академични, обществени и частни компютърни мрежи, базирани на мрежови технологии и група Интернет протоколи.
Участниците в Интернет използват различни групи методи; внушително множество от стандартизирани протоколи ; система за адресиране (IP адреси).
Същност на Интранет архитектури
Интранет е вътрешно организационна компютърна мрежа, която е базирана на Интернет технологии и служи за обмен на управленска информация между различни сътрудници и управленски системи.
Интранет е значима част от компютърната инфраструктура на организацията. Тя е фокусна точка на вътрешно организационните комуникации и сътрудничество.
Интранет е изградена със същите концепции и технологии като Интернет и в частност чрез обработката на данни с архитектура "Клиент-Сървър" посредством група от Интернет протоколи (TCP/IP).
Интернет технологиите се използват за предоставяне на удобни модерни интерфейси на съществуващите функционални системи (Legacy Systems), които манипулират с организационните данни.
Ползи от Интранет архитектурите
Ползи от Интранет:
Нарастване на производителността на сътрудниците. Интранет позволява да се открива и разглежда управленска информация много по-бързо непосредствено от работното място;
Спестяване на време. С Интранет организацията предоставя повече информация на сътрудниците си на база на конкретни искания;
Улеснени комуникации. Интранет може да служи както мощно средство за комуникиране в организацията.
Архитектури базирани на разсеяна обработка на данни
Разсеяната обработка на данни (Cloud Computing) е Интернет базирано използване на информационни технологии.
Разсеяната обработка на данни (Cloud Computing) е технология за обработка на данни, при която компютърните ресурси се предоставят на крайните потребители като Интернет обслужване.
Потребителите имат достъп до данните си, но не им се налага да управляват информационната инфраструктура.
Разсеяната обработка на данни (Cloud Computing) е парадигма, при която организационните данни и управленска информация се съхраняват върху сървъри в Интернет, а само временно се кешират върху компютърните платформи на крайните потребители.
Архитектури базирани на разсеяна обработка на данни

В техническо отношение Разсеяната обработка на данни (Cloud Computing) е възможност за обработка на данни, при която се създава възможност за отделяне на информационните ресурси от поддържащата ги информационна инфраструктура (сървъри, устройства за съхраняване на данни, компютърни мрежи и др.).
Същност на разсеяната обработка на данни
Разсеяната обработка на данни (Cloud Computing) осигурява удобен, специфичен за всеки потребител достъп до мрежата и общ пул (център) от конфигурируеми изчислителни ресурси, които могат скоростно да се предоставят и използват с минимални усилия за управление и минимални взаимодействия с предоставящите обслужването чрез Интернет.
С цел редуциране на капитални разходи потребителите на разсеяна обработка на данни (Cloud Computing) не притежават информационната инфраструктура.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Същност, архитектура и елементи на съвременните управленски информационни системи 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.