Същност, архитектура и елементи на съвременните управленски информационни системи


Категория на документа: Информатика


Архитектурите, базирани върху централизирана обработка на данни се реализират посредством т.нар. "Големи компютри" (Mainframe).
При тези архитектури участниците в управленския процес оперират с т.нар. "пасивни" (неинтелигентни) терминали, чрез които само се въвеждат данни и се извежда управленска информация.
Цялостният процес за трансформиране на данните в управленска информация се извършва централизирано от големия компютър (Mainframe).

Тази архитектура е доминираща през 70-те и 80-те години на 20-ти век.
Днес тази архитектура се ползва само по изключение предимно в различни организации от публичния сектор.
Архитектури, базирани върху автономна обработка

Архитектурите, базирани върху автономна обработка на информация се реализират върху самостоятелно опериращи персонални компютри (десктопи, лаптопи и др.).
Целият информационен процес по въвеждане, обработка, съхранение и разпространение на данни се извършва автономно върху персоналните компютри на всеки от участниците в управленския процес.
Управленската информация циркулира между участниците или посредством хартиен документооборот, или чрез електронен обмен на документи между компютри, свързани в мрежа от типа "Равен с равен" (peer-to-peer).
Архитектури, базирани върху разпределена обработка
Архитектурите, базирани върху разпределена обработка на данни се реализират чрез множество интегрирани в компютърни мрежи компютърни системи.
Компютърните мрежи свързват компютри от широк диапазон (големи компютри (Mainframe), мини компютри, персонални компютри (десктопи, лаптопи, PDA и др.) и др.).
Чрез тези архитектури се реализира т.нар. "Партньорска обработка на данни".
В момента най-популярна архитектура за разпределена обработка на данни е архитектурата "Клиент-Сървър".
Тази архитектура има различни разновидности - двуслойни, трислойни, многослойни, Уеб базирани и др.
Архитектура "Клиент-Сървър"
Архитектура "Клиент-Сървър"
При архитектурата "Клиент-Сървър" компютърната мрежа, която трансформира оперативните данни в управленска информация включва:

обслужващи компютри (т.нар. "Сървъри"), които са един вид мозък на организацията;
множество от периферни компютри (т.нар. "Клиенти"), които изпълняват ролята на т.нар. "Работни станции".
Чрез работните станции от една страна се задоволяват персоналните нужди от управленска информация на съответния сътрудник, а от друга се въвеждат в УИС актуални оперативни данни.
Архитектура "Клиент-Сървър"
Сървърната част на архитектурата "Клиент-Сървър" е формирана от компютри със значителен изчислителен капацитет.
Това са компютри от среден клас (Middle Range, Mini Computers) и дори големи компютри (Mainframe).
Това е продиктувано от необходимостта на общо организационно ниво да се обработват и съхраняват огромни масиви от данни.
Архитектура "Клиент-Сървър"
Клиентската част на архитектурата "Клиент-Сървър" включва компютри със значително по-малък изчислителен капацитет, защото обслужва само персонални нужди за компютърна обработка на данни.
Върху сървърната част на архитектурата "Клиент-Сървър" се съхраняват различни файлове с данни и различен приложен софтуер (бизнес софтуерни приложения), които са достъпни от произволно място в организацията чрез компютърната мрежа и работните станции (персоналните компютри на сътрудниците).
Архитектура "Клиент-Сървър"
От архитектурата "Клиент-Сървър" се извлича максимална полза когато сървъри се ползват за всички общо организационни задачи по манипулирането на управленска информация:
съхранение;
извеждане на твърд носител;
комуникации с външната среда;
управление на сигурността на достъпа и др.
В тези случаи сървърната част на архитектурата "Клиент-Сървър" е формирана от файлови сървъри, приложни сървъри, комуникационни сървъри, прокси сървъри и др.
Многослойна архитектура "Клиент-Сървър"
Многослойната архитектура "Клиент-Сървър" (често наричана n-слойна) е архитектура "Клиент-Сървър", при която предоставянето на управленска информация, преработката на оперативни данни в управленска информация и управлението на първични данни са логически разделени процеси.
При тази архитектура се ползва опосредстващ софтуер (т.нар. Middleware) за препращане на заявките за управленска информация към системата за управление на база данни.
Най-разпространеният тип многослойна архитектура е трислойната архитектура "Клиент-Сървър".
Многослойна архитектура "Клиент-Сървър"

Трислойна архитектура "Клиент-Сървър"
Трислойната архитектура "Клиент-Сървър" е архитектура, изградена от:
потребителски интефейс;
логика за функционална обработка (бизнес правила);

хранилище на цифрови данни;
система за достъп до данните.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Същност, архитектура и елементи на съвременните управленски информационни системи 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.