Същност, архитектура и елементи на съвременните управленски информационни системи


Категория на документа: Информатика


Тя включва и дългосрочен план и приоритети за доокомплектоване, доразвитие и реконфигуриране на УИС.
Архитектурата на УИС документира:
как ще се съхраняват данните;
как ще функционира УИС;
как ще са разпределени компонентите на УИС;
как ще протичат дейностите и събитията в УИС;
какво ще е конкретното предназначение на УИС.
Ядрен модел на архитектурата на УИС

Ядрен модел на архитектурата на УИС
Както се вижда от фигурата, в ядрото на модела е разположена структурата от информационни технологии, които подпомагат управленския процес. Това са основните елементи на управленската информационна система.
Обвивката на ядрото обхваща т.нар. "Информационна инфраструктура".
Информационна инфраструктура
Информационната инфраструктура описва физическите средства, услуги и управление, които реализират на практика замислената структура от информационни технологии за подпомагане на управленския процес (елементите на управленската информационна система).
Инфраструктурата е съвместно ползвано, развиващо се, стандартизирано и нееднородно множество от системни елементи в употреба, което подпомага създаването, използването, циркулирането, съхранението и унищожаването на управленска информация.
Информационна инфраструктура
Информационната инфраструктура включва съоръжения (хардуер), средства (софтуер), процеси, процедури и сътрудници.
Информационната инфраструктура е изградена от пет основни компоненти:
компютърен хардуер;
компютърен софтуер;
компютърни мрежи и комуникационни средства;
бази данни;
човешки ресурси, реализиращи информационния мениджмънт.
Информационна инфраструктура
Информационната инфраструктура описва начините на опериране, интеграция, документиране, поддръжка и управление на тези пет компонента.
Информационната инфраструктура подпомага целия управленски процес, т.е. всички софтуерни приложения, разпръснати из цялата организация.
Компоненти на архитектурата на УИС

Компоненти на архитектурата на УИС
Архитектурата на управленските информационни системи е съставена от две части:
Централизирана част, която обслужва целия управленски процес;
Децентрализирана част, която обслужва относително автономни специфични управленски дейности, функции или задачи от управленския процес.
Централизирана част на архитектурата на УИС
Централизираната част на архитектурата описва:

структурата на бизнес процесите в организацията;
структурата на данните в организацията;
структурата на комуникациите в различните части на организацията.
Децентрализирана част на архитектурата на УИС
Децентрализираната част на архитектурата описва:

структурата на разпределението на човешките ресурси в организацията (организационната структура);
структурата на компютърните системи, които оперират в организацията;
структурата на процеса за обработка на данни от крайните потребители;
структурата на системите, управлявани от управленския процес (управление на организационните ресурси; управление на взаимоотношенията с клиенти; управление на логистични вериги; административно управление и документооборот и др.).
Видове архитектури на УИС
В момента, при огромното разнообразие от бизнес организации се ползват няколко различни архитектури на управленските информационни системи според хардуера (компютърните платформи) върху които се реализират:
Архитектури, базирани върху централизирана обработка на данни;
Архитектури , базирани върху автономна обработка на данни;
Архитектури, базирани върху разпределена обработка на данни.
Архитектури, базирани върху централизирана обработкаСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Същност, архитектура и елементи на съвременните управленски информационни системи 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.