Същност, архитектура и елементи на съвременните управленски информационни системи


Категория на документа: Информатика


СЪЩНОСТ, АРХИТЕКТУРА И ЕЛЕМЕНТИ НА СЪВРЕМЕННИТЕ УПРАВЛЕНСКИ ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ.

Социо-технически подход към УИС
Съществуват няколко различни подхода към информационните системи:
технически;
поведенчески;
социо-технически.
Съгласно техническия подход УИС се третира като организирано множество от обслужвани от технически лица технически средства, което е напълно детерминирано.
Съгласно поведенческия подход УИС е съставена от групи нетехнически сътрудници, които с дейността си подпомагат управленския процес в организацията.
Социо-технически подход към УИС

Съгласно т.нар. "Социо технически подход" бизнес организациите не трябва да разглеждат информационните си ресурси като принадлежащи на технически лица (технически подход) или на нетехнически лица (поведенчески подход).
Отговорността за качествата на управленската информация се носи от всеки сътрудник в организацията.
Всички от организацията трябва да оперират заедно за да се гарантира, че УИС ще обслужва надеждно целия управленски процес.
Социо-технически подход към УИС
Определение за управленска информационна система
Управленската информационна система е специфично за управленския процес на организацията съчетание от информационни технологии, което се реализира на практика чрез наличната инфраструктура.
Определение за управленска информационна система
Информационните технологии се прилагат за въвеждане, събиране, обработка, съхранение, разпространение и управление на данни.
Информационните технологии се съчетават в специфична за организацията архитектура на управленската информационна система.
Управленските информационни системи са основно средство за реализиране на т.нар. "DIKW модел (Data, Information, Knowledge, Wisdom), т.е. - за трансформиране на данните в управленска информация, управленската информация - знания, знанията - познание.
DIKW модел

Същност на управленските информационни системи
Чрез управленските информационни системи се задоволяват информационните потребности на всички участници в управленския процес - от топ мениджърите до т.нар. "упълномощени изпълнители" и експертите.
Поради високата степен на децентрализация на управленския процес, той се реализира от широк диапазон вземащи решения, които реализират твърде разнообразно множество от задачи.
Същност на управленските информационни системи

Затова управленските информационни системи трябва да събират мащабни масиви от данни както от вътрешната, така и от външната среда.
Те трябва да генерират под формата на съобщения огромно количество управленска информация с твърде разнообразно съдържание, формат и изразна форма.
Същност на управленските информационни системи
Архитектура на управленските информационни системи
Архитектурата на управленските информационни системи е цялостна схема (план) за задоволяване на потребностите от управленска информация в цялата бизнес организация.
Архитектурата е свързана с информационните ресурси на организацията и тяхното използване за подпомагане на управленския процес.
Архитектура на управленските информационни системи

Архитектура на управленските информационни системи
Чрез архитектурата на управленските информационни системи се гарантира, че използваните информационни технологии ще задоволяват стратегическите нужди на управленския процес на организацията.
Архитектурата на управленските информационни системи насочва текущото познаване на информационните технологии и служи за модел при развитие на управленския процес в бъдеще.
Основни задачи при разработване на архитектурата на УИС
При разработване на архитектурата на управленските информационни системи е необходимо решаването на две основни задачи:
Идентифициране на информационните потребности на управленския процес. Трябва да се изучат в детайли организационните цели и проблемните области. Трябва да се оцени възможната помощ, която замислените информационни технологии могат да окажат за постигане на целите и решаване на проблемите;
Изучаване на съществуващите информационни системи, които се ползват в управленския процес и възможните начини, по които тези системи могат да се включат към управленската информационна система така че да се постигне максимално автоматизиране и интеграция на управленския процес.
Компоненти на архитектурата на УИС
Архитектурата на УИС се състои от четири слоя:
Архитектура на бизнес процесите;
Архитектура на информационните технологии;
Архитектура на техническите средства;
Архитектура на процеса на разпространение на управленска информация.
Документиране на архитектурата на УИС
Документираната архитектура на УИС включва подробно описание на необходимите възможности (потенциал) на техническите средства (хардуер), програмните средства (софтуер), компютърните мрежи, база данни.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Същност, архитектура и елементи на съвременните управленски информационни системи 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.