Системно и приложно програмно осигуряване


Категория на документа: Информатика


Тема 6. Системно и приложно програмно осигуряване
Системно и приложно програмно осигуряване
Същност на програмното осигуряване. Видове информационни проблеми.
1. Същност на програмното осигуряване
Информационните системи се създават, за да бъдат решавани възникнали информационни проблеми. Информационният проблем възниква там, където има нужда човешката дейност да бъде автоматизирана. Той може да бъде свързан както със създаването на документ, така и с проектирането на по-сложни формуляри, извършване на прости или сложни изчисления, създаването на сложни аналитични отчети и за решаването му е важно да се избере подходящото средство. Наличието на добър хардуер е необходимо, но не достатъчно условие за това. За да бъде използван е необходимо да се осигури достъп до устройствата, които го формират, и да се предоставят средства за тяхното управление. Оживяването на компютъра, изисква наличието на програмно осигуряване или софтуер.
Съществуват много определения на понятието софтуер. Всички те формулират основната същност на софтуера, акцентирайки различни детайли или измествайки гледната точка в различна посока.
Най-общото и кратко определение за програмно осигуряване или софтуер може да бъде дефинирано така:
Програмното осигуряване е различни по вид програми, използвани за достъп до и управление на устройствата на компютъра или за решаване на приложни задачи.
Към това определение могат да се добавят различни детайли, засягащи проблемите за организация на работа, документи, които се използват и създават и т.н. Но акцентът във всички определения е върху това, че за да бъде използвана компютърната конфигурация е необходима програма (софтуер) за това. Програмното осигуряване може да бъде разглеждано като обвивка, чрез която компютърът става достъпен и използваем от потребителя.
2. Видове информационни проблеми
Каква обвивка ще се създаде около наличния хардуер, т.е. какъв е наборът от програми, които ще се използват, се определя от това какъв информационен проблем трябва да бъде решен. Информационните проблеми, които съвременните системи решават, са много разнообразни, възникнали в различни предметни области. Основните задачи и информационни проблеми могат да бъдат дефинирани като:
* Управление на ресурсите на компютъра. Управлението на ресурсите на компютъра е свързано с осигуряване на достъп до тях и използване на основните им функции.
* Приложна задача, инструментална задача. Приложна или инструментална задача е проблем, несвързан с управлението на компютъра, и независим от конкретна предметна област. Например приложна задача е създаването на документ и неговото оформяне. Решаването на тази задача съпровожда дейности в различни области на бизнеса.
* Бизнес проблем. Бизнес проблемът е силно обвързан с конкретна предметната област. Например управление на складови наличности, провеждане на изпит, следене на натовареност на машина от дадено производство са много специфични задачи, характерни респ. за процеса на управлението на складовото стопанство, в образователната система или в производствения сектор. Решаването на всеки един от тях изисква специфичен подход, инструменти и техники за автоматизиране.
* Развойна дейност. Развойна дейност е процесът на създаване на програмно осигуряване с различно предназначение - за решаване на някоя от горните три задачи.
Всеки клас задачи може да бъде автоматизиран с различно програмно осигуряване. Изборът на подходящото, е ключов момент за постигане на най-добри резултати в автоматизирането на дадена дейност.
Правилното разбиране на информационния проблем от една страна и точното определяне на възможностите на даден софтуер, по отношение на задачите, които могат да бъдат автоматизирани чрез него, са основата за правилния подбор на програмното осигуряване.
Класифицирането на програмното осигуряване по различни критерии дава възможност да се определи кой софтуер, за кой клас задачи е най-подходящ.

Потребители на програмно осигуряване. Класификация на програмно осигуряване.
1. Потребители на програмно осигуряване
Потребителите на софтуер днес са всички участници в различни дейности. Те могат да бъдат класифицирани по отношение на участието им в процеса на създаването на софтуер и нуждите, за които те го използват.
Могат да бъдат оформени две големи групи потребители на софтуер:
* Крайни потребители. Това са всички, които използват софтуер за решаване на конкретна приложна задача или бизнес проблем
* Разработчици на софтуер. Това са всички потребители, които използват софтуер, за да създават ново програмно осигуряване.
Дефинирането на тези две големи групи е продиктувано от факта, че всяка от тях "вижда различни неща", т.е. за всяка от тях компютърната система е с различна степен на прозрачност по отношение на детайлите на процесите и устройства. Тяхната различна гледна точка и различните им нужди води и до обособяването на специфични групи софтуер.
2. Класификация на програмно осигуряване
Програмното осигуряване може да бъде класифицирано по различни признаци. Наличието на различни класификации дава възможност да се избере подходяща комбинация от програмни средства, за да се удовлетворят специфични изисквания.
Най-често срещаната класификация, която позволява изборът на софтуер да акцентира върху проблема, който се решава е:
2.1. Класификация според класа задача, който се решава чрез програмното осигуряване
По този признак се формира класическата класификация на програмното осигуряване. То се дели на две големи групи, всяка от които предлага решение на различни класове задачи (фиг. 6.1). Тези две големи групи са:
* Системен софтуер (System software). В тази група се обобщава програмно осигуряване, което решава следните основни задачи:
o управление на компютърните ресурси;
o управление на допълнителните устройства в компютърната конфигурация;
o настройка на други системни софтуери;
o взаимодействие с потребителя при решаването на горните задачи.
* Приложен софтуер (Application software). Тази група обхваща голямо разнообразие от програмно осигуряване, ориентирано към автоматизиране на приложни задачи, бизнес проблеми или подпомагащ развойната дейност.

Фиг. 6.1. Обобщена класификация на програмно осигуряване според класа задачи, които решава
2.1.1. Системен софтуер
Системният софтуер е задължителен за всеки компютър.
Системният софтуер включва програми, чрез които се осигурява достъп до и контрол върху хардуерните елементи на компютърната система. За да е възможно използването на друго програмно осигуряване е необходимо наличието на системен софтуер.
Чрез системния софтуер от потребителя се скриват много от техническите детайли на компютърната конфигурация, като прави прозрачно тяхното пряко управление и ги предоставя за използване. Системният софтуер решава следните основни задачи:
* Управление на компютърната конфигурация;
* Управление на допълнителни устройства към компютърната конфигурация;
* Настройка на системен и приложен софтуер;
* Управление на взаимодействието с потребителя.
Към системния софтуер спадат:
* Операционните системи (Operation system);
* Инструменталните програми (Utility);
* Управляващи програми за устройства (Device drivers);Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Системно и приложно програмно осигуряване 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.