Системи за управление ресурсите на предприятието


Категория на документа: Информатика


CRM модул от ERP MS Axapta
Microsoft
Intelligent Systems
IBM Lotus Domino
IBM
LBS
DocHouse
IBM
LBS
Таблица 12.3

Предпоставки за увеличаване на броя на внедрявания на CRM системи са - по-бързото внедряване в сравнение с ERP системите, по-ниската цена и по-бързото откупуване на инвестициите поради спестеното време, ефективното управление и увеличаване на продажбите с до 50%. Внедряването на една CRM система отнема стандартно около един месец, тъй като софтуера не е сложен, изисква малка параметризация и почти липсващата локализация според изискванията на местното законодателство.
1.1.7 Тенденции в развитието на CRM системите
Мобилност - е една от глобалните тенденции, когато става дума за информационни технологии като цяло, в т.ч. и CRM решенията. Тенденцията се изразява в прилагането на разнообразни възможности за дистанционна работа с приложението - чрез PDA, джобни компютри и други мобилни технологии. В масовия случай, за да се постигне мобилност е необходима онлайн връзка с централната инсталация на CRM продукта. Това може да става по кабелна връзка чрез преносим компютър или чрез безжична връзка посредством преносим компютър, смарт-телефон, PDA или Pocket PC. При някои продукти за управление на взаимоотношенията с клиентите обаче съществува и възможност за офлайн работа, така че не се налага да се търси начин за свързване към глобалната мрежа. Такива случаи обаче са по-скоро изключение, отколкото правило. Обслужвайки възможностите за мобилна връзка, повечето CRM продукти са ориентирани към използване на Web базиран интерфейс.
Технологии с радиочестотна идентификация (RFID - Radio Frequency IDentification) - използването на RFID технологията е тенденция, в която ще се развиват CRM системите и е свързана с използването на малки вградени чипове и RFID четец. Посредством тези чипове, доставянето и изписването на стоките във и от склада се отчита автоматично в CRM системата чрез използване на RFID четец.
Business Intelligence - eдна от ключовите тенденции, в които ще се развиват CRM, е възможността за бизнес-анализи (Business Intelligence). Натрупаната информация за клиентите и работата на служителите дава на топ-мениджмънта данни за развитието на бизнеса по направления, успехи от различни кампании, увеличения на продажбите чрез промоции, разпределение на продажбите по търговци, по региони или по периоди и т.н.
Software as a Services (SaaS) - е тенденция, свързана с възможността фирмата да използва бизнес софтуера като "услуга", като той се "хоства" при доставчика на услугата. Така на практика, вместо да се купуват и подновяват лицензи за използване, се плаща определен наем, месечен или годишен, в зависимост от потреблението.
eBRM (electronic business relationship management) - Базирана на Интернет технологиите и включва управление на бизнес-отношенията с - клиентите (CRM), партньорите (PRM, Partnership Relationship Management), сътрудниците (HRM, Human Resources Management) и заинтересованите лица (SRM, Stakeholder Relationship Management).
СЕМ (Customer Experience Management) - СЕМ = CRM + управление емоциите на клиента.
* Клиентът се намира в центъра на вниманието (customer-centric approach), което положително влияе на лоялността към компанията и като резултат до повишаване на доходите и.
* Разбира се, че клиентът трябва да получи необходимия му опит по отношение на определен продукт или услуга.
Системи за управление на човешките ресурси - HRM
1.1 Системи за управление на човешките ресурси - HRM
През последните няколко години информационни системи за управление на човешките ресурси (HRM) претърпяха значително развитие. Днес те предоставят не само средства за съхранение на данни за служителите и извеждане на стандартен набор от справки, но и широк набор от функционалност необходима на съвременния мениджмънт.
1.1.1 Определение
Системата за управление на човешките ресурси - HRM (Human Resource Management) включва множество от функции, изпълнявани от ръководството на организацията и отговорни специалисти, чиято цел е да се повиши ефективността на работата на служителите с помощта на икономически, информационни и управленски взаимодействия.
Съвременните информационни системи за управление на човешките ресурси претърпяха своето еволюционно развитие. Днес те включват не само инструменти за регистриране на данни за служителите и извеждане на стандартен набор от справки, но и широк набор от функционалност, необходима на съвременния мениджмънт, включително средства за управление на:
* ефективността,
* навиците и способностите (талантите),
* обучението и развитието на компетентността,
* планиране на професионалното развитие и приемствеността,
* бонусите и компенсациите,
* лоялността,
* планиране на организационните промени.

В HRM системите вече присъстват не само инструменти за генериране на типови отчети и достъп до информация за кадрите, но и средства за оперативен анализ на данните, подпомагащи вземането на решения.
1.1.2 Тенденции в развитието на HRM системи
Независимо от ясно изразените тенденции към разширяване на тяхната функционалност, все още фирмите не използват масово пълния им потенциал. Този извод е валиден в глобален мащаб.
Към момента HRM системите се използват основно за целите на кадровата отчетност и изчислението на работната заплата, сочи глобално проучване на асоциацията Workforce Management. Функционалности като управление на компенсациите, на "талантите", на ефективността на персонала, на професионалното развитие се използват от по-малък брой фирми, но и когато се използват в много случаи се осигуряват от допълнителни приложения.
Според експертите настоящата картина на използване на функционалността на HRM системите е обусловена от стартиращият преход към. т.нар. "стратегическо управление" на човешките ресурси. Този преход е в директна връзка с продължаващото нарастване на цената на труда в развитите страни, с недостига на квалифицирани специалисти, с високите разходи за тяхното откриване и привличане, с увеличените разходи при тяхната загуба.
По данни на American Management Association, загубите свързани със замяната на напуснал компанията сътрудник варират в границите 30-150% от годишната му заплата в зависимост от нивото на неговите знания и умения. Като се има предвид, че разходите за заплати на персонала са около 36% от приходите на крупните компании, текучеството на кадрите се оказва доста сериозен проблем, който може да доведе до съществено снижаване на общите показатели за ефективност на фирмата.
При тези условия, най-рационалният подход за една компания е тя да открие млади специалисти с потенциал и да осигури тяхното кариерно и професионално развитие. За решаването на подобни задачи може да помогне HRM системата, осигуряваща управлението на способностите и обучението.
От всичко изброено следва, че HRM системите в известен смисъл са "CRM системи с различно профилиране" - те привличат и задържат не клиентите, а служителите на компанията, прилагайки сходен подход и методи.
Перспективно в развитието на HRM системите е търсенето на решения за стратегическо управление на човешките ресурси, което постоянно нараства и стимулира развитието на интегрирани и специализирани информационни решения за тази цел. В развитието на своите продукти, доставчиците на HRM системи и на ERP системи с HRM модули акцентират именно върху разработката на най-желаните от потребителите функции. Наред с това на пазара печелят популярност т.нар. "best-of-breed" продукти, предоставящи необходимите на съвременния мениджмънт средства.
По данни на AMR Research, основни двигатели за ръста на пазара на HRM системите през следващата година ще бъдат продажбите на модули и продукти за управлението на ефективността на персонала и управлението на обучението. В тези сфери на автоматизация се очаква ръст на продажбите съответно с 20% и 11%.

Въпроси за самоподготовка и литература
Въпроси за самопроверка
1. Какви задачи се решават с използване на интегрирани системи?
2. Кои са компонентите на една ERP система?
3. Кои са критериите за избор на ERP системи?Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Системи за управление ресурсите на предприятието 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.