Програмна среда С


Категория на документа: Информатика


0.4. Няколко думи за коментарите
Коментарите се пишат за да подпомагат четенето на програмите. Те могат да поясняват алгоритъма на функцията, да описват употребата на променливите или да поясняват други аспекти по текста на програмата. Коментарите не увеличават размера на изпълнимата програма. Те се отстраняват от компилатора преди генерацията на кода.
В С++ са дефинирани два типа коментари. Двойката (“/* /”) описва коментарите в езика С. Началото на коментара се определя чрез “/”. Всичко, което следва тези символи ще бъде трерирано от компилатора като коментар до срещането на символите “*/”. Коментар може да бъде поставян там, където могат да се поставят тавулатори, интервали или символи за нов ред и той може да заема няколко реда от програмата. Например,
/*
• This is a first look at a C++ class definition.
• Classes are used both in data abstraction and
• object-oriented programming. An implementation
• of the Screen class is presented in Chapter 5. */ class Screen {/* This is referred to as the class body */ public:

void home(); /* move cursor to 0,0 */

void refresh(); /* redraw Screen */
private:
/* Classes support “information hiding”. */
/* Information hiding restricts a program’s */
/* access to the internal representation of */
/* a class (its data). This is done through */
/* use of the “private:” label */
char cursor; / current Screen position */

};
Многото коментари, разположени хаотично в пограмния код, могат да напрвят текста неясен. Например, обградената с коментари дефиниция на cursor почти я скрива. Изобщо, за предпочитане е коментарът да се помества в цялостен блок над текста, който пояснява.
Коментарите не могат да бъдат влагани. Т.е., коментар не можеда се поставя във вътрешността на друг коментар. Въведете програмата, написана по-нататък в текста. Тя ще предизвика генерирането на серия от грешки. Как бихте могли да се справите с това?
#include
/*
comment pairs /* */ do not nest.
“do not nest” is considerd sourse code,
as are both these lines and the next.*/
main()

{
cout << “hello, worldn”;

}
Вторият тип коментари се означава чрез двойката символи //, ограничаващи коментар от един ред. Текстът, записан от дясно на този ограничител, се третира като коментар и се игнорира от компилатора. Например,
#include
#include “myIO.h”
int isOdd( int );
main()
{
int v1, v2; // hold values from user
read2( v1, v2 ); // declared in myIO.h
if ( isOdd( v1 ) == 1 )
cout << v1<< “ is oddn”;
if ( isOdd( v2 ) == 1 )
cout << v2<< “ is oddn”;
return 0;
}
isOdd( int val )
{
/* return 1 if val is odd; otherwise, return 0 *Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Програмна среда С 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.