Програмиране на Java


Категория на документа: Информатика


Тема 2:
Прости типове данни. Действия и изрази в Java

Java е строго типизиран език. Всеки обект принадлежи на даден тип. Компилаторът на Java извършва проверка за съвместимост на типовете в изразите. Непозволените действия не се компилират.

Типът определя:
> множеството от стойности, принадлежащи на типа;
> множеството от действия, които могат да се извършват със стойности от типа
> необходимият обем и начинът на записване на стойностите от типа в паметта.

Типове за цели числа:
тип: размер в байтове: множество от стойности:
byte 1 -128 до +127
short 2 -23768 до +32767
int 4 -2147483648 до -2147483647
long 8 -9 233 372 036 854 775 808 до +9 233 372 036 854 775 807
Всички целочислени типове съдържат цели числа, симетрично разположени около 0. Няма тип unsigned ( както в С). Целите числа се записват във формат " фиксирана запетайка".
Типове за реални числа:
тип: размер в байтове: множество от стойности:
float 4 в порядика на -3.4E-38 до 3.4Е+38
double 8 в порядика на +/- 1.7E+/-308

Tип char /символен тип /:
Това е беззнаков 16- битов тип. Символите се кодират в Unicode. Кодът ASCII е подмножество на Unicode за символите с код от 0 до 255.
Множеството от стойности, принадлежащи на типа, включва всеки един допустим символ в КС.
Тъй като типът char е беззнаков16- битов тип, то с char променливите могат да се извършват аритметични действия:

char ch = 'x';

ch = (char)(ch +1);

System.out.println(ch); // извежда y

Тип boolean / логически тип/:
Типът boolean дефинира стойностите false и true. Тези стойности не са подредени
( т.е. false < true е безмислица).

Литерали ( стойности)
В Java литералите представляват синоним на стойности от определен тип
( символни, числови, низови).
> Символни литерали ( стойности):
Запис: един символ, заграден в апострофи:
пример: 'А', 'B', ...,'Z'; '0','1', ..., '9'; '*', '+'...;
Символи, които нямат печатен знак: 'n', 't', '\' , '' ', '" '.
> Числови литерали ( стойности)
А/. Цели числа : - 10, 560, +453
По подразбиране в Java целите числа са от тип int. За означаване на цяло число от тип long се добавя буква l или L: -12L, 405l.
Целочислените стойности ( литералите ), които по подразбиране са от тип int , могат да се присвояват на променливи от типове byte, short и char, стига само конкретната стойност да се побира в рамките на съответния тип:

byte k = 123;
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Програмиране на Java 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.