Проектите в обучението по ИТ в прогимназиален етап


Категория на документа: Информатика


6
2
4
Тема 5: Компютърна презентация
4
1
3
Тема 6: Интернет
3
1
2
Тема 7: Работа по проект
6

6
ОБЩО
30
10
20
Резерв
4




2. УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПОДГОТОВКА В VIII КЛАС

I. ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА

Хорариум на часове по учебен план: 1 час седмично - 34 часа годишно

Обучението по "Информационни технологии" (ИТ) в прогимназиален етап е насочено към овладяване на базисните знания, умения и отношения, свързани с учебната дисциплина. Тези базисни компетенции са задължителна част от техническата грамотност на съвременния млад човек и създават условия за пълноценното му реализиране в живота.

Обучението по ИТ в 8 клас се явява четвърти етап в обучението по ИТ в прогимназиален етап като затвърждава, надгражда и развива придобитите в V - VII клас знания, умения и отношения. Предвиденото ново съдържание позволява ориентирането на учениците в света на съвременните информационни и комуникационни технологии с цел на избора на бъдеща професионална реализация.

Учебното съдържание е представено чрез очакваните резултати по теми за всяко от четирите ядра, определени от държавните образователни изисквания: "Компютърна система", "Информация и информационни дейности", "Електронна комуникация", "Информационна култура".

Обучението по всяко от ядрата се осъществява на спираловиден принцип. В процеса на обучение по ИТ учениците се запознават с основни възможности на съвременните компютърни системи да обработват различен тип информация; да я представят в различна форма и да получават достъп до разнородна информация от различни източници (носители на информация, Интернет)

II. ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В VIII КЛАС
Основни цели на обучението на учениците по ИТ в VIII клас:
1. Да придобият увереност при работа в мрежова среда, като познават основните
възможности за обмен на информация на локалните и глобалните мрежи.
2. Да могат да създават документи, които да публикуват в Интернет.
3. Да работят в екип по проект като правят самостоятелен избор за подходящи
технологии за постигане на целта на проекта.

III. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ:
Тема 1. Архивиране на данни




Сподели линка с приятел:





Яндекс.Метрика
Проектите в обучението по ИТ в прогимназиален етап 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.