Проектите в обучението по ИТ в прогимназиален етап


Категория на документа: Информатика


- знае различни информационни средства
- обосновава избора на информационни средства
* Защитава и популяризира идеите си чрез разнообразни информационни средства, като спазва етичните норми
1.Знае:
- основните моменти при защита на собствена теза и оспорването на чужда
- средства и методи за популяризиране на идеите си
- проявява разбиране и уважение към различни позиции и идеи
2.Умее:
- аргументирано да излага собствена теза и подкрепя или оспорва чужда
Ученикът:
- знае основните правила и дейности при разработване на проект;
- реализира проект в група или екип, като използва Интернет, различни носители на информация и други ресурси
- копира обект от едно приложение в друго;
- зачита авторските права на готовите материали, които използва;
IV. УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ - във всяка от темите има включена определена терминология, която учениците трябва да усвоят и да им се даде възможност да изпробват новите знания.
V. СПЕЦИФИЧНИ МЕТОДИ И ФОРМИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ПОСТИЖЕНИЯТА НА УЧЕНИЦИТЕ ПО ИНФОРМАЦИОНИ ТЕХНОЛОГИИ В VII КЛАС.

Преди започване на обучението на учениците в седми клас е необходимо да бъде направена проверка за входно ниво на знанията и уменията на учениците. Проверката на входното ниво има за цел да послужи за ориентир на учителя как да организира своята работа, така че да се постигнат целите заложени в колона 3 на учебната програма. И да може да се определи в края на шести клас напредъка в овладяването на основните компютърни умения. Основни акценти в оценяване постиженията на учениците в VII клас е върху придобиването на практически умения за реализирането на определена задача на компютъра.

Самият процес на реализация на поставената задача е труден за оценяване при групова работа в клас, поради невъзможността учителят да следи едновременно работата на всички ученици. Ето защо оценяването на постиженията на учениците става на база завършени проекти (учебни задачи) по отделните теми, а не изпълнението на една или друга задача, която е елемент от работата по проект. Наличието на краен резултат, който отговаря на първоначално поставената задача, е достатъчно основание да се счита, че ученикът притежава необходимите знания и умения за работа с изучаваните технологии.

Като писмена форма на оценяване могат да бъдат използвани чек листове за проверка на знанията по предмета. Наличието на изброени твърдения, с които ученикът трябва да се съгласи или отхвърли, е лесно за разбиране от обучаемите и позволява реализирането на самооценка от тяхна страна. За самооценка могат да се използват и електронни тестови варианти.

Проверката на знания в устна форма може да бъде направено чрез диалог, в който се поставят въпроси от учителя или другите ученици, свързани с реализирането на поставената задача, а не върху обясняването на основни принципи и понятия. Тук е препоръчително оценката на преподавателя да бъде направена в качествена, а не в количествена форма.
VI. МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ

Обучението по ИТ в VII клас се извършва основно на практическа основа. Провеждането на часове в изцяло лекционна форма не е препоръчително. Когато е необходимо наличието на такъв учебен час, учителят трябва да осигури наличието на активни фази, в които учениците да споделят своите знания или виждания по разглежданата тема.

Акцентът при работата трябва да бъде върху разработването на учебни задачи, под формата на тематични проекти, чрез които се усвоява трайно и осъзнава предназначението на инструментариума в използваното програмно средство, е не върху механичното изпълнение на последователност от стъпки. Представянето на един или друг инструмент, команда или функция от изучаваното софтуерно средство става на базата необходимостта от неговото използване при решаване на конкретната задача, по която се работи. Ето защо подборът на задача за реализация в клас трябва да бъде направен така, че да осигури възможността за представянето на новото средство.

Изучаването на ИТ в VII клас е насочено към успешното използване на тези технологии в подпомагане усвояването на учебното съдържание от предметите, изучавани в задължителната подготовка. Това от своя страна определя избора на теми за реализация да бъде тясно свързано с изучавания в момента материал по различни учебни дисциплини от VII клас.

Важен момент е обучаемите да работят по учебни задачи, които са постижими в рамките на един учебен час. Това може да бъде постигнато като се използват готови модели на документи, в които те трябва да редактират, коригират или променят съдържателната част с цел постигане на определен краен резултат. Този резултат трябва да бъде в явен вид и разбираем за обучаемите. Това налага изборът на учебна задача да бъде съобразен с възрастовите особености на обучаемите.
Препоръчително тематично разпределение:
Тема
Брой часове
Нови знания
Упражнение
Тема 1. Компютърна система
3
2
1
Тема 2. Защита на данните в компютърната система
1
1

Тема 3. Електронни таблици
8
3
5
Тема 4: Компютърна текстообработкаСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Проектите в обучението по ИТ в прогимназиален етап 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.