Проектите в обучението по ИТ в прогимназиален етап


Категория на документа: Информатика


- сортира данни по зададени критерии в ЕТ;
- извършва търсене и замяна на данни в ЕТ;
- използва няколко работни листа в ЕТ, като извършва основни операции с тях;
- познава основни типове диаграми и тяхното предназначение;
- създава и оформя диаграми и графики за графична интерпретация на данните;
- подготвя електронна таблица за печат;
- отпечатва таблица и избрани части от нея.

Тема 4: Компютърна текстообработка

* Знае и където е възможно употребява български термини при описание на дейностите, извършвани с компютърна система и компютърна мрежа:
- знае съответстващата българска терминология при описание на дейности в работата с приложни програми.

* Познава и спазва правилата за безопасна работа с компютър и компютърна мрежа
- знае и спазва правилата за безопасна работа с компютърни системи и ИТ, осигурявайки собствената си и на другите безопасност
- правилната експлоатация на компютърната техника.

* Знае основни начини за търсене, използване и обработване на информация при решаване на учебни задачи:
- Умее да търси и подбира подходяща информация
Ученикът:
- вмъква символи и специални знаци в текста;
- създава и оформя таблици със средствата на текстообработващата програма;
- вмъква, оформя и позиционира различни не текстови обекти в текстов документа;
- прехвърля данни между няколко отворени текстови документа.

Тема 5: Компютърна презентация

* Зачита правото на интелектуална собственост при използване на програми, файлове с данни и работа в компютърна мрежа
- разбира правото на ползване на лицензирани програмни продукти;
- разбира проблема за авторските права от правен, етичен и естетичен характер при копиране, тиражиране и разпространение на информация
Ученикът:
- използва звукови ефекти в презентация;
- вмъква в презентация обекти от различен тип;
- знае правилата за представяне на презентация пред публика;
- представя и защитава презентация пред публика;
- записва презентацията в различни файлови формати.

Тема 6: Интернет

* Има представа за същността на компютърните вируси, възможностите за предпазване от тях и отстраняването им:
- знае предимствата и недостатъците на средствата за защита на информацията
- подбира подходящи за решавания проблем параметри и настройки на антивирусна програма;
Ученикът:
- разбира същността на Интернет като глобална компютърна мрежа;
- знае основните начини за достъп до Интернет;
- използва указател на полезни интернет адреси
- зачита правото на лична неприкосновеност в Интернет
- използва възможности за комуникация в реално време в Интернет;

Тема 7: Работа по проект
* Аргументира избора си на информационни средства при решаване на образователни задачи самостоятелно и в екипСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Проектите в обучението по ИТ в прогимназиален етап 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.