Проектите в обучението по ИТ в прогимназиален етап


Категория на документа: ИнформатикаУчебното съдържание е представено чрез очакваните резултати по теми за всяко от четирите ядра, определени чрез държавните образователни изисквания: "Компютърна система", "Информация и информационни дейности", "Електронна комуникация", "Информационна култура".

Обучението по всяко от ядра се осъществява на спираловиден принцип. Заложеното в седми клас учебно съдържание се надгражда в останалите класове. Чрез заложените теми в седми клас се цели изграждане на отговорно поведение към данните, които се обработват чрез компютърни системи, създаване на умения за работа в екип, зачитане на интелектуалната собственост.
II. ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В VII КЛАС
Основни цели на обучението на учениците по ИТ в VII клас:
1. Да знаят основните технически параметри на частите на компютърната система и да извършват настройки операционната система на ниво потребителски интерфейс.
2. Да развият умения за работа по проект в екип и представяне на резултатите.
3. Да създават интегрирани документи съдържащи текст, графични изображения и таблици по зададени теми като използват информация получена по електронен път или чрез традиционни средства за обмен на информация.
4. Да съхраняват и отпечатват компютърни документи.
III. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ:

Тема 1. Компютърна система

* Отнася се внимателно и отговорно към компютъра, периферните устройства и носителите на информация

* Разпознава и реагира по подходящ начин на съобщения, издавани и извеждани от приложения и/или операционната система:
- знае често срещаните съобщения, които възникват при работа с антивирусна програма;
- реагира подходящо на съобщенията
зачита авторските права на готовите материали, които използва;
Ученикът:
- знае основните технически параметри на частите на компютърната система и как те влияят на нейната производителност;
- може да разчита обява за продажба на компютърна система;
- извършва настройки операционната система на ниво потребителски интерфейс.

Тема 2. Защита на данните в компютърната система

* Създава, обработва и съхранява графична, текстова и звукова информация и я комбинира:
- създава, редактира и форматира интегриран документ;
- извършва операции между различни приложни програми.

* Използва компютърни програми за работа с текст, графика, звук, видео, таблици презентация и тяхното комбиниране:
- знае основното предназначение и възможности на програмите за компютърна графика, текстообработка, ел. таблици и презентации;
- изброява и обяснява основните понятия и дейности, свързани с използваните програми
Ученикът:
- познава същността на компютърните вируси;
- средствата и методите за защита на информацията;
- използва антивирусна програма, като извършва необходимите настройки в антивирусна програма;
- познава и разбира съобщенията на системата за защита;
- изброява предимствата и недостатъците при използване на файлове от различни източници;

Тема 3. Електронни таблици

* Използва основни услуги на Интернет чрез специализиран софтуер

* Осъзнава значението на електронната комуникация за развитие на обществото
Ученикът:
- проектира, създава и променя таблица с различна структура;
- знае основни типове данни и начините за тяхното представяне в ЕТ;
- извършва основни операции с клетки и области в ЕТ;
- обединява клетки, разполага съдържание на клетка на няколко реда;Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Проектите в обучението по ИТ в прогимназиален етап 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.