Проектите в обучението по ИТ в прогимназиален етап


Категория на документа: Информатика


ПУ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"
ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА

Тема: Проектите в обучението по ИТ в прогимназиален етап

Разработил:
Специалност: Педагогика на обучението по математика и информатика
Факултетен номер:

Научен ръководител: доц. д-р Коста Гъров

Пловдив
Октомври 2013 г.

СЪДЪРЖАНИЕ

I. Въведение...........................................................................3
II. Глава 1: Разработка на проекти в учебните програми по информационни технологии в прогимназиален етап
1. Учебна програма по ИТ за задължителна подготовка в 7 клас...................4
2. Учебна програма по ИТ за задължителна подготовка в 8 клас.................13
III. Глава 2: Методически аспекти на разработването на проекти по ИТ в прогимназията
1. Правила и дейности при разработване на проекти................................21
2. Екип. Изготвяне на документация. Защита на проекта...........................28
3. Избор на тема на проекта...............................................................34
4. Изработване на проекти............................................................... 38
5. Проекти за самостоятелна работа....................................................63

IV. Глава 3: Web-вариант на методическите аспекти при разработването на проекти по ИТ в прогимназията
1. Характеристика...........................................................................69
2. Структура.................................................................................72
3. Описание на сайта.......................................................................83
V. Заключение........................................................................85
VI. Използвана литература........................................................................86

I. Въведение

Обучението по Информационни технологии в прогимназията се явява втори етап в цялостното обучение и използването на Информационните технологии в училище, като от една страна затвърждава, надгражда и развива придобитите в началния етап знания, умения и отношения, а от друга позволява ориентирането на учениците в света на съвременните Информационни технологии с цел избора на бъдеща професионална ориентация.

В съвременното общество е изключително важно не само умението да представяме информация пред публика, спазвайки етичните и правните норми, а и да го правим използвайки постиженията на информационните технологии. Независимо дали правим преглед на събитията на дадена историческа епоха, проследяваме еволюцията на даден растителен или животински вид, или се опитваме да намерим съмишленици за дадена кауза, от голямо значение са:
* уменията да подберем и систематизираме необходимите материали.
* да я представим по подходящ начин пред аудиторията, отчитайки нейните възрастови, психологически и други особености

II. Глава 1: Разработка на проекти в учебните програми по информационни технологии в прогимназиален етап
1. УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПОДГОТОВКА В VII КЛАС
I. ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА
Хорариум часове по учебен план: 1 час седмично - 34 часа годишно.

Обучението по "Информационни технологии" (ИТ) в прогимназиален етап е насочено към овладяване на базисни знания, умения и отношения, свързани с учебната дисциплина. Тези базисни компетенции са задължителна част от техническата грамотност на съвременния млад човек и създават условия за пълноценното му реализиране в живота.

Обучението по ИТ в седми клас се явява трети етап в обучението по ИТ в прогимназиалния етап като затвърждава, надгражда и развива придобитите в пети и шести клас знания, умения и отношения.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Проектите в обучението по ИТ в прогимназиален етап 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.