Проектиране на БИС


Категория на документа: Информатика


Тема 10. Проектиране на БИС
Проектиране на Бизнес информационни системи
Необходимост от методология за проектиране на Бизнес информационни системи
1 Необходимост от методология за проектиране на Бизнес информационни системи
Целта на Бизнес информационните системи (БИС) е своевременно да осигуряват необходимата информация за процесите в организацията и тяхното управление, да повишават прецизността на анализите и обосноваността на взиманите решения. Ролята на съвременните БИС е още по-голяма, тъй като те вече не се ограничават само в рамките на организацията, а излизат и извън нея като обхващат връзките и обмяната на информация с клиенти и доставчици.
Основните характеристики на БИС могат да бъдат обобщени в следното определение:
Непрекъснато развиваща се система за пренасяне и организиране на данни от различни източници (вътрешни и външни за организацията), получаването на информация и предоставянето й в подходяща форма на потребителите от всички нива и във всички функционални дейности на организацията, с цел подпомагане взимането на навременни и ефективни решения при планирането, управлението и контрола на процесите.
В основата на успешното разработване и внедряване на БИС стои сложната и трудна предварителна работа по определяне на конкурентната бизнес стратегия, анализ и оптимизиране на настоящите бизнес процеси, детайлното формулиране на изискванията към информационната система и определяне на бъдещите цели на организацията, за да може изгражданата система да отговаря на очакванията и да подобри резултатността от различните бизнес дейности.
Първите разработки и приложения на БИС са били изпълнявани без прилагането на ясна методология за изграждане на такива системи. В този начален етап, при разработването на информационните системи, основно се е наблягало на програмирането.
С развитието на информационните системи и тяхното по-интензивно използване, както и разширяване на обхвата им, ръководствата на организациите започват да търсят помощта на единни методологии за проектиране с цел подобряване на резултатите, повишаване на ефективността на решенията и обосноваване на инвестициите. Могат да бъдат очертани три основни аспекта на промяна в подходите за създаване на БИС:
* Все повече се разбира важността и значението на тази част от разработването на системата, която се отнася до анализа и проектирането на предметната област.
* Поради разширяването на организациите по обхват и сложност, започва да се търси възможността за преминаване от единични решения за конкретни проблеми към изграждането на интегрирани информационни системи.
* Все повече организации, внедряващи технологични решения започнат да използват утвърдена методология за разработване на информационни системи.

Методология за разработване на информа¬ционни системи
1 Методология за разработване на информационни системи
Същността на методологията за разработване на информационни системи може да се представи със следното определение:
"Набор от процедури, техники, инструменти и помощни средства за документиране, които подпомагат разработчиците на системи в усилията им по внедряване на нова информационна система. Методологията се състои от етапи, включващи подетапи, които ръководят разработчиците на системи при избора на подходящите техники за всеки един етап от проекта и им помагат при планирането, управлението, контрола и оценката на проектите за изграждане на информационни системи."[2]
Много важно е да се отбележи, че методологията не се формира като механичен сбор от споменатите елементи. Тя обикновено се основава на цялостно разбиране за развитието на организацията, в противен случай би останала само метод или рецепта, които на практика не биха могли да обхванат единно целите. Отделните методологии могат да се различават по прилаганите техники или по съдържанието на отделните етапи, но в повечето случаи различията им са дълбоко фундаментални. Някои методологии наблягат на човешкия фактор при разработването на информационната система, други се стремят да бъдат научни в подхода си, трети - прагматични, а четвърти - да автоматизират възможно най-голяма част от процеса на разработване на проекта. Тези различия се залагат в основните изисквания и обхващат следните аспекти при избор на методология за разработване на информационната система:
* Точно да отразяват изискванията към информационната система;
* Да се използват най-оптимално възможностите на компютърните технологии;
* Да осигуряват такъв метод на разработка, който да позволява да се следи развитието на проекта;
* Да се генерират необходимите документи;
* Да осигуряват разработката на информационната система в подходящо време и на допустима цена;
* Да се осигури внедряване на възможно най-ранен етап;
* Да осигуряват индикация за необходимостта от въвеждане на промени в проекта своевременно като осигуряват гъвкав и адаптивен процес на разработка;
* Да се използват във възможно най-голяма степен наличните техники и инструментариум;
* Да осигуряват процес на разработка на информационна система, която да се хареса на потребителите, да е удобна и лесна за приложение.
При избора на методология за разработка на БИС винаги се поставя един съществен въпрос. Методологията трябва да балансира техническите с човешките аспекти в процеса на разработка на информационната система. На практика това се постига много трудно и затова методологиите се разделят на две основни групи - от една страна, са тези методологии, чиято цел е пълната автоматизация на процеса на разработване на информационните системи и на самите информационни системи. Но в този случай потребителите трябва да имат възможност за включване в разработката. В другата група са методологиите, които се стремят към пълноценно участие на потребителите в проекта за разработване на информационната система и за проектиране, ръководено от потребителя. Но в този случай трябва да може да се осигури възможност за ефективно използване и на технологиите.
Осигуряването на баланс между тези два полюса се явява един от вечните проблеми при избора на методология за проектиране на информационни системи.
Не всички организации в своята практика на проектиране използват стандартна методология. Някои разработват собствена методология или адаптират съществуваща спрямо спецификата на условията и конкретните изисквания на организацията, или използват само някои аспекти от стандартната. Изборът на методология трябва да бъде направен своевременно, преди започване на проекта за да може да получи единно одобрение от ръководството и участващия проектантски екип.
Използването на методология подобрява и развива практиката за разработване на информационни системи. Въпреки голямото разнообразие от видове методологии за проектиране на БИС, всяка една от тях е изградена от следните основни компоненти:
* Поредица от етапи, като се започне от технико-икономическото проучване и се стигне до наблюдението и поддръжката. Етапите се очаква да се осъществяват под формата на многоетапен процес. Всеки от тези етапи има подетапи. Дейностите, които се изпълняват във всеки подетап, обикновено са ясно посочени в методическата документация, която е под формата на ръководства. Посочени са подробно и очакваните резултати за всеки подетап. Те могат да включват документи, планове или компютърни програми.
* Поредица от техники, които включват различни начини за оценка на разходите и предимствата на различните решения и методи за формулиране на подробното проектиране, необходими за разработването на информационната система.
* Поредица от инструменти в помощ на работата на системните анализатори (пакети от софтуерни продукти, подпомагащи описанието на системата).
* Схема на обучение, с цел възприемане на предложените стандарти от всички разработчици и потребители с нови роли и отговорности за работа със системата. Обикновено се организира курс за обучение с необходимата продължителност, който би могъл да завърши с получаването на съответната квалификация.
* Философия, която отразява основната атмосфера при осъществяване на проектирането и изграждането на БИС в организацията. Тя трябва да носи посланието, че информационните системи са иновативното решение, с помощта на което се преодоляват съществуващите проблеми в управлението на организацията, обработката на данни и предоставянето на нужната информация. Тази формулировка е необходима, защото обикновено при използването на повечето методологии за проектиране на информационни системи неизбежно се стига до ново предложение, което частично или напълно променя съществуващата система и нейните функции.
Повечето методологии се различават в своите подходи и често са насочени към решаването на различни задачи. Съществено е да се наблегне на общите задачи, за да се очертае основната насоченост в дейностите по проектиране на БИС. Някои от общите задачи са:
* Точно регистриране на изискванията по отношение на дадена информационна система. Методологията следва да подпомага потребителите при конкретизацията на техните изисквания, а разработчиците на системите - при проучването и анализа на потребителските изисквания. В противен случай информационната система, разработена на основата на съответната методология, няма да задоволява нуждите на потребителите.
* Осигуряване на систематичен метод на разработване, позволяващ ефективно наблюдение на напредъка на дейността. Не е лесно да се контролират големи проекти, а неспазването на сроковете на даден проект може да доведе до допълнителни разходи и други отрицателни ефекти за организацията. Определянето на критичните фактори за успех и правилното дефиниране на етапите следва да гарантира възможност за ефективно прилагане на техниките за планиране на проектите.
* Създаване на добре документирана и лесна за поддръжка система. Тъй като организацията и нейната среда се променят, необходимостта от изменение на информационната система в бъдеще е неизбежна. Тези изменения следва да се осъществяват с възможно най-малко въздействие върху останалата част от системата. Това изисква наличие на точна и пълна документация.
* Осигуряване на индикация за евентуални налагащи се промени на възможно най-ранен етап от процеса на разработка. С напредъка на работата по информационната система от анализа през проектирането към изпълнението, разходите за извършване на промени се увеличават. Следователно е по-добре промените да се извършват на възможно най-ранен етап.
* Създаване на система, удовлетворяваща потребителите, осигуряваща лесна и удобна работа. Хората, на които една информационна система оказва влияние, т.е. заинтересованите лица, могат да включват клиенти, ръководители, одитори и потребители. Ако заинтересованите лица харесват системата, вероятността тя да бъде използвана и да постигне успех е много по-голяма.

Принципи за проектиране на бизнес информационна система
1 Принципи за проектиране на бизнес информационна система
Независимо от вида на избраната методология, процесът на проектиране на дадена информационна система трябва да следва представените по-долу принципи, които имат за цел да очертаят важните аспекти на разработката:
* Системност - всеки обект от разглежданата предметна област представлява сложна система, състояща се от множество компоненти. От една страна тези компоненти са самостоятелни единици, но от друга страна е необходимо да се подчертае, че те функционират взаимообвързано. За това, целта на проектирането е да опише детайлно компонентите на системата и връзките между тях.
* Декомпозиция - за да се осъществи проектирането на една сложна система, тя следва да се раздели на по-малки елементи, за да може да се разкрият детайлите и да се очертае ясната визия за системата. Трябва да се осигури възможност за самостоятелно разработване на отделните елементи на системата, като се отчита нуждата от връзки между тях за да се гарантира единното функциониране на системата накрая.
* Методическо единство - системата се разработва на базата на единна методология, обща методика и конкретно подбрани техники и инструменти.
* Типизация на проектните решения - обособяват се типове елементи в информационните системи. За тези типове елементи се разработват стандартни проектни решения. Така се постига по-висока ефективност като еднократно да се разработват съответните елементи, а после многократно се прилагат. Залага се принципът на модулност за да могат да се извършват допълнителни настройки при необходимост.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Проектиране на БИС 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.