Проектиране на автоматизирана информационна система за разпределение на пощенски картички


Категория на документа: Информатика


* за пощенските картички - КАТАЛОГ;
* за доставчиците (които могат да бъдат търговски компании за издателска дейност, полиграфически компании, частни лица със свободна професия: художници, фотографи, дизайнери и пр.)
* за обектите: собствени обекти за продажба на картички и такива на клиенти на компанията
* други важни данни и полезна информация: цени, оферти: входящи/изходящи, договори...

Схема 1.

3.1.2. Обработка на данни за доставка на пощенски картички

Задачите на тази функция на системата са следните:
- заявки от обектите за доставка на пощенски картички;
- заявки към доставчиците за доставка на пощенски картички;
- поръчки от клиенти за доставка на пощенски картички;
- получаване на пощенски картички;
3.1.3. Обработка на данни за разпределение и транспортиране на пощенските картички
- разпределение на пощенските картички по обекти за продажба (собствени и на клиенти).
- справки в базата данни за транспортиране на пощенските картички до обектите.
3.1.4. Генериране на справки и отчети

По определени критерии от базата данни (хранилищата) се извличат данни, оформят се подходящи справки и се предоставят където е необходимо. Такива справки са:
- отчети за продажбите по обекти
- отчети за продажбите по модели
- отчети за продажбите по категории
- отчети за продажбите по доставчици
- справки за мениджърите на компанията: маркетингови, счетоводни и др.
- справки за картички по модели, категории, доставчици, обекти и пр.
3.2. Контекстна диаграма

Основният процес в системата "Разпределение на пощенски картички и отчитане на продажбите" е представен в контекстна диаграма, изразяваща всички входни и изходни потоци от данни от и към системата (сх.2).

Външни единици за системата са:

Доставчици - това са различни издателски фирми, художници и фотографи на свободна практика. Те доставят пощенски картички по заявка на фирми за разпространение на печатни произведения, каквато е и фирмата, за която проектираме системата.

Маркетинг и продажби - в него се извършват основните дейности по прадажбите.

Куриерска служба - занимава се с транспортирането на картичките до различни обекти, събирането на бракуваните такива и транспортирането им обратно във фирмата.

Обекти - занимават се с реализацията на пощенските картички.

Входните потоци от данни са:
* Данни за модели - заявки, получени от различните обекти;
* Данни за евентуални различия от заявката на фирмата и действителната доставка - включва различни бройки по модели и категории, получени от доставчиците;
* Данни за действително получените модели - получени от фактури от доставчиците;
* Данни за продажбите получени от различните обекти.

Изходните потоци от данни са:
* Заявки до доставчиците - съдържа модели, количества;
* Данни за действително получените пощенски картички, според фактурата от доставчика, която се изпраща в Отдел Маркетинг и продажби;
* Данни за продажбите и бракуваните модели и количества - изпраща се в Отдел Маркетинг и продажби;
* Данни за разпределението на получените модели - изпращат се в куриерска служба.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Проектиране на автоматизирана информационна система за разпределение на пощенски картички 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.