Практикум по Интернет комуиникаций


Категория на документа: Информатика


Практикум
по
интернет комуникации

Задачи на дисциплината

Практикумът създава практически умения на студентите за използуване на приложения за осъществяване на комуникации в Интернет и Интранет. Акцентира се върху създаването на WWW сайт, публикуването му в Интранет и Интернет. Разглеждат се различни комуникационни средства за връзка между потребители в мрежата. В практикума се разглеждат и начините за изграждане на комуникация между затворени групи потребители, изграждането на локални групи за chat, messages и file transfer на базата на комуникационни сървъри и без използване на такива. Разглеждат се средства за динамично извличане на информация и създаване на локални копия на WWW страници.

Основни цели
Основна цел на дисциплината е да формира знания и умения у студентите за използване на комуникационни средства в Интернет и Интранет.
След обучението си по Практикум по Интернет комуникации, студентът ще може да:
използва основните приложения и търси успешно информация в Интернет;
има основни понятия относно комуникационните принципи на глоба,ната мрежа.
създава и публикува информационни WWW сайтове.
познава принципите на изграждане и управление на FTP, WWW I e-mail сървъри.
изгражда локални връзки за комуникация между потребителите в една група или мрежа;
избира средствата за реализиране на връзката, в зависимост от потребностите на участниците в обмена;
да настройва и управлява приложения за комуникация между потребители.
Програма на курса
Таблица 1 ( задочно обучение)
Упражнение Тема Забележки
1. Запознаване с WebStudio 4.0 Принципи на разработка на web страница. Запознаване с продукта
2 Създаване на WEB сайт-добавяне на страници към основната страница. Изготвяне на карта на сайта. Определяне на разработката. Задание за курсова задача. Номериране на курсовата задача.
3 Инсталиране и настройка на локален WEB и FTP сървър. Запознаване с LiteServe. Настройки и работа на сървърите
4 Публикуване и оформяне на проекта на локален сървър. Разработка на проекта, публикуване и оформяне на локален сървър
5 Работа с FileZila – ФТП Клиент за upload на сървъра на БСУ. Запознаване с продукта. Дефиниране на потребителски директории на сървъра на БСУ в съответствие с номера на курсовата задача.
6 Инсталиране WEB страницата на сайта на университета. Инсталиране на студентските работи на WEB страницата на ЦИТН и донастройка на проектите.
7 Предаване и оценка на разработената курсова задача Оценка на задачите.

Какво представлява Интернет?

По въпроса какво представлява Интернет са изписани много страници. Ако трябва обаче най-общо да характеризираме понятието то можем да кажем следното: Интернет – това е комуникационна мрежа (система), която позволява на своите клиенти да обменят информация помежу си, независимо от това къде се намират. На въпросите – какъв е видът на тази информация, как става обмена - в реално време или след определено изакване, какво е количеството на обменяната информация, с каква скорост става това, и др. такива отговорът не е едносначен. Всичко зависи от видът на достъпните програмни и апаратни средства на клиентите на мрежата, които понякога са свързани и с местоположението на клиента.

От мрежа за обмен на данни между компютри на близки разстояния, днес Интернет се превърна в глобална среда за обмен на всякакъв вид информация ( данни, глас, видео, мултимедия) по целият свят. Основна роля за това имат няколко фактора, които допринесоха за глобализацията на системата. На първо място – това е възможността за комерсиализация на някои от услугите предлагани в мрежата – напр. електронната търговия. На второ място, това е възможноста за предлагане на реклама на много голям брой потребители на мрежата. Друг много важен фактор, това е възможността за изграждането на информационни сайтове и портали, свързани с трансфер или популяризиране на информаця от най-различни сфери на управлението, стопанската дейност, маркетинга и администрацията както на частни, така и на държавни фирми и организации. Тези, основно икономически фактори налагат бързото развитие и на самата мрежа както в количествено, така и в качествено измерение. Появяват се все по-голям брой служби и организации обслужващи работата на мрежата, както и все по-качествени и по-достъпни услуги. Освен пренос, мрежата вече предлага и съхранение на информация с регламентиран достъп до нея, поддържане на данните, различни услуги за актуализация, модифициране, архивиране и др. такива. Тези услуги облекчават потребителите, съсредоточават мениджмънта на услугите при високо-специализирани фирми и организации, което гарантира качеството на предлаганата информация.
Основен дял в момента се пада на съхранението ( хостването) и отчасти организацията на данните за WWW страниците на клиентите при така-наречените Hosting доставчици.

Основни понятия в интернет комуникациите

По надолу са дадени някои основни понятия, които ще помогнат за по-доброто разбиране на огромният свят на интернет комуникациите.

Какво е Домейн (domain name)?
Казано най-просто, но може би и най-точно, домейнът (domain name) е името, под което ще се разположи вашата интернет страница, когато бъде създадена и публикувана в световната мрежа. Например домейнът на указателя Yahoo е yahoo.com, домейнът на българската директория Гювеч е gbg.bg, и т.н. Названието произхожда от английската дума domain - област, територия, сфера, обсег.
Всеки уеб сайт в интернет отговаря на даден IP-адрес, това всъщност е адресния номер на компютъра върху който физически е разположен уеб сайта. IP-адреса представлява поредица от цифри подобно на телефонен номер /например 213.45.78.5/. Но понеже е трудно хората да запомнят всички тези цифри е въведена ситема за домейн имена. Например домейн името bfu.citn.info е аналогично на IP адрес 82.147.150.148.
Ако вече имате предвид някое подходящо домейн име за вашия бъдещ сайт, е препоръчително да го закупите, за да предотвратите възможността някой да го регистрира преди вас.

Какво е поддомеин?
Поддомейнът е част от главния домейн - това е дума, съкращение, цифров номер или комбинация от цифри и букви, които са "закачени" за главния домейн и са отделени от него с точка, например:
poddomein.domein.com
В поддомейните могат да се използват латински букви, арабски цифри и символа тире (-), като те не могат да започват и да завършват с тире.

Какво е TLD?Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Практикум по Интернет комуиникаций 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.