Отчитане на производството на готова продукция


Категория на документа: Информатика


Икономически университет - град Варна

Курсова работа
по Счетоводен софтуер
на тема:
Отчитане на производството на Готова Продукция

Изготвил: Проверил:
Йолина Валериева Тодорова Гл.ас. Анка Стоянова Хубанова
СК, 7 група , фак.№ 2257

Същност на готовата продукция

Готовата продукция е продукт на човешкия труд, който е преминал през всички етапи на техническия процеси и отговаря на определени качествени изисквания , поставени от Българският държавен стандарт (БДС). Измерителите за отчитане на продукцията могат да бъдат натурален /количествен/ , стойностен /паричен/ и трудов.
Оценка на продукцията се наблюдава по себестойност. Себестойност е оценката на произведените (създадените) в предприятието активи, в която не се включват административните разходи, разходите за продажби, финансовите и извънредните разходи.
Съществуват 2 вида себестойност:
* Фактическа - определя се след производството на продукта или услугите, въз основа на фактически направените разходи по тяхното производство
* Планова - определя се в началото на даден отчетен период, въз основа на фактическата себестойност на продукцията или услугите от предходния отчетен период, като се вземе впредвид настъпилите промени в технологичния процес и на някои цени

Всички разходи , които са свързани с осъществяване на технологичния процес за производството на продукция и услуги се отнасят по сметка 611 - Разходи за Основна дейност. Тези разходи могат да се наблюдават и отчитат,както следва:
* По отделни производствени изделия
* По групи произведени изделия
* По отделни производства
* По производствени цехове
* По отделни поръчки
Някои по - характерни счетоводни записвания, свързани с отчитането на произвеждането на продукция са:
> 601/302 - вложени материали в производството; също така и разходи за ползван ток, вода за производството
> 602/
4531/

/ 411 ( гр. 50) - за използвани ВУ
> 603/ 241 - начислена амортизация на използвани в производството ДМА
> 604/421 - начислени заплати на слувителите, участващи в производствения процес
> 605/ гр.46 - начислени осигуровки на служителите
> 606/425 - за данъци,такси и други подобни плащания, обвързани с производствения процес
> 609/ гр. 50, 411 - за други разходи
И най-накрая за да се отчете себестойноста на произведената Готова продукция се осчетоводява:
> 611/гр.60 - с общата сума на направените разходи в дейността на производствения процес, като към 611 се водят аналитични нева и се отнася съответната стойност към определения продукт. След като се калкулира стойноста на Готова продукцията се заприхождава в склада с :
> 303/611 - със съответната себестойност
Първичните документи участващи в процеса са:
* Искане за отпускане на материали в производството
* Фактури
* Разчетно - платежна ведимост
* Складова разписка
Задача: Във "Валенсия" ООД, през месец Март 2012г. са извършени следните операции:
Произвеждат се дамски обувки. По сметка 302 - анал. "Основни материали" има начално салдо 4 000 лв., за което има неизплатени задължения към клиенти.
1) За производството са изразходвани основни материали за 4 000 лв.
2) Съгл. Разчетно - платежна ведомост са начислени възнаграждения на персонала за 1 000 лв.
3) Получена е фактура с начислен ДДС, издадена от "ВиК" - Варна за изразходване на вода за 500 лв. ( без ДДС).
4) В края на месеца произведения продукт е заприходен съгл. Складова разписка. Произведени са 360 бр
Счетоводните сметки , които използвам са :Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Отчитане на производството на готова продукция 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.