Отчитане на производствения брак


Категория на документа: Информатика
Отчитане на производствения брак

Курсова работа по дисциплината "Счетоводен софтуер"

Отчитане на производствения брак
Характеристика на обекта на отчитане
Бракуването на материали и стоки в предприятието е пряко или косвено свързано с осъществяването на текущата му дейност.В схемата на калкулацията за някои производствени разходи се включва и комплексна статия Разходи от брак във връзка с това обобщаването на основните производствени разходи по-нататък включва и работата по установяване на разходите за евентуално допуснат производствен брак. Ако някои изделия, възли, детайли, извършени работи и други подобни не отговарят на установените по съответния законов ред стандарти, отраслови изисквания или пък договорни условия и в момента не могат да се използват пряко по предназначението, за което са инвестирани ресурси, те се наричат производствен брак или брак в производството. Така се извежда или определя същността на производствения брак. Стойностният израз на производствения брак (поправим или непоправим), който увеличава разходите за производството на готови (стандартни) продукти на труда и се отразява, за нуждите на аналитичното отчитане по статията на калкулацията ''Разходи от брак", се нарича калкулационен брак. Този производствен брак има технологичен характер.
В примерния сметкоплан не е предвидена самостоятелна сметка за счетоводно отчитане на производствения брак. В индивидуалния сметкоплан на предприятието обаче, ако конкретните условия на място налагат, следва да бъде предвидена и използвана такава сметка за нуждите на текущото счетоводно отчитане. Въпросът се решава с разработването на индивидуалния сметкоплан на предприятието. Но неговото решаване има връзка и с характера и съдържанието на оповестената счетоводна политика. Това е преди всичко въпрос на управленското счетоводство, а не на счетоводството въобще, защото информацията за производствения брак е нужна повече на управлението на равнище предприятие и вероятно по-малко на външните потребители на информация. В някои случаи тази информация представлява и фирмена тайна.
Производственият брак се установява (констатира) от органите за технически и качествен контрол. Съставя се първичен счетоводен документ, наречен Акт за брак в производството. В документа се вписват данни за: причините за брака, виновните лица, размера на материалната им отговорност, стойността на използваните материали, отпадъците и др.
Оценката на производствения брак зависи от неговия характер и от мястото на откриването му. Стойностният израз на вътрешния непоправим брак се определя от фактически извършените основни разходи, а на вътрешния поправим брак - от разходите за материали и услуги, за възнаграждение и социални осигуровки и други разходи, направени (извършени) във връзка с поправката. В оценката на външния производствен брак се включват: себестойността на окончателно бракуваната продукция, транспортните разходи във връзка с връщането или замяната, разходите за демонтаж, както и разходите за поправка на брака от контрагентите, ако той е поправим, и някои други разходи.
Документи,използващи се за отчитането на брак от материали,стоки и продукция:
1. Лимитни карти-използва се при еднократна употреба на един и същ
материал през даден отчетен период;
2. Акт за брак
3. Протокол за брак
4. Протоколи за стихийни бедствия,бракуване,съучастия-изготвят се от
комисия, назначена със заповед на ръководителя;
5. Инвентаризационен опис-служи за установяване на резултатите от
инвентаризация /липси или излишъци/- мн. Често е комбиниран
със Сравнителна ведомост и др.
Счетоводни сметки,свързани с отчитането на производствения брак.
С/ка 301 Материали -активна,балансова,основна.Д-т - при увеличение
на м-лите, К-т - при намаление. Дебитно крайно салдо, което изразява кол-
то на наличните материали в склада.Аналитичното отчитане се извършва
по видове м-ли,по МОЛ,гю местонахождение, както количественодака и
стойностно.Използва се четиризначен код на с/ките:
3010 Основни материали
3011 Спомагателни материали
3012 Резервни части
3013 Горива и смазочни материали3014 Образци,модели и опитни
инсталации
3015 Амбалажни материали
3016 Материали на път
3017 Материали за преработка в др. предприятия 3019 Други материали
С/ка 609 Други разходи-употребява се при брак.
С/ка 302 Продукция- активна, основна, балансова. Д-т при всички
случаи на увеличение.К-т при всички случай на намаление. Дебитно
крайно салдо, което показва наличната продукция в края на периода.
Аналитичното отчитане се води по ]МОЛ, по видове, по
местонахождение, количествено и стойностно.Освен това могат да
се водят и четиризначни с/ки:
С/ка 3020 Продукция на склад
С/ка 3021 Продукция на отговорно пазене
С/ка 3022 Продукция на консигнация
С/ка 303 Стоки- активна, балансова, основна.Д-т при всички случаи на
увеличение на стоките, К-т при намаление на стоките.Д-тно крайно салдо,
което показва наличните стоки.Аналитичното отчитане се води по видове,
по местонахождение, по МОЛ, както количествено, така и
стойностно.Могат да се използват и четиризначни с/ки:Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Отчитане на производствения брак 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.