Отчитане на продажбата на готовата продукция


Категория на документа: Информатика
КУРСОВА РАБОТА

По дисциплината: Счетоводен софтуер

На тема: Отчитане на продажбата на готовата продукция

Изготвил: Андреана Андонова
7-ма група; Фак.№2945; Специалност: Счетоводство и контрол; р.о.; 3-ти курс, 2-ри семестър
Гр.Варна
2013г.

Методология на отчитането

1. Характеристика, оценка и документиране на продукцията и нейната реализация

Готовата продукция е крайният веществен резултат от производствено-стопанската дейност на всяко промишлено предприятие. Към готовата продукция се отнасят изделията, които са напълно комплектовани, отговарят на определените изисквания за качество, на техническите и договорените условия.

Произведената и предадената в складовете промишлена продукция се оценява по фактическа производствена себестойност. В зависимост от възприетата счетоводна политика текущо готовата продукция може да се оценява по т.н. неизменна (ориентировъчна) оценка - пазарна цена, стандартна себестойност и др. В края на отчетно-калкулационния период обаче ориентировъчната оценка се формира до фактическата производствена себестойност.

Поради обстоятелството, че наличните в складовете готови изделия в повечето случаи имат различна фактическа себестойност, възниква въпросът за тяхната оценка при изписването им за продажба. Тази оценка може да се осъществи по един от следните методи: конкретна себестойност за отделните изделия, поръчки или партиди; първа входяща - първа изходяща себестойност; или средно претеглена себестойност. Когато тези методи са неприложими, при продажбата готовата продукция се оценява по метода последна входяща - първа изходяща себестойност.

Документирането на предадената в складовете готова продукция се осъществява със Складова разписка за приета готова продукция. Складовите разписки се издават от отговорника на склада за готова продукция за всяко постъпило количество продукция от даден вид и от всяко производствено звено поотделно. Те се издават в два или три екземпляра и се подписват от отговорника на слада и отговорника на производственото звено. Качеството на предадените в складовете готови изделия се удостоверява с подпис или щемпел на органите за контрола на качеството върху складовата разписка или върху опаковката на изделията. Когато складовете за готова продукция са отдалечени от производствените звена, транспортирането на продукцията се документира с Пътна разписка или Предавателен лист.

Отпускането на готова продукция за продажба се извършва в съответствие с договорите или заявките на клиентите. Документалното оформяне на отпуснатите количества изделия се осъществява посредством Нареждане за отпускане на продукция. На основата на описаните в нареждането изделия отговорника на склада предоставя изделията на клиента и записва в нареждането фактически отпуснатите количества изделия по видове. По данни от нареждането за фактически отпуснатите изделия органите на пласмента или счетоводството издават фактура, в която се описва вида и количеството на отпуснатите изделия, продажните цени на всяко изделие и продажната стойност - поотделно и общо. В издадените данъчни фактури се изчислява и се посочва на отделен ред дължимия данък върху добавената стойност, който се включва в общата стойност по фактурата.

На основата на обобщените данни от първичните документи за постъпилата в складовете и за продадената готова продукция в счетоводството се съставят съответните счетоводни записвания за движението и продажбата на готовата продукция.

2. Отчитане на постъплението и продажбата на промишлената продукция

Счетоводното отчитане на готовата продукция се осъществява чрез с/ка 303 Продукция. Към нея могат да се откриват самостоятени сметки в зависимост от местонахождението и предназначението на готовата продукция - на склад, на консигнация, на отговорно пазене и др. Аналитичното отчитане на готовата продукция в складовете се осъществява по видове продукция, по складове и материално отговорни лица - количествено и стойностно.

При добра организация на аналитичното отчитане на движението на готовата продукция съществува възможност записванията по с/ка 303 Продукция за постъплението и за изписването на готовата продукция от складовете да се извършват еднократно в края на отчетния период. Независимо от това по съответните аналитични сметки се правят пълни записвания за прихода и разхода на продукцията в складовете и по данни от тях в края на месеца по с/ка 303 Продукция се записва само разликата между прихода и разхода.

Постъпилата в складовете готова продукция се заприходява по обобщени данни от складовите разписки. За целта се дебитира с/ка 303 Продукция, аналитичните сметки за изделията с фактическата себестойност или с неизменна оценка на продукцията и се кредитира с/ка 611 Разходи за основната дейност, аналитичните сметки за съответните производствени подразделения и конкретни изделия.

Приходите от продажба на готовата продукция се отчитат през с/ка 701 Приходи от продажба на продукция. За продадената на клиентите продукция, на основание на издадените от предприятието фактури, се дебитира с/ка 411 Клиенти или сметка от група 50 Парични средства с общата стойност по фактурата и се кредитират сметки: 701 Приходи от продажба на продукция с продажната стойност на продукцията и 4532 Начислен данък за продажбите с полагащия се за продадената продукция данък върху добавената стойност.

За изписването на готовата продукция и освобождаването от отговорност на материалноотговорното лице на склада се дебитира с/ка 701 Приходи от продажба на продукция и се кредитира с/ка 303 Продукция, съответните аналитични сметки с отчетната стойност на готовата продукция - фактическата себестойност или неизменната оценка.

В резултат на всички посочени записвания по дебита на сметките за приходите се отразява фактическата себестойност на продукцията, а по кредита - тяхната продажна стойност. За да се формира пълната търговска себестойност на продадените изделия по дебита на сметките за приходите е необходимо да се отразят и полагащите се за тях части от общата сума на адм. разходи и разходите за продажби. За счетоводното отразяване на разпределените адм. разходи се дебитира с/ка 701 Приходи от продажба на продукция, аналитичните сметки за изделията и се кредитира с/ка 614 Административни разходи. За счетоводното отразяване на разпределените за продадените изделия разходи за продажби се дебитира с/ка 701 Приходи от продажба на продукция и се кредитира с/ка 615 Разходи за продажби.

В края на всеки отчетен период по данни от сметките за отчитането на приходите се установява и отчита финансовия резултат от продажбите. За реализираната печалба, установена като превишение на кредитните обороти на сметките за приходите в сравнение с дебитните, се дебитира с/ка 701 Приходи от продажба на продукция и се кредитира с/ка 123 Печалби и загуби от текущата година. В обратния случай - при реализирана загуба, посочената счетоводна статия е червена или пък черна, но с обратна на посочената кореспонденция.
Схема на процеса продажба на продукция:

За фирмата:

"Чантеса" ООД е създадена през 1999 г. със седалище град Бургас. Благодарение на натрупания опит, конкурентните пазарни цени и лоялността към клиентите, фирмата се разраства с бързи темпове, за да достигне сегашните си позиции на българския пазар - водещ производител на колани, чанти, обувки, портфейли и аксесоари. Всички продукти са произведени от висококачествени естествени кожи, отговарящи на световните стандарти. "Чантеса" ООД е регистрирана търговска марка представител на четири марки за България. Магазините на фирмата се намират в едни от най-големите курорти на страната - Слънчев бряг, Приморско, Созопол и Банско. "Чантеса" ООД е символ за качество и дизайн на българския пазар.

Стопанска операция:Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Отчитане на продажбата на готовата продукция 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.