Отчитане на паричните средства във валута


Категория на документа: Информатика


ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ГР. ВАРНА
ФИНАНСОВО - СЧЕТОВОДЕН ФАКУЛТЕТ

КУРСОВА РАБОТА

По: Счетоводен софтуер
На тема: Отчитане на паричните средства във валута

Изготвил: Проверил:

І. Обща теоретична постановка
Паричните средства могат да бъдат налични в каса или безналични по разплащателните сметки в банките. В НС са предвидени сметките 502 Каса във валута и 504 Разплащателна сметка във валута.
На валутните парични средства са присъщи тези особености:
- сделките с чуждестранни контрагенти клиенти и доставчици се отчитат като за сумата в чуждестранна валута се прилага централния курс на БНБ за деня на сделката;
- валутните постъпления от клиенти и доставчици пораждат валутни курсови разлики, които се отчитат като текущ финансов приход или разход чрез с-ки 624 Разходи по валутни операции и 724 Приходи по валутни операции;
- закупената валута се оценява по валутния курс на придобиване;
- продадената валута се оценява по валутния курс на продажбата;
- периодичността на текущата оценка на позициите в чуждестранна валута се определя от предприятието, тя задължително се извършва към датата на всяко съставяне на финансов отчет.
Когато предприятието има парични средства в чуждестранна валута към сметка 502 следва да се организира аналитично отчитане с информация за вида и левовата й равностойност.
Валутата се отчита по видове , по текуща оценка и задължително в левова равностойност. Периодичната оценка на валутата се извършва според изискванията на ЗС т.е по централния курс на БНБ.
Организацията и самото отчитане на валутата се свързва с СС 21 Ефекти от промените на валутните курсове.
Динамиката на валутните средства е свързана с инкасиране на вземания във валута и изплащане на задължения с валута. Разчетни взаимоотношения във валута сега са възможни само между български и чуждестранни контрагенти.
Инкасирането на вземания във валута от клиенти , получаването на валутни заеми от банки или други кредитни институции , дългосрочните и краткосрочни инвестиции във валута следва да става по централния банков курс на БНБ за деня на сделката. Погасяването на задълженията във валута към доставчици и други кредитори става по централния курс на БНБ за деня на операцията.Съпоставя се левовата равностойност на задължението във валута с отчетната стойност на потреблената валута. Разликата се отчита като финансов приход или разход.
Приходите и разходите във валутната каса се документират съответно с ПКО за валута, РКО за валута.За тях се води регистър , от който те получават своите номера. Вписват се от касиера в касова книга за валута. Тя се приключва ежедневно.
Безкасовите или безналичните плащания се документират с банкови документи.
Важно: за закупената валута тя се заприхождава не по централният курс , а по курс на придобиване / курс продава на ТБ /.
Изводи: Сделките в чуждестранна валута , без тези за покупка и продажба на валута се вписват в левове при първоначалното си счетоводно отразяване , като сумата в чуждестранна валута се прилагат ЦК към датата на възникване.
Закупената валута се вписва в счетоводните документи по курса на придобиване в левове.
Продадената валута се оценява по валутния курс на продажбата.
Паричните позиции в чуждестранна валута се оценяват по заключителния курс , а текущо през годината по централния курс на БНБ.
Непаричните позиции в чуждестранна валута отчитани по историческа цена , се оценяват по валутния курс към датата на сделката.
Предприятието определя периодичността на текущите оценки на валутните позиции. Тази оценка задължително се извършва към датата на съставяне на финансовия отчет.
За продадена валута се увеличава парите в лева по курс продава , а се изписва валутата по ЦК на БНБ. Разликата се осчетоводява като финансов приход или финансов разход.
При отчитането на паричните средства в чуждестранна валута възникват курсови разлики, които са резултат на прилаганите от БНБ обменни курсове към чуждестранните валути , сравнени със собствения курс на отчитане. Курсовите разлики имат положителни и отрицателни стойности. Първите се разглеждат и отчитат като текущи финансови приходи, а вторите като текущи финансови разходи.
Курсови разлики не могат да възникват , когато парични средства в чуждестранна валута се превеждат от една по друга сметка например: от разплащателната сметка в банката в касата на предприятието, от разплащателната сметка в банката по депозитна сметка , от касата по сметката на подотчетните лица и други.
Курсовите разлики ще възникнат и при уреждане на вземания и задължения в чуждестранна валута и при преоценка на валута.
Възникналите курсови разлики се отчитат чрез сметки 624 и 724
Основни счетоводни статии:
- при положителна курсова разлика за получени суми от клиенти
Дт 502

Кт 411

Кт 724
- при отрицателна курсова разлика
Дт 502
Дт 624

Кт 411
- при изплащане на дължими суми във валута на доставчици
Дт 401Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Отчитане на паричните средства във валута 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.