Отчитане на наети чужди активи


Категория на документа: Информатика6. За отчитане на счетоводния резултат

Чрез с-ка Приходи от други продажби се установява резултатът от отдаването под наем на ДМА. При печалба (кредитно салдо на с-ка 709) тези сметка се дебитира срещу кредитирането на с-ка 123 Печалби и загуби от минали години. При загуба (дебитно салдо на с-ка 709) се съставя обратната счетоводна статия.

7. За връщане на актива

Дебит с-ка от гр. 99 Разни сметки за условни пасиви

Кредит с-ка от гр. 96 Собствени активи, невключени в стопанския оборот

В предприятието НАЕМАТЕЛ :

1. За прехвърляне на актива по отчетна стойност

Дебит с-ка Наети чужди активи

Кредит с-ка от гр. 99 Разни сметки за условни пасиви

2. За начисляване на наема

Дебит с-ка Разходи за външни услуги
Дебит с-ка Начислен данък за покупките
Кредит с-ка Други кредитори

3. За отнасяне на наема по предназначение

Дебит с-ка от гр. 61 или гр. 71
Кредит с-ка Разходи за външни услуги

4. За изплащане на наема

Дебит с-ка Други кредитори

Кредит с-ка от гр. 50

5. За връщане на актива на собственика

Дебит с-ка от гр.99

Кредит с-ка от гр. 91

Осчетоводяване на операциите в ПП МАКС

Пример:

На 01.04. 2011г. в "Зов" ООД е бил сключен договор за наем за наемане на административна сграда с "Елдорадо" ООД за период от 5 години. В договора не съществува клауза за закупуване на сградата. Отчетната стойност на сградата е 100 000лв. , начислена до момента амортизация - 5000лв., справедлива цена- 26000 лв.
Съгласно фактура са начислени в полза на "Елдорадо" ООД 240 с включен ДДС, представляващи наем за първия и втория месец.
Правим счетоводни записвания спрямо фактура номер: 234567 от 8.04.2011г.

Към 1.01.2011г. някои от сметките имат следните остатъци :Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Отчитане на наети чужди активи 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.