Отчитане на наети чужди активи


Категория на документа: Информатика


Икономически университет - Варна

по: Счетоводен софтуер
На тема: Отчитане на наети чужди активи

Изготвил : Проверил :

1. Обща теоретична постановка
При осъществяване на стопанската си дейност някои предприятия изпитват нужда от определени дълготрайни активи,които в същото време се оказват излишни за собствениците си. В тези случаи икономически изгодно и за двете страни е съответният актив да бъде отдаден под наем, съгласно сключен договор.Това е често срещано явление в условията на пазарна икономика.
Договорът за наем е споразумение, по силата на което наемодателят предоставя на наемателя срещу еднократно плащане или поредица от плащания (под формата на наем) правото на ползване на даден актив за определен срок от време.При този вид договор наемодателят запазва собствеността върху актива и не се предвижда прехвърляне на рисковете и изгодите,свързани със собствеността.
При отдаването под наем наемодателят не отписва актива и продължава да го отчита в състава на ДМА,но показва по счетоводен път,че той е извън стопанския оборот на предприятието.Във връзка с това към задбалансовите сметки от група 96 Собствени активи, невключени в стопански оборот, предприятието може да предвиди в индивидулания си сметкоплан с-ка 963 Активи, отдадени на експлотационен лизинг.
Сметките от гр. 91 "Чужди материални и нематериални активи" отчитат получените и държани материални и нематериални активи чужда собственост със справедливата им стойност.
2. Счетоводно отчитане на наемните отношения между контрагентите при договор за наем.
Правата и задълженията на контрагентите при отпускане и получаване под наем на дълготрайни активи са уточнени в сключения договор.
За отчитане на процеса за отдаване на активи под наем наемодателят използва с-ка Приходи от други продажби. Сметката е небалансова-пасивна, синтетична, операционно-резултатна. Тя се дебитира с размера на разходите за издръжка на актива- амортизации,застраховки,данъци и др. , а се кредитира със стойността на получения наем от наемателя. Приключването на сметката се извършва със с-ка Печалби и загуби от текущата година.
Аналитичното отчитане се организира за всеки случай на отдаване на активи под наем.
Прехвърлянето на актива от наемодателя на наемателя се отчита с помощта на задбалансови сметки. Наемателят използва гр. 91 Чужди материални и нематериални активи и гр. 99 Разни сметки за условни пасиви.
Счетоводните записвания в контрагентите имат следния вид:

В предприятието НАЕМОДАТЕЛ :

1. За прехвърляне на актива по отчетна стойност

Дебит с-ка от гр. 96 Собствени активи, невключени в стоплански оборот
Кредит с-ка от гр. 99 Разни сметки за условни пасиви.

2. За отразяване на начисления наем

Дебит с-ка Други дебитори

Кредит с-ка Продажба на дълготрайни активи

Кредит с-ка Начислен данък за продажбите

3. За получаване на наема

Дебит с-ка от гр. 50

Кредит с-ка Други дебитори

4. За начисляване на амортизация на отдадения актив

Дебит с-ка Разходи за амортизация

Кредит с-ка Амортизация

5. За отнасяне на амортизацията по фукционално предназначение

Дебит с-ка Приходи от други продажби

Кредит с-ка Разходи за амортизацияСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Отчитане на наети чужди активи 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.