Отчитане на наети чужди активи


Категория на документа: Информатика


I. Първична информация

За да бъде един договор за лизинг осъществен са необходими следните документи: Искане за лизинг, копия на финансовите отчети и годишните данъчни декларации, удостоверения, че лизингополучателя няма публични задължения. Подобен договор се сключва от представляващите предприятието, като копия на документите биват заверявани с текст "Вярно с оригинала" и печат.

II. Теоретична постановка

Оперативен лизинг :

Когато едно предприятие наема чужд актив от друго, това може да стане с помощта на оперативен (експлоатационен) лизингов договор. Това е сложно и специфично финансово отношение, чиито обект са дълготрайните материални активи. Този договор е споразумение, по силата на който наемодателят предоставя на наемателя срещу поредица от плащания правото на ползване на даден актив за определен срок от време. В него участват собственик на актива, които се нарича лизингодател и ползвател на актива - лизингополучател. На практика оперативният лизинг е ползване на чужда вещ срещу заплащане. Лизингополучателят ползва дълготрайния материален актив (ДМА) като заплаща регулярна парична вноска като наем за наетия актив. Собственик е лизингодателят и след изтичане на договорения срок той остава собственик на актива. Лизингополучателят никога не придобива собствеността върху актива. Задължава се и да спазва определени изисквания при експлоатацията. Лизингополучателят не носи никаква отговорност за погиване на вещта или сервизно поддържане. Оперативният лизинг се сключва за срок от няколко дни до няколко години. Този лизинг обхваща само част от икономическия живот на актива и той сменя няколко пъти своя наемател. В този смисъл рискът за морално или икономическо остаряване на оборудването се поема от собственика на актива (лизингодателя).
От счетоводна гледна точка, според СС № 17 Лизинг лизингополучателя представя плащаните лизингови вноски като текущи разходи за външни услуги и зачислява имуществото като задбалансов актив оценен по справедлива цена. Сумите на лизинговите вноски се отчитат от лизингодателя като приходи от продажби в текущия период с всички останали последствия за данъчното облагане. Лизангодателят отчита предоставените активи в своя счетоводен баланс и им начислява амортизация (когато те са амортизируеми), а също така и начислените разходи за амортизации се отразяват за сметка на постъпленията от наема по съответния експлоатационен лизингов договор.

Финансов лизинг:

Финансов лизинг, това е лизингов договор, при който отдаващият под наем (лизингодателя), прехвърля на наемателя (лизингополучателя) всички ползи и рискове свързани със собствеността върху актива. Този договор трябва задължително да съдържа, поне два от следните елементи:
- клауза за прехвърляне на собствеността върху актива на лизингополучателя;
- прехвърлянето на собствеността на лизингополучателя да стане в края на срока на договора за лизинг;
- срока на лизинга да покрива по-голямата част от "живота" на актива (под "живот" на актива визираме амортизационния му срок).
Поради понасянето на риска и отговорността по актива, амортизационните отчисления се начисляват от Лизингополучателя. Лизингодателят отразява получаваните вноски по договора от счетоводна гледна точка като вземане. От гледна точка на Лизингополучателя, финансовият лизинг изглежда като покупка на дълготраен материален актив с разсрочено плащане.

Като обобщение можем да кажем, че наемането на чужди активи се осъществява по два начина чрез финансов или оперативен лизинг. При първият собствеността на актива преминава при наемателя, при него може да има опция за откупуване на актива в края на периода, която често е използвана от наемодателят за да може да начислява ДДС при вноските, а не на куп при сключване на договора. При оперативният лизинг, което е наем в чист вид, наетите активи се заприхождават задбалансово, като условни активи. А вноските по договора се уреждат като разходи за външни услуги.

Задача :
В предприятие Х, наемът офис помещение за целите на администрацията. Договорът е подписан за 1000 лева и още 200 като 4531 Данък добавена стойност върху покупките. Офис помещението е записано като условен актив със справедливата си стойност от 50 000лв.

Счетоводните записвания за наетите чужди активи са следните:

1) 912 Наети чужди активи / 991 Други сметки за условни пасиви 50 000

Чрез това счетоводно записване се отразява заприхождаването на офиса задбалансово с неговата пазарнa стойност

2) 602 Разходи за външни услуги 1000

4531 ДДС по покупките 200
/ 401 Доставчици 1200
Ан с-ка БулЛизинг
С това счетоводно записване се отразява начисляване на месечният наем за актива
3) 401 Доставчици / 503 Разплащателна сметка 1200
Ан ска БулЛизинг ан ска Експресбанк

Плащане на доставчика за ползваният актив

4) 614 Административни разходи / 602 Разходи за външни услуги 1000
Тук вече се ортазява отнасяне на разхода по предназначение

Първоначални данни
* Начални салда

III. Хронология на отчитането

* Счетоводни записи
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Отчитане на наети чужди активи 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.