Отчитане на гори и горски насаждения


Категория на документа: Информатика
На тема:

Отчитане на гори и горски насаждения

Изготвил: Тони Мариянова Янчева, СК, гр. 11, ф. № 421

Проверил: Гл. ас. Д-р Юлиан Василев

1. Методология на отчитане на горите и насажденията

Дълготрайните биологични активи, каквито са горите (сметка 271) могат да бъдат придобити по следните начини:
* Чрез размяна с друг дълготраен материален актив (бартер)
* Чрез безвъзмездно придобиване
* По ред на непарични вноски в капитала
* При покупка

По сметка 271 Гори се отразяват постъплението и заприходяването на гори и трайни насаждения при покупка, безвъзмездно придобиване или замяна срещу други активи; увеличението на стойността на отчитаните горски участъци в резултат на хидромелиоративни работи и други подобрения; отписването на гори и трайни насаждения при тяхната продажба, замяна за други активи, извършване на дарения или внасянето им за съучастие в други предприятия, както и при отписването им катоинвестиционен имот; намалението на стойността на отчитаните гори и трайни насаждения при ерозия, изкореняване и други.

Аналитичното отчитане към сметка 271 може да се организира по вид, сорт, местност, година на засаждане и други. Предприятията сами преценяват начина за аналитичното отчитане на горите и трайните насаждения.

Разходите по създаването на гори и трайни насаждения до приемането им в плододаване или до определен брой години се набират по сметка 613 Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи. Възможно е преди приемането им част от трайните насаждения да дадат плод. Получената продукция се заприходява по справедлива стойност, като същевременно се намаляват разходите за създаване на трайните насаждения. За целта се дебитира сметка 303 Продукция срещу кредитирането на сметка 613 Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи.

Новопридобитите дълготрайни биологични активи се оценяват по справедлива стойност. В случаите, когато тя е по - висока от разходите по създаването и отглеждането им, се дебитира сметка 271 Гори, респективно сметка 272 Трайни насаждения - плододаващи или сметка 272 Трайни насаждения - неплододаващи и се кредитират сметка 613 Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи и сметка 709 Други приходи от дейността (с разликата между справедливата стойност и фактически извършените разходи по създаване и отглеждане). Ако справедливата стойност е по - ниска от разходите се дебитират съответните сметки от група 27 Дълготрайни биологични активи, сметка 609 Други разходи и се креедитира сметка 613 Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи.

Дълготрайните биологични активи от група 27 (гори, трайни насаждения и други) се отнасят към неамортизируемите активи. Те нямат ограничен срок на ползване - природните ресурси (земи, води и други), включително и самовъзстановяемите природни ресурси (гори, пасища, ливади).

??

??

??

??

Икономически Университет Варна

1

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Отчитане на гори и горски насаждения 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.