Основни понятия в операционните системи


Категория на документа: ИнформатикаDHCP услугата се ползва в обществените мрежи за разпространение на Интернет.

При LAN мрежите се използват постоянни IP адреси, които се назначават от системния администратор. Те започват обикновено с 192.168.ххх.ххх.

Класове мрежи според IP адресите

193 . 68 . 180 . 5

Фиг.5. Класове мрежи.

* клас А

Първият байт на тези адреси започват с двоична нула, т.е. IP-адресите от клас А започват с десетично число от 1 до 126 включително (фиг.5). Десетичната нула не се използва като първо число на IP-адрес, а IP-адрес, започващ с числото 127, се използва само за специални цели (например, адрес 127.0.0.1 се използва за организиране на обратна връзка (loopback) за тестване работата на TCP/IP-софтуера на даден възел, без реално да се изпращат пакети в мрежата, т.е. генерираните от възела данни се предават обратно към горните слоеве все едно, че току-що са приети от мрежата).

Адресът на мрежата (Net ID) заема първия байт, а останалите три байта представляват адреси на хостовете (отделните компютри) в мрежата (Host ID).

Мрежите от клас А са само 126 на брой в света с по 224 = 16 777 216 компютъра във всчка от тях и за това се използват за мрежи на големи доставчици на услуги с много крайни възли - например, адресите, започващи с 9, са на фирмата IBM, а адресите, започващи с 12 - на фирмата АТ&Т.

*клас В

Първият байт на тези адреси започва с двоичната комбинация 10, т.е. IP-адресите от клас В започват с десетично число от 128 до 191 включително. Адресите на мрежата (Net ID) и хостовете (Host ID) заемат по два байта.

Мрежите от клас B са 214 = 16384 на брой с по 216 = 65536 компютъра във всяка от тях. Този клас адреси се използва за мрежи със среден размер, като тези на големите западни университети и компании (например, FORD).

*клас С

Първият байт на тези адреси започва с двоичната комбинация 110, т.е. IP-адресите от клас С, започват с десетично число от 192 до 223 включително. Адресът на мрежата (Net ID) заема три байта, а адресът на хостовете (Host ID) - един байт (т.е. в една такава мрежа могат да се адресират най-много 254 хоста).

Броят на тези мрежи е 221 = 2 097 152 и се използват за малки локални мрежи с до 254 компютъра във всяка от тях.

* клас D

Първият байт на тези адреси започва с двоичната комбинация 1110, т.е. IP-адресите от клас D започват с десетично число от 224 до 239 включително. Използват се за изпращане на multicast-съобщения до определена група хостове, на която е присвоен указаният адрес. Multicast-адресът не се дели на Net ID и Host ID;

* клас Е

Първият байт на тези адреси започва с двоичната комбинация 11110, т.е. IP-адресите от клас Е започват с десетично число от 240 до 254 включително. Този клас адреси е запазен за бъдещи приложения.

Маска

Маската дава представа за дължината на адресните части от IP адреса, характери-зиращи мрежата (NetID) и хостовете (HostID). Маската се задава чрез поредица от единици и нули. Броят на единиците определя дължината на NetID порцията от IP адреса. Броят на нулите определя дължината на HostID порцията от IP адреса.

Всеки клас мрежи има своя маска по подразбиране. Маските по подразбиране за различните класове мрежи са (фиг.6):

Клас A 255.0.0.0 11111111.00000000.00000000.00000000

Клас B 255.255.0.0 11111111.11111111.00000000.00000000

Клас C 255.255.255.0 11111111.11111111.11111111.00000000
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Основни понятия в операционните системи 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.