Офис програмиране - Word, Excel, Access, VBA


Категория на документа: Информатика


Data type and Formatting - за определяна на типа данни на колона
Relationships - за показване на връзките между обектите

(Query) Design - се състои от четири основни блока:
Results - за показване на резултатите на справката
Query type - за определяне на типа справка
Query setup - за обработка на справка
Show/Hide - за добавяне и обработка на информация към справката

(Form/Report) Design - се състои от пет основни блока: Views - за различните видове изгледи като Datasheet View, Form View, Layout view, Print Preview, Report View, PivotTable View, PivotChart View Themes - за редактиране на темата
Controls - за добавяне на различни елементи
Header/Footer - за редактиране на Header/Footer
Tools - за подредба на информацията

(Form/Report) Arrange - се състои от шест основни блока:Table - за добавяне и обработка на таблица Rows & Columns - за редактиране на колони/редовеMerge/Split - за сливане на клетки в таблица Move - за преместване нагоре/надолу Position - за позициониране на елемент/и Sizing and Ordering - за подредба на елементи (Form/Report) Format - се състои от пет основни блока: Selection - за селектиране Font - за цялостна промяна на размера, цвета, фона и вида на шрифта на избрания текст Number - за дефиниране типа на число Background - за редактиране на задния фон Control Formatting - за добавяне на различни форми и цветове (Report) Page Setup - се състои от две основни блока: Page Size - за дефиниране размера на листа и границите Page Layout - за редактиране на на ориентацията на листа и за настройки на принтиране.
Access 2010 е инструмент за проектиране и разполагане на приложения за бази данни, който можете да използвате, за да следите важна информация. Можете или да съхранявате вашите данни на вашия компютър, или да публикувате в уеб - така другите могат да използват вашата база данни с уеб браузър.
Microsoft Office Access 2007 организира информацията в таблици: списъци на редове и колони, напомнящи счетоводен бележник или Microsoft Office Excel 2007 работен лист. Една проста база данни може да има само една таблица. В повечето бази данни са необходими повече от една таблици. Например може да има една таблица за съхранение на информация за продуктите, друга таблица за съхранение на информация за поръчките и трета с информация за клиентите. Всеки ред се нарича още запис, а всяка колона се нарича също и поле. Записът е един смислен и последователен начин за обединяване на информация за нещо. Полето е един отделен елемент на информацията - един тип елемент, който се появява във всеки запис.
Процесът на проектиране на базите данни се ръководи от известни принципи. Първият принцип е, че дублирането на информация (наричано още излишни данни) е лошо, защото се заема излишно място и се увеличава вероятността за грешки и несъответствия. Вторият принцип е, че точността и пълнотата на информацията са важни. Ако базата данни съдържа неточна информация, всички отчети, които черпят информация от тази база данни също ще съдържат неточна информация. В резултат на това всички решения, които се вземат въз основа на тези отчети, ще са погрешни. Следователно една добра база данни е тази, която разделя информацията в предметно базирани таблици, за да се намалят излишните данни.Предоставя на Access необходимата информация за обединяване на информацията в таблиците, ако е необходимо.Помага за поддържането и осигурява точността и целостта на информацията.Приспособена е за нуждите на обработката на данни и съставяне на отчети
Процесът на проектиране се състои от следните стъпки:
1.Определяне на предназначението на базата данни - Това помага за подготовката на останалите стъпки.
2. Намиране и организиране на необходимата информация -Събира се информация от всякакъв вид, която ще се запише в базата данни, като име на продукт и номер на поръчката.
3. Разделяне на информацията в таблици - елементите на информацията се разделят на главни единици или предмети като "Продукти" или "Поръчки". След това всеки предмет става на таблица.
4. Превръщане на информационните елементи в колони -решава се каква информация ще се съхранява във всяка таблица. Всеки елемент става поле и се показва като колона в таблицата. Например, една таблица за служителите може да включва полета като "Фамилно име" и "Дата на постъпване".
5.Задаване на първични ключове - избира се първичен ключ за всяка таблица. Първичният ключ е колона, която се използва за еднозначно идентифициране на всеки ред. Пример за това може да е ИД на продукт или ИД на поръчка.
6. Настройка на релации на таблици -разглежда се всяка таблица и се решава как да се свържат данните от една таблица с данните от другите таблици. Добавят се полета в таблиците или се създават нови таблици за изясняване на връзките, ако е необходимо.
7. Прецизиране на проекта -проектът се анализира за грешки. Създават се таблици и се добавят няколко записа с примерни данни. Проверява се дали от таблиците могат да се получат желаните резултати. Правят се корекции на проекта, ако е нужно.
8. Прилагане на правилата за нормализация -прилагат се правилата за нормализация на данните, за да се види дали таблиците са структурирани правилно. Правят се корекции в таблиците, ако е нужно.

VBA

1.Създаване и запазване на файл.
Sub CreateAndSave ( )
Set newBook=Workbooks.Add
Do
fName=Application.GetSaveAsFilename
Loop Until fName<>False
NewBook.SaveAsFilename:=fName
End Sub

2.Затваряне на файл.
Sub OpenChangeClose ( )
Do
FName=Application.GetOpenFilename
Loop Until fName<>False
Set myBook=Workbooks.Open(Filename:=fName)
myBook.Close Savechanges:=False
End Sub

3.Ако клетката съдържа стойност 0.01, то тя се заменя с 0.
Sub RoundToZero( )
For rwIndex=1 To 4Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Офис програмиране - Word, Excel, Access, VBA 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.