Офис програмиране - Word, Excel, Access, VBA


Категория на документа: Информатика


Link - избор на файл и E-mail адрес за връзка и изпращане.
Text - формиране на подвижни текстови кутии, запис на Header и Footer, шрифтове със специално цветово и графично аранжиране, избор и запис ва специабни символи и др.
Състои се от следните блокове:
Themes - задаване на цялостното аранжиране на таблиците по отношение на цвят, шрифт и графични ефекти.
Page Setup - определяне размерите на страницата, нейната ориентация, разделяне на две и повече страници, зоната за отпечатване , общ фон (картина) на таблицата, и странично оформление на печата.
Scale to Fit - брой таблици на монитора и визуално мащабиране.
Sheet Options - настройка за видимост на таблиците (линии и наименования на колоните и редовете ) в режим на дизайн и печат.
Arrange - аранжиране на обектине по слоеве, местоположение и ъгъл на завъртане.
Тема - единно оформление на таблиците по отношение на комбинациите от цветове, набора от шрифтове и обявените графични ефекти.
Gridlines - визуализиране на линиите на таблицата в режим на проектиране и/или при отпечатване
Heading - визуализиране на наименованията на колоните и редовете в режим на проектиране и/или при отпечатване
Състои се от следните блокове:
Function Library - избор на функции за изчисления, различни финансови изчисления, логически операции, изследвания по време и дата, математически зависимости между данни и др.
Defined Names -
Formula Auditing -
Calculation -
1.Избира се клетката където ще се запише резултата (А7).
2.Избира се Insert Function.
3. Определя се желаната функция.
4. Във Function Arguments се определят клетките за сумиране.
5.Резултатът се появява в А7 заедно с избраната формула.

Excel е програма за електронни таблици, част от MS Office - пакетът създаден от Microsoft. Excel позволява ефикасно обработване и съхранявате списъци от данни, извършване изчисления, да създаване на отчети и диаграми.Основната среда за работа на Microsoft Excel представлява файл, наречен работна книга, който може да съдържа един или няколко работни листа. Работният лист е като счетоводна книга с числа, текст и полета за калкулации, които са разположени в редове и колони. С помощта на Microsoft Excel е възможно лесно и бързо да се въвежда информация в работен лист, която след това да се променя, изтрива или добавя. Работният лист се състои от колони и редове. Колоните се простират вертикално и се обозначават с букви, наречени имена на колони. Имената на колоните са разположени в горната част на работния лист. Редовете се простират хоризонтално и се обозначават с цифри, наречени номера на редове. Те са разположени в лявата част на работния лист. Областта, образувана при пресичането на един ред и една колона, се нарича клетка. Клетките се обозначават съгласно тяхната позиция в редовете и колоните. Комбинацията от буквата на колоната и числото на реда за дадена клетка се нарича име на клетката. Например клетката, разположена в колона А и ред 1, се нарича А1.
Менюто се състои се от следните слайдове:Home- Начало: копиране, шрифтове, подравняване, номериране, стилове, клетки и редактиране .Insert- Вмъкване: таблици, илюстрации, графики, връзки и текст .Page Layouts- Оформление: теми, настройка на страниците, мащабиране, възможности на .Formulas - Формула: библиотека от функции, наименоване, проверка на формули и изчисления.Data-Данни: въвеждане на данни, връзки, сортиране , филтриране, инструменти за обработка на данни.Review-Преглед: проверки, коментарии, промени и др.View-Изглед: становища, покажи / скрий, увеличи, прозорци, макроси и др.
1.Home -Състои се от следните блокове:Clipboard - за копиране с или без отстраняване на текста и поставянето му на избрано място (клетка).Font - за избор на параметри на шрифта.Alignment - разполагане на текста в клетката.Number -представяне на данните , например като парични (лв, $,€), дати с различни формати , точност и др.Styles - графично и цветово оформление на таблицата, вмъкване на икони и др.Cells - обработка (индивидуална и/или групова на клетки), добавяне, изтриване, промяна на размерите и др.Editing - редактиране, селектиране, търсене, заместване и сортиране.
2.Insert-Tables - добавяне на таблици в основната таблица, например таблица колона и др.Illustrations - вмъкване на картини, клипове, специални фигури и цветови ефекти в таблицата.Charts - въведени данни се представят в различни видове диаграми.Link - избор на файл и E-mail адрес за връзка и изпращане.Text - формиране на подвижни текстови кутии, запис на Header и Footer, шрифтове със специално цветово и графично аранжиране, избор и запис ва специабни символи и др.
3. Page Layouts .Състои се от следните блокове:Themes - задаване на цялостното аранжиране на таблиците по отношение на цвят, шрифт и графични ефекти.Page Setup - определяне размерите на страницата, нейната ориентация, разделяне на две и повече страници, зоната за отпечатване , общ фон (картина) на таблицата, и странично оформление на печата.Scale to Fit - брой таблици на монитора и визуално мащабиране.Sheet Options - настройка за видимост на таблиците (линии и наименования на колоните и редовете ) в режим на дизайн и печат.Arrange - аранжиране на обектине по слоеве, местоположение и ъгъл на завъртане.
4. Formulas. Състои се от следните блокове:Function Library - избор на функции за изчисления, различни финансови изчисления, логически операции, изследвания по време и дата, математически зависимости между данни и др.

Access

Microsoft Office Access 2010 организира информацията в таблици: списъци на редове и колони, напомнящи счетоводен бележник или Microsoft Office Excel 2007 работен лист.Една проста база данни може да има само една таблица. В повечето бази данни са необходими повече от една таблици.Например може да има една таблица за съхранение на информация за продуктите,друга таблица за съхранение на информация за поръчките и трета с информация за клиентите.Всеки ред се нарича още запис, а всяка колона се нарича също и поле. Записът е един смислен и последователен начин за обединяване на информация за нещо. Полето е един отделен елемент на информацията - един тип елемент, който се появява във всеки запис. В таблицата "Продукти" например всеки ред или запис съдържа информация за един продукт. Всяка колона или поле съдържа някакъв вид информация за този продукт като названието или цената му.Какво означава доброто проектиране на бази данни?Процесът на проектиране на базите данни се ръководи от известни принципи. Първият принцип е, че дублирането на информация (наричано още излишни данни) е лошо, защото се заема излишно място и се увеличава вероятността за грешки и несъответствия. Вторият принцип е, че точността и пълнотата на информацията са важни. Ако базата данни съдържа неточна информация, всички отчети, които черпят информация от тази база данни също ще съдържат неточна информация. В резултат на това всички решения, които се вземат въз основа на тези отчети, ще са погрешни.
Следователно една добра база данни е тази, която: Разделя информацията в предметно базирани таблици, за да се намалят излишните данни Предоставя на Access необходимата информация за обединяване на информацията в таблиците, ако е необходимо. Помага за поддържането и осигурява точността и целостта на информацията. Приспособена е за нуждите на обработката на данни и съставяне на отчети. Процес на проектиране Процесът на проектиране се състои от следните стъпки: Определяне на предназначението на базата данни Това помага за подготовката на останалите стъпки. Намиране и организиране на необходимата информация Събира се информация от всякакъв вид, която ще се запише в базата данни, като име на продукт и номер на поръчката. Разделяне на информацията в таблици Елементите на информацията се разделят на главни единици или предмети като "Продукти" или "Поръчки". След това всеки предмет става на таблица. Превръщане на информационните елементи в колони Решава се каква информация ще се съхранява във всяка таблица. Всеки елемент става поле и се показва като колона в таблицата. Например, една таблица за служителите може да включва полета като "Фамилно име" и "Дата на постъпване".
Задаване на първични ключове Избира се първичен ключ за всяка таблица. Първичният ключ е колона, която се използва за еднозначно идентифициране на всеки ред.
Пример за това може да е ИД на продукт или ИД на поръчка.
Настройка на релации на таблици
Разглежда се всяка таблица и се решава как да се свържат данните от една таблица с данните от другите таблици.
Добавят се полета в таблиците или се създават нови таблици за изясняване на връзките, ако е необходимо.
Прецизиране на проекта

Проектът се анализира за грешки.
Създават се таблици и се добавят няколко записа с примерни данни.
Проверява се дали от таблиците могат да се получат желаните резултати.
Правят се корекции на проекта, ако е нужно.
Прилагане на правилата за нормализация

Прилагат се правилата за нормализация на данните,
за да се види дали таблиците са структурирани правилно.
Правят се корекции в таблиците, ако е нужно.
Определяне на предназначението на базата данни
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Офис програмиране - Word, Excel, Access, VBA 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.