Оценяване възвръщаемостта от бизнес интелигентни системи


Категория на документа: Информатика
Оценка на възвръщаемостта на инвестициите от внедряването на Бизнес Интелигентни Системи

Изготвил: Проверил:

СОФИЯ

СЪДЪРЖАНИЕ

Бизнес интелигентност
Това понятие крие в себе си следното значение:това е възможността на организацията да събира, поддържа и организира данни. Това води до натрупване на огромно количество информация, която може да спомогне за разкриването на нови възможности. Идентифицирането на тези възможности и внедряването на ефективна стратегия може да предостави конкурентно предимство и дълготрайна стабилност на организацията.
БИ технологиите могат да предоставят исторически, моментни и прогнозни изгледи на дейността на организацията. Някои основни функции на бизнес интелигентните технологии са докладите, онлайн аналитичната обработка, анализи, извличането на данни, управлението на бизнес резултатите, прогнозни анализи и др.
Целта на модерните бизнес интелигентни технологии е да подпомагат по-доброто и качествено вземане на решение. Следователно тези системи мога да бъдат наречени системи за подпомагане вземането на решения.
Често бизнес интелигентните системи използват данни съхранявани в отделни хранилища за данни, а не самите те са такива. Не всички хранилища за данни са използвани от БИС , както и не всички БИС използват данни от отделни хранилища за данни. Централното хранилище за данни е ключова технология за развитието на Бизнес Интелигентност. Централното хранилище представлява единствено логическо хранилище за фирмените транзакционални и оперативни данни. То само по себе си не създава данни, защото това не е транзакционална система. Всяка инфрмация в централното хранилище за данни има свое оригинално копие някъде другаде в компанията. Поради факта, че информацията идва от различни източници, тя е в различни формати. Част от внедряването на централното хранилище за данни включва манипулация или трансформация на данните до единен формат. Върху данните от различните източници трябва да отговарят на следните изисквания:
-информацията да бъде приведена в единен формат;
-да бъде проверена за систематични грешки;
-данните да са преобразувани в полезно знание;
В по-широк смисъл БИ е набор от методологии, процеси, архитектури и технологии, които преобразуват суровите данни в имаща значение информация. По нататък тази информация се използва за развиване на по-ефективна стратегия, технически и оперативни решения. Технологиите стоящи зад тези системи са интегриране на данни, качествен контрол, складиране, управление на основни данни и др. В тази връзка се разглеждат два тясно свързани сегмента:подготовка на данни и използване на данни.
Три са ключовите аспекта, на които се набляга:
Приложимост - на база на профилите на потребителите се прави контекстуален анализ и се предлага възможно най-уместната информация във вид според нуждите на потребителя.
Социална насоченост - възможност за свързване на служителите със сходни интереси и цели, което да способства развитието на колективния дух в цялата компания.
Ориентирани към потребителя - потребителски интерфайс на системите е все по-насочен към самообслужване от страна на потребителя. Възможност за нагласяне докладите, справките и т.н. според нуждите и предпочитанията на потребителите, което от своя страна спестява много усилия от страна на IT отделите, които могат да насочат усилията си в по-значими за компанията задачи.
Последното поколение бизнес интелигентни системи съчетава няколко ключови качества в една по-ефективна и интегрирана система.
-възможност да управлява и организира данни в реално време;
-всички потребители имат достъп до тези инструменти;
-постоянен достъп с помощта на мобилните устройства информацията трябва да е достъпна през цялото време, за да се подсигури непракъснатостта на бизнеса;

Видове БИС
Бизнес интелигентните системи използват данни регистрирани на различни етапи от бизнес процесите в компанията. За да може това да се осъществи е необходимо резултатите от етапите на протичане на бизнес процесите да се регистрират в електронен формат. Съществуват множество приложения, които се използват за тази цел. Няколко са основните процеси, които биват покривани от тази система:
ERP - Enterprise Resource Planning - Управление на ресурсите;
CRM - Customer Relationship Management - Управление на връзките с клиенти;
SCM - Supply Chain Management - Управление на логистичните вериги;
SRM - Supplier Relationship Management - Управление на връзките с доставчици;
BPM - Business Process Management - Управление на бизнес процесите;
PLM - Product Lifecycle Management - Управление на жизнения цикъл на продуктите;
BI - Business Intelligence - Системи за бизнес анализ на данни;
ERP. В тази система се събират и обработват данни за финансовите операции и финансовите потоци, данни за служителите в компанията, данни свързани с производствения процес като използвани материали и материални запаси.
CRM. Управление на връзките с клиенти е вид система, с която се автоматизира работата на отделните на отделите за продажба, проследяват се всички клиентски операции и се предоставя достъп в реално време до информация за всеки клиент на компанията, неговите поръчки и баланс.
SCM. Този вид софтуер позволява да се автоматизират процесите на логистиката и реализация по цялата производствена верига от складове на доставчиците до производството и реализацията.
SRM. С помощта на тази система се управляват взаимоотношенията с доставчиците на услуги и продукти, необходими за дейностите на компанията.
BPM. Това е система за подобряване на бизнес процесите в организацията. Тези системи дават на организацията възможност да дефинира, изпълнява, управлява и усъвършенства процеси, които включват участието на хора, работят с множество приложения, управляват динамични методи и промени, а не само статични потоци. BPM и ERP системите се допълват взаимно.
PLM. Обезпечават процеса на управление на целия жизнен цикъл на продукт от създаването на концепцията за него до обслужването и извеждането от употреба.
BI. Това са системите, които извличат данни от всички останали системи и ги преобразуват в удобен формат за съответните потребители, така че може да се излвлича значима информация.
Компании предоставящи БИС
Пазарът на бизнес интелигентните системи се развива с бързи темпове. Нараства и броят на компании разработващи подобни системи. Изследване на Gartner (водеща компания в света на информационните технологии, която прави проучвания и консултации) показва, кои са лидерите на пазара на БИС: SAP, Oracle, SAS, IBM и Microsoft. Тези пет компании притежават 3/4 от целия пазар.

Възвръщаемост в инвестициите в БИС
В съвременната икономика информацията е основен ресурс, а системите за нейното управление са задължителни инструменти във всеки бизнес. Но освен обещания за повишаване на ефективността и съкращаване на разходите, лидерите на компании искат да видят реални аргументи. Консултантските компаниии ги предлагат във вид на показатели за тотална цена на притежание(Total Cost of Ownership), възвръщаемост на инвестициите(Return On Investment) и нетна настояща стойност(Net Present Value).
TCO
Оценката за TCO трябва да включва тези фактори, които са особено значими за конкретната компания при внедряване на съответното решение.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Оценяване възвръщаемостта от бизнес интелигентни системи 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.