Надеждност на комуникационната


Категория на документа: Информатика2.2. Показатели на безотказността

Показателите на безотказността характеризират надеждността на невъзс-тановимите елементи, тъй като те описват работата на обекта до първия отказ.

ВЕРОЯТНОСТ ЗА БЕЗОТКАЗНА РАБОТА

Вероятността за безотказна работа е основен количествен показател на елементите.

а) вероятностно определение

Това е вероятността Р(t), че елементът ще работи безотказно в течение на даден интервал от време Т, при положение, че е започнал да работи в момент t = 0,

P(t) = P{T > t},

статистическо определение

Статистически вероятността за безотказна работа Р*(t) се определя чрез подлагане на изпитание (работа) на определен брой елементи N (например ре-зистори) и през равни интервали от време Δt се контролира тяхната изправ-ност. Неизправните елементи се отделят и изпитанията продължават докато откажат всичките N елементи.
()NnNtPi−=*, (2.2)

където ni е броят на всички отказали елементи до момента ti.

ПЛЪТНОСТ НА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ОТКАЗИТЕ

Друг показател на безотказността е плътността на разпределение на отка-зите (честота на отказите) f(t).

а) вероятностно определение
()()()dttdPdttdQtf−==. (2.8)

Функцията f(t) представлява плътност на вероятността, че времето на ра-бота на обекта до отказ ще се окаже по-малко от t, или с други думи - плът-ност на вероятността за отказ към момента от време t.

ИНТЕНЗИВНОСТ НА ОТКАЗИТЕ

Интензивността на отказите е основен показател на надеждността на ко-муникационната апаратура. Означава се с гръцката буква λ и е функция на времето.

а) вероятностно определение
()()()tPtft=λ. (2.11)

Интензивността на отказите λ(t) е условна плътност на вероятността за отказ на обекта към момента от време t при условие, че до този момент отказ на обекта не е имало.

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Надеждност на комуникационната 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.