Надеждност на комуникационната


Категория на документа: Информатика
1.2. Основни понятия от теорията на надеждността

Надеждност - свойство на обекта да съхранява във времето способността си да изпълнява зададените му функции при определени (зададени) режими на работа и условия на експлоатация.

Надеждността е сложно свойство, включващо такива свойства като безот-казност, дълговечност, ремонтопригодност и съхранимост, а също и ком- бинации от тези свойства на обекта

Системата е обект, представляващ съвкупност от елементи, взаимоде-йстващи в процеса на изпълнение на определен кръг задачи и взаимносвързани функционално [4]. Системата функционира във времето и пространството.

Елементът е обект, представляващ най-елементарната част от систе-мата; неговите части не представляват обект за изследване от гледна точка на теорията на надеждността.

Понятията система и елемент са относителни, тъй като обект, който се ин-терпретира като система в дадено изследване, може да се разглежда като еле-мент в друго (например, при изследване на обект от по-голям мащаб).

Безотказност - свойство на обекта непрекъснато да съхранява рабо-тоспособността си за определено време на работа или определен интервал от време.

Дълговечност е свойство на обекта да съхранява работоспособността си до пределно състояние с необходимите прекъсвания за техническо обслуж-ване и ремонт. Пределното състояние на обекта се уточнява в техническата до-кументация и се характеризира с това, че по-нататъшната експлоатация е не-възможна или нецелесъобразна.

Ремонтопригодност е приспособеността на обекта за предотвратя-ване, откриване и отстраняване на отказите, възстановяване на работоспособно-стта и изправността по време на техническото обслужване и ремонта. Възстано-вяването на работоспособността зависи от конструктивните особености на обе-кта и се извършва за определено време, което зависи от квалификацията на обс-лужващия персонал. Времето за възстановяване характеризира ремонтопригод-ността в количествено отношение.

Съхранимост е свойство на обекта да запазва изправно и работоспо-собно състояние по време и след срока на съхранение и транспортиране съглас-но техническата документация. Тя зависи от условията, при които се съхранява и транспортира обекта.

Изправност е състояние на обекта, при което той съответства на всич-ки изисквания в техническата документация.

Неизправност е състояние на обекта, при което той не съответства поне на едно от изискванията в техническата документация.

Неработоспособност - състояние, при което поне един от основни-те параметри не съответства на изискванията в техническата документация.

Понятието "изправност" е по-широко от понятието "работоспособност". Работоспособният обект за разлика от изправния удовлетворява само тези изис-квания на техническата документация, които осигуряват неговото нормално функциониране.

Работоспособността и неработоспособността в най-общ случай може да бъдат пълни или частични. Напълно работоспособен обект осигурява в опреде-лени условия максимална ефективност от използването. Частично неработоспо-собен обект може да функционира, но нивото на ефективността е по-ниско от допустимото. Напълно неработоспособен обект не може да се използва по пред-назначение.

Повреда - събитие, заключаващо се в нарушение на изправността на обекта при запазване на неговата работоспособност.

Отказ - събитие, заключаващо се в нарушение на работоспособността на обекта. Отказът е състояние на обекта, при което не е възможно изпълнението на зададените функции при определените условия. Под отказ трябва да се раз-бира не само пълната загуба на работоспособността, но и нейното намаляване следствие изменението на параметрите до недопустима стойност.

Отказите се класифицират по определени признаци, които обикновено се указват в техническата документация.

По начина на възникване: внезапни и постепенни.

По начина на проявяване: явни и неявни.

По връзката между тях: независими и зависими.

По степен на влияние върху работоспособността: пълни и частични.

По времето на съществуване: устойчиви и временни.

2.1. Обща характеристика на количествените показатели

Всяко от свойствата на обекта може да се изрази (измери) количествено с помощта на числа, ако се използва необходимата мярка. Всички мерки са слу-чайни величини,Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Надеждност на комуникационната 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.