Мобилни комуникации


Категория на документа: Информатика


Югозападен Университет "Неофит Рилски"

гр. Благоевград

Природо-Математически Факултет

спец. КСТ ОКС - Магистър

Реферат на тема:

Пренасяне на експериментални данни

Изготвил:
Димитър Господинкин Проверил:
ФН: 12250261011 доц. д-р В.Въчков

Пренасяне на експериментални данни

Мобилни комуникации

Мобилните комуникации условно се разделят на поколения, означавани с цифри и "G" - 1G , 2G , 3G , 4G " ( от англииски generation- поколение ). Условно защото повечето поколения обединяват няколко стандарта за пренос на данни.

Инфраструктурата на мобилните оператори се състои от частично застъпващи се зони на радиообхват, наречени клетки. ( клетъчна мрежа ) По тази причина мобилните технологии се наричат клетъчни.

Трето поколение мобилни комуникации 3G стартира през 2002г. 3G включва 3 стандарта - UMTS, WCDMA, CDMA2000. 3G осигурява от 384kbit/s до 2.4Мbit/s и прави възможни нови услуги като видеоразговор радио- и тв-приемане и др.

По-късно е създаден 3,5G стандарта ( HSDPA - High Speed Downlink Packet Access), позволяващ скорости от 3Mbit/s до 14Мbit/s.

След това се появява стандарта 3,75G стндарта (HSUPA) High Speed Uplink Packet Access ,тои се характеризира със същите скорости но не само при свалянето на данни от Интернет ,но и при качването им в мрежата.

1. Широколентовата мобилна система за пренос на данни - UMTS (Universal Mobile Telecommunication System), структурата и функционалността на UMTS технологията. Мрежата за радиодостъп (UTRAN), базовите станции и управляващите ги
контролери, които осъществяват радиопреноса до мобилните крайни абонатни устройства (User Equipment, UE). Опорната преносна мрежа мрежа (Core Network, CN), с която базовите станции се свързват вътрешно помежду си и по която се осъще-
ствява пренасяне на информация с високи скорости. Опорната мрежа на UMTS включва същите компоненти като мрежите от второ поколение (GSM), като поддържа едновременно мрежите за достъп на GSM и UMTS. Тъй като при третата генерация мобилни системи обаче е въведен един напълно нов мрежов интерфейс (Iu) към мрежата за радиодостъп UTRAN, ще разгле- даме вете различни физически изпълнения:
Iucs към тази част от опорната мрежа, която поддържа предаване на данни с комутация на канали и Iups - към частта от опорната мрежа, поддържаща предаване на данни с пакетна комутация.

1.1 3GPP-3,9G LTE (Long Term Evolution)

-download до 300Mbit/s

-upload до 75Mbit/s
Спецификациите на 3GPP дефинират два основни режима на UMTS радиоинтерфейса - UTRA FDD и UTRA TDD, чрез които разделянето на дуплексните канали се реализира по два начина - по честота и по време. При режим FDD за радиоканалите в права и обратна посока (Uplink и Downlink) се използват двойка честотни канали (с ширина по 5 MHz и отстояние 190 MHz), а при режим TDD един и същ радиоканал с ширина 5 MHz се използва алтернативно при предаване в двете посоки в различни времеинтервали (timеslots).

Протоколния модел в радио интерфейса намрежата за достъп е UTRAN.
Физическото ниво предлага услуги на MAC подслоя посредством транспортни канали, които описват как и с какви характеристики се пренасят данните.
Подслоят - MAC от своя страна предлага услуги на RLC нивото чрез логически канали. Логическите канали се характеризират според това какъв тип данни се предават.
Протоколът PDCP (Packet Data Convergence Protocol) съществува само за услуги от PS (Packet Switched) частта. Негова основна функция е компресирането на хедъра на пакетите. Услугите, които той предлага се наричат Radio Bearers.

Протоколът BMC (Broadcast Multicast Control protocol) се използва, за да предаде по радиоинтерфейса съобщенията, идващи от центъра за клетъчно разпръскване на съобщения.

Нивото - RRC предлага услуги на по-високи нива извън мрежата за радиодостъп чрез Service Access Points (SAPs), които се използват от протоколи от по-високи нива от страна на крайните абонатни терминали. Цялата сигнализация от по-високо ниво терминираща се в крайните потребителски устройства
и опорната мрежа (управление на мобилността, контрол на връзките, управление на сесиите и т.н.) се помества в RRC съобщения и се предава по радиоинтерфейса.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Мобилни комуникации 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.