Медицинска информатика


Категория на документа: Информатика


МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ
гр.Стара Загора
Реферат
Тема: Медицинска информатика. Определение. Предмет и задачи

Медицинска информатика

Определение.Предмет и задачи

Медицинската информатика е самостоятелно направление на информатиката, изучаващо, развиващо и прилагащо теорията и принципите на предаване, преработка и съхраняване на информация във всички области и на всички нива на медицинската наука, практика и управление, отчитайки специфичните особености на информационните процеси в медицината. Предмет на медицинската информатика е изработване на информационни модели, програми и системи отразяващи сложността на медицинския трудов процес във всичките му аспекти - профилактичен, диагностичен, терапевтичен, прогностичен, научноизследователски, образователен, социално-икономически и системно-управленчески с цел оптимално използуване на всички ресурси чрез автоматизиране на управлението на тези процеси. Медицинската информатика обхваща изцяло и доразвива в технико-приложно направление проблематиката на медицинска кибернетика, чиито основи са поставени още през 1948г. с фундаменталния труд на Н. Винер Кибернетика или управление и връзка в животното и машината. медицинската кибернетика се обособява като самостоятелно научно направление през 1959 г., когато се е състоял първият световен конгрес по медицинска кибернетика в Неапол. Основната предпоставка за развитието на този клон на науката е изключителното развитие на техниката и технологиите в периода на научно-техническата революция през 70-те години, прераснала в наши дни в световна информационна революция, обхващаща всички области на човешката дейност. Бурният технически прогрес в медицината поражда обаче остро противоречие между експоненциално увеличаващия се поток от информация, предоставяна от различни източници ( нови апарати за обективни изследвания и измервания, нови знания, методи и техники, фармакологични средства и т.н.) и възможността за неговото предаване, обработка, анализ, оценка, съхранение и многократен достъп в различни ситуации и за различни цели. Новите възможности на диагностиката, лечението, прогнозирането, управлението на образованието, ресурсите и кадрите остават неизползувани докрай поради невъзможността да бъде овладян информационния поток. Въпреки въвеждането на специализирани устройства за обработка на получаваната в медицинските заведения информация, анализът и оценката й стават все по-сложни и трудоемки. В последните години стана невъзможно медицинската информация, дори в относително ограничена област, да бъде обхваната цялостно от отделни лица или група специалисти посредством старите методи за обработка, анализ, съхранение и документиране на огромните по обем информационни масиви, характерни за медицината. обработката на медицинска информация и свързаните с тази обработка процедури, отнасящи се до техническата и програмната реализация, т.е. до методите и средствата за събиране, съхранение, въвеждане и извеждане, кодиране, анализ и оценка на различна по форма медицинска информация, се превърна в централен проблем за съвременната медицина. Въвеждането на компютърна техника в медицината и управлението на здравеопазването води до решението на следните основни проблеми:
1. Позволява въвеждането на принципно нови методи в клиничната и терапевтичната дейност, образованието, планирането организацията и управлението на медицината и здравеопазването.
Позволява развитие и проиграване на множество варианти (компютърен експеримент)на цифрови модели на сложни системи, процеси и обекти, използувани за оптимално управление, разпознаване на образи, прогностика и обучение
2. Позволява подходящо и удобно представяне и документиране на измервания, изследвания, анализи, тяхното многократно преобразуване в подходяща форма и вид, надеждното им съхраняване върху информационни носители с твърде голяма памет и бързодействие.
3. Позволява развитие и включване в компютърни мрежи като на тази основа създава възможност за изграждане на и ползуване на централизирани бази данни, позволяващи коригиране на статистически оценки и норми, откриване на прецеденти от огромен контингент, ползуване на информация, консултации и опит от други сходни звена.
Решаването на тези задачи в областта на медицината и здравеопазването изисква въвеждането на мощни информационно преработващи средства в организационно-управленческата, научно-изследователската и клиничната дейност.
Реализирането на посочените възможности, освен подходяща техника, изисква решаване на група основни теоретико-методични задачи за всяко направление на медицинската дейност. По-важни общи задачи на медицинската информатика са:
Получаване на обективна първична информация и намиране на средства и критерии за контрол и оценка на достоверността й;
Развитие на методи за степенуване на значимостта на получаваната информация и оценка на информативността на различни признаци;
Унифициране на разнородната медицинска информация за всички нива на медицинската дейност и йерархия и въвеждане на единна система за кодиране на медицинска информация;
Разработване на методи за компресия и предаване на медицинска информация на разстояние с телекомуникационни средства;
Разработване на модели на процеси, обекти и състояния характеризиращи медицинската дейност, включително модели на болестни състояния;
Специфични задачи на медицинската информатика в областта на здравеопазването са автоматизирането на диспансеризацията на населението, хоспитализацията , масовите профилактични прегледи, оценка та на здравното състояние, ранната диагностика, оптимизиране на съотношението труд-почивка, проследяване на епидемични, екологични и социални миграционни процеси по време и място и прогнозиране на тяхното разпространение и развитие.

??

??

??

??

1

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Медицинска информатика 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.