MatCAD - пресмятане на математически задачи


Категория на документа: Информатика


Великотърновски Университет "Св. Св. Кирил и Методий"
Фаkултет математика и информатика

Курсова работа
Предмет: Математическо моделиране в MathCaD
Тема:Програмиране в MathCaD

Изготвил: *** Проверил : Т. Трифонов
Фак. № ***
III курс Информатика

Велико Търново 2013

Основни инструменти за работа в Mathcad са математическите изрази,
променливи и функции. Но понякога записването на формула с вътрешна не може да се запише на един ред. Тогава се налага използването на програма (или няколко модули), която се записва на няколко реда с помощта на програмни оператори от лентата Programming.

Основи на програмата
Преди да обясним какво е програмата, нека дадем определение за алгоритъм - съвкупност от действия, които трябва да се извършат, за да се реши дадена задача. Всяко действие се свежда или преобразуване на зададени величини, или до определяне на едно от няколко възможни действия, които да се изпълнят след текущото. Алгоритмите могат да бъдат описани словесно, с блокови схеми, с алгоритмични езици. След като се изяснят стъпките, по които ще се решава дадената задача, се съставя програмата за изпълнение на алгоритъма.
Програма се нарича подредена последователност от оператори, обединени в единна логическа структура.
Всяка програма в работния документ на Mathcad се реализира във вид на отделен блок или модул. Структурата на този блок се вмъква в работния документ след натискане на бутона Add Line от лентата Programming, при което се появява вертикална черта с две обвивки (placeholders). Програмата има в лявата си част име, след него знака за дефиниране (:=), следва това група от изрази и програмни оператори, които са записани последователно и обединени от вертикална черта в лявата си част. Резултатът от изпълнението на програмата се получава също както и при обикновения израз - под написаната програма или вдясно от нея се въвежда името на програмата, след него се натиска знака равно ( = ) от клавиатурата или от лентата Calculator. Примери за цялостния вид на програма в Mathcad ще видите по-долу в примерните задачи.
Въвеждане на редове в програма, присвояване на стойности, извеждане на резултати.

За да се въведе програма в Mathcad трябва да се изпълни следното:
1. Въвежда се името на програмата (то може да бъде име на променлива или функция).
2. Въвежда се оператора за присвояване (:=).
3. Натиска се върху бутона Add Line от лентата Programming толкова пъти, колкото редове трябва да съдържа програмата. В резултат се появява вертикална черта и вдясно от нея обвивки.
4. В появилите се обвивки се въвеждат програмните оператори.

Имената на променливите и техните стойности в програмата не могат да се използват извън програмата - те са локални. За да се покажат получените стойности на локалните променливи, имената им трябва да се изведат в последния ред на програмата.

Присвояването на стойности на променливите и константите в програмите става с помощта на оператор за присвояване Local Definition (←) от панела Programming, а не операторите за присвояване := и извеждане на резултат = . От работния документ вътре в програмата се предават стойностите на всички променливи или константи, ако те имат същите имена в програмата. Предаването на данните от работния лист в програмата може да стане и като се създаде програма-функция, в която предаваните стойности се зададат като параметри на функцията.

Резултат от изпълнението на програмата се извежда когато след програмния модул се въведе името на програмата и след него знакът = от клавиатурата. Този резултат е резултатът от изпълнението на последния ред на програмата. Ако се налага да се извеждат много данни, това става чрез масиви под формата на матрица-ред или матрица-стълб.

За да се изведат резултати от изчисления е необходимо да се постави курсора в

Последната празна обвивка и:
- за извеждане на едно число се въвежда името на съответната променлива
- за извеждане на вектор или матрица се въвежда неговото (нейното) име
- за извеждане на няколко стойности се въвежда празна матрица (или вектор) от Insert/Matrix с толкова елемента, колкото трябва да бъдат извежданите резултати и във всяка обвивка се въвежда името на извежданата променлива

Нека разгледаме следната примерна задача: Да се състави програма, с която да се изчисли функцията y(x) по следния начин: в програмата да се въведат 2 локални променливи a и b, като на а се присвои стойност 3, а на b - стойност х+а. Да се изведе стойността за b. Проверката на резултатите от изпълнението на програмата да се извърши за предварително зададена в работния документ стойност на х=5 и след това за х=-11.5.

Нека първо в работния документ въведем х:=5.

Първо въвеждаме името на програмата, което по условие е y(x). След това въвеждаме оператора за присвояване := и се натиска бутона Add Line от лентата Programming.

За попълване на двете обвивки трябва да се въведат стойностите на локалните променливи а и b, като позиционираме курсора в първата обвивка, натискаме а от клавиатурата, след това бутона Local Definition (←) и накрая стойността, която присвоява а - това е числото 3. По същия начин се попълва втората - въвежда се b, след него ← и накрая х+а.

Получаването на резултата от изпълнението на програмата е след като под нея се въведе името и y(x) последвано от знака равно (=) от клавиатурата. Ето и началната инициализация на задачата:
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
MatCAD - пресмятане на математически задачи 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.