Лекции по финансов софтуер - брутен сетълмент в реално време (системата Rings)


Категория на документа: Информатика


Брутен сетълмент в реално време
(системата RINGS)
RINGS е представител на системите ATG System, като се използват в цял свят. RINGS

е издадена от фирма "Мортран корпорейшън" и е въведена на 2 юни 2003 г. Тя е най-важното звено на националната платежна система. Националната платежна система включва формите на безналични плащания в лева, т.е. обхваща следните системи за междубанкови преводи на парични суми и плащания по сделки с ценни книжа на територията на страната:

1) система за обслужване на клиентски плащания, иницииран за плащане в определен момент;

2) система за обслужване на плащания по операции със банкови карти на територията на страната;

3) система за обслужване на плащания по сделки с безналични ценни книжа;

4) система за обслужване на плащанията по сделки с държавни ценни книжа;

5) RINGS

Нормативната уредба за платежни системи обхваща следните нормативни актове:

1) закон за паричните преводи ЕПИ и платежни системи ( ЗППЕПИПС) - той е октомври 2005г. В развитите страни имат подобни закони от по-рано.

2) Наредба №3 на БНБ за парични преводи и платежни системи.

3) Закон за кредитните институции влиза в сила от началото на януари 2007 г. (от влизането в ЕС)
RINGS е собственост на БНБ и тя е оператор на RINGS. Освен това БНБ е и агент по сетълмента в RINGS.
RINGS служи за извършване на финален сетълмент на всички системни важни плащания в лева на територията на България. RINGS осъществява финален сетълмент на трансфери на парични суми, на плащания по сделки с ценни книжа с две или повече страни.
Участници в RINGS са:

1) БНБ

2) Търговските банки чрез своите централи

3) Лицензираните системни оператори на спомагателни платежни системи и операторите на системите на сделки с ценни книжа. Те притежават лиценз за опериране на платежна система и издаден по реда на конкретен член на ЗППЕПИПС. Такива оператори са:

1) Системен оператор на платежна система за обслужване на клиентски преводи предназначени за изпълнение във определен момент (това е системата Бисера и нейния оператор "Банк-сервиз" АД);

2) Системен оператор на платежна система за обслужване на плащания по операции със банкови карти в страната (БОРИКА и системен оператор БОРИКА АД);

3) Оператор за системата за регистрация и обслужване на сделки със безналични ценни книжа - Централен депозитар АД;

4) Операторът на електронна система за регистрация и обслужване на търговията с безналични Държавни ценни книжа (ECPOT оператор е БНБ).
SWIFT-за чужда валута, RINGS -български лев
RINGS приема и обработва два вида платежни инструкции без ограничение в размера на сумите, само в лева.
Двете основни платежни инструкции, които минават през RINGS са:
- нареждания за плащания;
- заявки за сетълмент
В RINGS задължително се изпълняват всички плащания:

1) по които първоначално инициатор и краен получател е участник в сетълмента (БНБ, ТБ и клонове на чуждите банки);

2) всички плащания по заявки за сетълмент, подадени от системните оператори;
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Лекции по финансов софтуер - брутен сетълмент в реално време (системата Rings) 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.