Лекции на специалност "Информатика"


Категория на документа: Информатика


ЛЕКЦИЯ 1
СВЪРЗВАНЕ С ИЗТОЧНИЦИ НА ДАННИ

 Съхраняване на линията за връзка
 Работа с диалоговия прозорец Data Link Properties
 Контрол на свързването
 Прилагане на съглашение при свързването и настройка на параметрите
 Използване на транзакции с включване в съглашението
 Превключване на отворена връзка към друга БД
 Свързване с текстов файл
ВЪВЕДЕНИЕ
Ще разгледаме начини за връзка с всевъзможни източници на данни с помощта на средствата на ADO.NET, проблеми на сигурността, включващо съхранение на редовете с които се осъществяват връзките и използване на различни методи за идентификация, методи за настройка, контрол и оптимизация на съгласуването на връзките.
ОБЗОР НА ADO.NET
Технологията ADO.NET е предназначена за осигуряване на достъп до данни в слабо свързани n-слойни архитектурни приложения, включващи Уеб услуги. ADO.NET позволява да се използват разнообразни източници на данни, включително бази данни (Microsoft SQL Server, Oracle, Microsoft Access) и други източници на данни (Microsoft Excel, Outlook, тектови файлове).
ОБЗОР НА ADO.NET
За свързване с източници на данни, изпълнение на команди и получаване на резултати се използва доставчика на данни .NET. В комплекта доставчици на .NET Framework влизат четири доставчика на данни .NET: за Microsoft SQL Server, Oracle, OLE DB, ODBC.
Съществуват и други доставчици на данни. С частност корпорацията Oracle е разработила собствен доставчик на данни .NET за бази данни Oracle. Има също и доставчици на данни за такива бази данни като Sybase и MySQL. Доставчиците предназначени за конкретния тип бази данни обикновено се обръщат към съответния склад за БД директно и предлагат най-висока производителност и най-голям диапазон функции и достъп до специфичните възможности на БД. От доставчика на данни се изисква само да реализират набор от стандартни интерфейси, възможности и характеристики за доставка. Работата с един и същ източник на данни може значително да се различава.
ОБЗОР НА ADO.NET
Освен това доставчиците, предназначени за конкретен тип на базата данни, имат доставчик на данни .Net за OLE DB, който осигурява достъп до повечето източници на данни OLE DB чрез доставчика OLE DB. По аналогичен начин доставчика на данни за ODBC използва ODBC драйвер за достъп до повечето източници на ODBC данни. Може също така да се разработи и собствен доставчик на данни за достъп до частен източник на данни или за удовлетворяване на особени изисквания.
ОБЗОР НА ADO.NET
ADO.NET се различава фундаментално от своя предшественик ADO, ако не отчитаме голямото сходство в името. В основата на набора класове в ADO.NET лежи разделена (разпределена) архитектура и в неговия състав влизат както съединени, така и разделени класове. Всеки доставчик на данни трябва да предоставя следните съединени класове:
ОБЗОР НА ADO.NET
Connection (свързване) – уникален сеанс за работа с източника данни;
Command (команда) – изпълнява SQL оператори и процедури за съхраняване над БД;
DataReader (четец на данни) – предоставя последователен достъп само за четене към потока от резултати от заявка;
DataAdapter (адаптер на данните) – изпълнява роля на мост между съединени и разделени класове; служи също и за попълване на разделен набор данни (DataSet) и внасяне на изменения в източника данни, направени в разделен набор данни.
ОБЗОР НА ADO.NET
Друга разновидност на класовете ADO.NET в .NET Framework се явяват разделените класове. Те предоставят еднообразен програмен модел, не зависещ от източника или доставчика на данните. Разделените класове включват:
ОБЗОР НА ADO.NET
DataSet (набор данни) – функционираща в ОП релационна БД;
DataTable (локална таблица) – отделна таблица данни, разполагаща се в ОП;
DataColumn (стълб) – схема на стълб от локалната таблица;
DataRow (ред) – ред в локалната таблица;
DataView (показване, представяне) – представя локалната таблица с възможности за свързване на данни, използвани за потребителски сортировки, филтрация, търсене, редактиране и навигация;
DataRelation (връзка) – връзка “родител-наследник” между две таблици в набора данни;
Constraint (ограничение) – ограничение върху един или няколко стълба в локална таблица, служещо за поддръжка на целостта на данните.
ОБЗОР НА ADO.NET
СВЪРЗВАНЕ, ИЗРАЗ ЗА СВЪРЗВАНЕ И СИНХРОН НА СВЪРЗАНИЯТА
Свързването с БД е важно и е ограничено откъм ресурси. Връзките е необходимо да се управляват, за да се осигури висока производителност на приложенията. Доставчиците на данни SQL Server и Oracle имат собствени възможности за синхронизиране на свързванията, а доставчиците на данни OLE DB и ODBC използват средства за синхрон, предоставяни съответно от OLE DB и ODBC.
СВЪРЗВАНЕ, ИЗРАЗ ЗА СВЪРЗВАНЕ И СИНХРОН НА СВЪРЗАНИЯТА
Връзките би трябвало да се отварят колкото е възможно по-късно и да се затварят колкото е възможно по-рано с помощта на методите Close() или Dispose(). Връзките би трябвало да се използват в продължение на колкото е възможно по-кратък период от време, т.е. то не би следвало да е по-продължително от извикването на методите. Връзките не трябва да се предават между методи: освен до проблеми с производителността, това може да доведе и до появяване на слаби места в системата за безопасност.
СВЪРЗВАНЕ, ИЗРАЗ ЗА СВЪРЗВАНЕ И СИНХРОН НА СВЪРЗАНИЯТА
Доставчиците на данни прилагат за свързване с БД ред на свързване, съдържащ набор от двойки атрибут-стойност. Изразите за връзка е необходимо да се съхраняват на безопасно място, но при това трябва да се запази възможността за тяхната настройка.
СВЪРЗВАНЕ, ИЗРАЗ ЗА СВЪРЗВАНЕ И СИНХРОН НА СВЪРЗАНИЯТА
СВЪРЗВАНЕ, ИЗРАЗ ЗА СВЪРЗВАНЕ И СИНХРОН НА СВЪРЗАНИЯТА
Интегрирана идентификация може да се прилага във всички приложения ASP.NET, но доколкото отчетния запис ASP.NET, използван от повечето приложения на ASP.NET, е необходимо да се настрои така че интегрираната идентификация да стане достъпна за приложенията.
СВЪРЗВАНЕ, ИЗРАЗ ЗА СВЪРЗВАНЕ И СИНХРОН НА СВЪРЗАНИЯТА
Синхронизацията на свързванията (pooling) позволява на приложението многократно да използва свързване от “пула”, вместо всеки път да създава и разрушава връзки. Това може съществено да повиши производителността на приложението за сметка на отстраняване на разходите, свързани със създаване на нови връзки.
СВЪРЗВАНЕ, ИЗРАЗ ЗА СВЪРЗВАНЕ И СИНХРОН НА СВЪРЗАНИЯТА
Контрола на връзките на SQL Server може да се осъществява чрез програмата SQL Server Profiler. За тази цел може също да се използва Windows Performance Monitor .NET, който добавя към Windows Performance Monitor четци на данните Common Language Runtime (CLR), които позволяват да се контролират, оптимизират и отстраняват дефектите във връзките към SQL Server.
СВЪРЗВАНЕ, ИЗРАЗ ЗА СВЪРЗВАНЕ И СИНХРОН НА СВЪРЗАНИЯТАСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Лекции на специалност "Информатика" 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.