Курсова работа върху програмата "Макс"


Категория на документа: Информатика


К-т с/ка 503 Разплащателна сметка в лева

Първичните документи участващи в процеса са:

- Фактури - Отнасят се към Изпълнителните документи, които отразяват извършването на стопанската операция. Те задължително се подписват от участващите в нея лица.
- Складова разписка - Също спада към Изпълнителните документи. Документира се фактическото приемо-предаване на активи, което много често се извършва в различен момент от момента на плащане и/или издаване на фактура. В този документ са предвидени и реквизити за съпътстващи доставката документи.
- Авансови отчети - Документ, с който подотчетно лице отчита изразходването на авансово получени пари от каса.
- Протокол за Извършени СМР - Документ, с който се документират извършени строително монтажни работи на съответен етап на строителство.
Документирането е способ за фиксиране на информацията върху определени материални носители. Самата информация е нематериална. За да може да се "материализира" и да се използва по-нататък при осъществяването на процесите на управлението, информацията трябва да бъде трайно отразена върху съответни носители. Съвременни технически носители на информация са различните електронни устройства, като: флаш-карти, микрофишове, оптични дискове, магнитни дискове и др.

ЗАДАЧА:

Въвеждане на индивидуален сметкоплан, т.е. създаване на синтетични сметки и аналитични партиди. Въвеждането на синтетични и аналитични сметки се извършва от модул Финансово-счетоводна дейност - ФСД .
След избирането на ФСД избираме Индивидуален сметкоплан и след това Счетоводни сметки.

Счетоводно отразяване:

За да направим настройката за автоматично осчетоводяване на разходите по икономически елементи. Избира се меню Сервиз: Настройка на системата: Икономически елементи - сметки и партиди.. (или АПроцеси/Настройки/Икономически елементи ...). Кликва се върху бутон Сметки за икономически елементи и се избира клавиш F4 за добавяне на сметка. Добавя се желаната от нас сметка.

От менюто ФСД - Счетоводни операции -Хронологичен документооборот
След избирането на Период в нашия случай месец Декември - натискам F8
Излиза Хронологичния Документооборот:

Аналитична оборотна ведомост на сметка 203:

Синтетична оборотна ведомост:

Баланс:

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Курсова работа върху програмата "Макс" 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.