Курсова работа върху програмата "Макс"


Категория на документа: Информатика


Икономически университет - град Варна

Курсова работа
по Счетоводен софтуер
на тема:
Отчитане на разходите за реконструкция
и модернизация на сгради

Изготвил: Проверил:
Цветелина Славеева Христова доц.д-р Юлиан Василев
СК, 9 група , фак.№ 3086

1. Същност

В групата на ДМА спадат онези, които имат материален характер, какъвто имат "сградите" .
В тази група се включват всички видове сгради независимо от предназначението им и натурално-веществения им вид:производствени, административни, обслужващи, със специално битово предназначение (общежития, столове, почивни станции и др.), които по своята същност могат да бъдат панели, железобетонни, стоманени конструкции, дървени павилиони, складове и др.
Жизненият цикъл на ДМА в една бюджетна
организация преминава през фази на придобиване, използване за публични цели,
възстановяване на потребителските им качества чрез поддръжка и ремонти,
отдаване
или ползване под наем и тяхното изваждане от употреба.

2. Отчитане на разходите за реконструкция и модернизация на сградите
За придобитите активи се извършват допълнително разходи, свързани с ремонта им, с различни подобрения. В зависимост от преценката, дали в резултат на разходите за даден актив ще се увеличи бъдещата икономическа изгода над тази, която е установена при първоначалната оценка, разходите се отчитат в увеличение на балансовата стойност на актива.
Последващите разходи за ДМА могат да се извършват пряко от самото предприятие (по стопански начин) или чрез възлагане на други (специализирани) предприятия.

Ремонт по стопански начин

При ремонта по стопански начин,предприятието само организира, извършва и отчита всички разходи по ремонтирането на съответния имот.Обикновено ремонтът се възлага на собствена ремонтна работилница, ремонтен цех и др., като предприятието само закупува необходимите материали и резервни части.Всички разходи се отчитат предварително по икономически елементи и след това се обобщават в сметката за отчитане на ремонтната дейност - с/ка 612 Разходи за спомагателна дейност.
След завършване на ремонта и пускане на обекта в експлоатация, тези периоди се отнасят по предназначение - съобразно дейността, която обслужва ремонтирания ДМА - например - дебит с/ка 614 Административни разходи и др.

Счетоводно следва да се отразят операции:

* Отчитане на изразходените материали и резервни части за ремонта на цената им на придобиване:

Д-т с/ка 601 Разходи за материали

К-т с/ка 301 Материали

* Фактурирани от данъчно регистриран изпълнител на данъчно регистриран по ЗДДС получател на външни услуги за ремонт, извършван по следния начин:

Д-т с/ка 602 Разходи за външни услуги

Д-т с/ка 4531 Начислен данък за покупките

К-т с/ка 401 Доставчици

* За извършени други разходи за ремонта

Д-т с/ка 609 Други Разходи
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Курсова работа върху програмата "Макс" 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.