Курсова работа по счетоводен софтуер


Категория на документа: Информатика
Отчитане ликвидацията на съоръжения

Курсова работа по дисциплината "Счетоводен софтуер"

Обща характеристика на обекта на отчитане и счетоводни сметки.

Ликвидацията на ДМА е процес, при който настъпва морално и физическо износване на актива. Тя е съпроводена с извършването на разходи като събаряне, разглобяване и други, в резултат на което могат да се получат годни за по-нататъшна употреба материали, резервни части и други. Документите, които се издават при ликвидацията са Заповед за бракуване,Протокол за ликвидация, сметка ликвидация. Получените отпадъци от ликвидирания актив се заприхождават със Складова разписка.
Ликвидацията се отчита, чрез сметка Разходи за ликвидация на ДМА - активна и операционна сметка. Дебитира се при извършване на разходи по ликвидацията, а се кредитира се при приключване на сделката със сметка Други приходи. Други сметки, които се използват при счетоводните записвания са сметка Амортизация на ДМА, сметките от група 60 Разходи по икономически елементи,сметките от група 30 Материали, продукция, стоки и сметките от група 50 Парични средства.При счетоводното отчитане на бракуването и ликвидацията на ДМА е необходимо на първо място да се отпише натрупаната до момента амортизация на актива. След това е необходимо да се отпише актива с балансовата си стойност (ако разбира се, има такава при бракуването).След отписването на актива е необходимо той да бъде отписан от данъчния и счетоводния амортизационен план. Във връзка с ликвидацията на даден ДМА предприятието може да извърши разходи: за материали, за трудови възнаграждения, за социални и здравни осигуровки, за транспорт на получени в резултат от ликвидацията материали, за външни услуги и други разходи. За тази цел всеки възникнал разход намира отражение по съответната сметка от гр. 60 Разходи по икономически елементи. При приключването на ликвидационния процес сметките от група 60 се отнасят в сметка 616 Разходи за ликвидация на ДМА. За отчитане на финансовия резултат сметка 616 се приключва със сметка 709 Други приходи. По този начин се определя печалбата или загубата от ликвидацията на ДМА (съоръжението) и нейния размер.

Счетоводни статии :

За изваждане от употреба на ДМА се съставят счетовдните статии:
1. За отчитане на натрупаната амортизация:
Дт с/ка 241 Амортизация на ДМА
Кт с/ка гр.20 Дълготрайни материални активи

2.Отчитане на преносната стоийност:

Дт с/ка 609 Други разходи

Кт с/ка 241 Амортизация на ДМА
3.За отразяване на загубата:
Дт с/ка 123 Печалби и загуби от минали години

Кт с/ка 609 Други разходи
Извършени разходи по ликвидацията
1.За отразяване на разходите по ликвидирането - по икономически елементи:
Дт с/ка 601 Разходи за материали

Кт с/ка 302 Материали
Дт с/ка 604 Разходи за заплати

Кт с/ка 421 Персонал
Дт с/ка 605 Разходи за социални осигуровки

Кт с/ка гр.46 Разчети с осигурители
Дт с/ка 609 Други разходи

Кт с/ка гр.50 Парични средства
2. Отразяване на разходите по функционално предназначение:

Дт с/ка 616 Разходи по ликвидация на ДМА

Кт с/ка 601 Разходи за материали

Кт с/ка 604 Разходи за заплати

Кт с/ка 605 Разходи по социални осигуровки
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Курсова работа по счетоводен софтуер 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.