Курсова работа по информатика


Категория на документа: Информатика
На Тема:
База от данни за дейността "Продажба на компютърни и офис-консумативи" на фирма "Рени"
Изготвил: Елисавета Антонова Петрова
Специалност: Икономика на недвижимата собственост 27 група, I курс
Факултетен номер: 10773
Проверил:
Доц.Д-р Радка Арсова
Доц.Д-р Владимир Сълов

Описание на дейността на фирмата

Фирма "Рени" се занимава с търговска дейност. Продава компютърни и офис-консумативи. Фирмата работи с относително постоянен списък от клиенти, като периодично им изпраща рекламни материали за наличните, както и нови консумативи. Фирмата планира политика за отстъпки от продажната цена за постоянните си клиенти. Фирма "Рени" е регистрирана по закона за ДДС.

Данните за всяка продажба се отразяват в първичен документ "Фактура", който се издава на съответния клиент. Фирма "Рени" поддържа постоянна номенклатура от стоки. Продажната цена на отделните стоки не се променя за продължителен период от време.

През първата година от функциониране на фирмата, информацията за продажбите се съхранява и обработва със средствата на MS Excel. Разработени са следните номенклатурни таблици с относително постоянните данни за клиентите на фирмата и предлагания асортимент от стоки (вж. Таблица 1 и Таблица 2).
таблица 1 Стоки

таблица 2 Клиенти

Данните за продажбите и плащанията също се съхраняват в табличен вид (вж. Таблица 3 и Таблица 4).
таблица 3 Продажби по фактури

Таблица 3 Продажби по фактури е свързана чрез функцията Vlookup с таблица Клиенти и таблица стоки. Името на клиента, наименованието на стоката, както и продаденото количество могат да се извлекат чрез функцията Vlookup по следния начин:

Продажната цена се извлича чрез функцията IF. Търсените стойности се вземата от таблица Стоки, като първо се проверява дали продаденото количество е > или = на количество за цена на едро. Ако изразът е TRUE, се взема за продажна цена, цена на едро, ако не цена на дребно.
таблица 4

Таблица 4 илюстрира възможностите на Excel за извличане на името и телефонният но-мер на даден клиент само чрез въвеждане на Булстат. Това става отново чрез функция-та Vlookup, ка-кто и с въвежда-нето на абсолютни адреси.
фигура 1 Преброяване на начини на плащане

фигура 2 Филтриране на Таблица Стоки

Чрез филртиране на таблица Стоки можем да получим извадка по някакъв критерий. В случая с фигура 2 филтрирането става чрез обикновено филтриране (Data- Filter). Позиционираме се в колона мярка. Отваряме списъчното поле и слагаме отметка на брой, така ще получим списък на всички стоки, чиято мярка е брой.
фигура 3 Филтриране чрез Auto Filter. Петте най-високи цени на дребно

фигура 4 Филтриране чрез Advanced Filter

На фигура 4 е изобразено филтриране чрез изпозване на разширения филтър - Advanced Filter. За целта първо се създава област за критерии, като се копира само реда, в който се съдържат наименованията
на клетките. След това се позиционираме в таблицата (в случая таблица "Продажби по фактури"), от която ще филтрираме и избираме Data/Filter/Advanced Filter. В областта List range избираме главната таблица от където ще вземаме стойностите. В Criteria range копираме областта за критерий, а в Copy to избираме мястото където да се изведе резултатът.
Обобщаване на данни чрез Subtotals.

За да обобщим дадени данни чрез subtotals, първо трябва да сме сортирали съответната колона по която ще обобщаваме. В случая използваме таблица "Стоки", където сортираме по мярка чрез командата Sort (Фигура 5). След като сме сортирали, избираме командата Data/Subtotals. Достатъчно е да е маркирана една клетка в сортирания списък и при изпълнение на командата се отваря диалогов прозорец(Фигура 6). В първото поле избираме колоната, по която е сортиран списъкът (в примера - Мярка). Във второто поле избираме обобщаващата функция (в случая - Sum), а в третото поле се определя с какви данни се изчислява функцията (Цена на дребно).
фигура 5 фигура 6

След изпълнение на командата, списъкът има следния вид:

таблица 5 Pivot table и Pivot Chart
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Курсова работа по информатика 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.