Компютърни мрежи в бизнеса


Категория на документа: ИнформатикаClient-Server
Предимство
Недостатък
по-високо ниво на сигурност
нужда от опитен администратор
по-добро управление
има критичен компонент
повредата в една станция не влияе на останалите
по-сложни настройки
-
по-трудна инсталация
-
скъпа реализация

> Според собствеността биват:
* Обществена - открита за ползване от всички потребители мрежа. Може да обхваща даден регион, държава или целия свят;
* Корпоративна - затворена мрежа, която се ползва само от служители на корпорацията;
* Домашна - свързани в мрежа уреди с вградени компютри, които формират инфраструктурата на дома.
> Според вида на топологията се делят на:
* Мрежи с физическа топология - начинът, по който се разполагат станциите и кабелните връзки:
* Топология тип "шина" (Bus) - всички компютри се свързват последователно по протежението на кабел, наречен гръбнак. При тази топология всяка станция изпраща своите съобщения едновременно към всички останали станции (броудкастно предаване). От всички съобщения по мрежата, станцията избира и "хваща" само тези, които са предназначени за нея. Всички съобщения, които не са адресирани до съответната мрежова карта, се игнорират. Само един компютър в даден момент може да изпраща информация. Всички останали "чакат" своя ред. Ако два компютъра се опитат да изпратят информация към шината едновременно, възниква конфликт колизия. Обикновено шинната топология се реализира чрез коаксиален кабел;
* Топология тип "звезда" - най-разпространеният тип. Тук всеки компютър се свързва чрез отделен кабел с централно устройство - хъб или суич. Кабелът, снабден от двата края с конектори, се включва от едната страна към конектора на мрежовата карта и от другата страна - към свободен порт на хъба. Всяка централна точка може да свърже 5, 8, 16, 32 или друг брой устройства. При по-голям брой компютри е възможно да се реализира т.н. каскадно свързване - няколко хъба се свързват помежду си. Звездообразната топология най-общо се използва с кабел тип неекранирана усукана двойка (UTP) и архитектура Ethernet 1000BaseT или 100BaseT. Комуникацията е различна, в зависимост от това дали централното устройство е хъб или суич. При хъба получената информация на един от портовете се усилва и препредава към всички портове т.е. изпраща се до всички устройства, включени към хъба. При суича получената информация се изпраща само до компютъра - получател. Звездообразната топология се реализира чрез UTP или оптичен кабел;
* Топология тип "кръг" - всички устройства са свързани помежду си така, че образуват един затворен кръг. Тук всеки компютър се свързва с два други компютъра. Ако последният компютър в една мрежа с шинна топология се свърже с първия компютър ще се получи мрежа с кръгова топология. Днес тези мрежи не са толкова популярни, колкото в миналото. Информацията пътува само в една посока, така че когато има предаване до определен компютър, тя трябва да премине през всеки друг, който е преди получателя. Когато получи информация, компютърът проверява дали тя е за него. Ако не е, той я изпраща до следващия компютър и т.н. Това увеличава времето за предаване на информацията. Кръгът се счита за активна топология - всеки компютър усилва сигнала преди да го предаде към следващия. Кръговата топология обикновено се свързва с архитектурата Token Ring - използва се т.нар. "управляващ маркер" (токен), като само станцията, която притежава маркера предава информацията. След приемането на информацията маркерът се получава в приемащата станция. Ако станцията няма нищо за предаване, тя препредава маркера на следващата в кръга;
* Йерархична топология (тип "дърво") - един компютър стои в основата на дърво от мрежови устройства (хъбове и суичове) със свързани към тях станции;
* Меш топология - бива частична и пълна. Всяка станция е свързана с всички или с почти всички други в мрежата. Изключително не икономична, ако се реализира физически, а не логически;
* Смесени (хибридни) топологии - мрежи, които използват множество топологии. Съществуват мрежи, които комбинират повече от една топологии. Гръбнакът е част от мрежата, свързваща всички по-малки части, наричани още (сегменти). Няколко сегмента могат да бъдат свързани към един гръбнак за създаване на по-голяма мрежа.

* Мрежи с логическа топология - начин за достъп на хостовете до предавателната среда:
* Броудкаст логическата топология: Представлява логическа шина. Всяка станция слуша за сигнали по предавателната среда и ако тя е свободна, станцията предава. Останалите улавят сигнала, но го обработват, само ако е предназначен за тях.Това е т.нар. Ethernet. Използва се масово в света;
* Token Passing контролира мрежовия достъп чрез електронен служебен пакет - token, получаван последователно от всеки хост. Когато хостът получи token, той може да изпраща данни по мрежата. Ако няма какво да праща, той пропуска token-а до следващия хост и процесът се повтаря отново.

III. Видове мрежови кабели и безжично свързване

Компютрите в повечето съвременни мрежи са свързани с кабели. Те могат да бъдат различни по вид и служат за предаване на сигналите в мрежата. Днес се срещат три основни групи кабели: коаксиални; с усукана двойка проводници; с оптични нишки.

Коаксиалният кабел се състои от меден проводник, обвит с изолационен материал, върху който има оплетка от мед или алуминий, покрита от външна обвивка. Металната оплетка служи за защита от смущения. Понякога под нея се поставя втори изолационен слой от метално фолио за допълнителна защита. Такива кабели се наричат двойно екранирани. Освен в компютърни мрежи кабелите от този вид се използват и в кабелната телевизия. Те са евтини, леки, гъвкави и се поставят лесно. По тях информацията може да се предава бързо и на много големи разстояния.

Кабели с усукана двойка проводници - Те се състоят от двойки изолирани и взаимно усукани проводници. Проводниците се усукват с цел да се намаляват външни смущения. Съществуват кабели с различен брой двойки проводници и с различни дебелини. Кабелите с усукана двойка проводници са разделени на категории, като всяка от тях е разработена да предава данни с различна скорост. Има два типа кабели с усукана двойка:
> Неекраниран кабел с усукана двойка проводници (UTP) - състои се от една или повече двойки (най-често четири) медни проводници, усукани един около друг. Използват се за предаване на информация до 100 м. без нужда от повторение на сигнала.
> Екраниран кабел с усукана двойка проводници (STP) - подобен на UTP, но използва обвивка от защитно фолио под пластмасовата изолация, а също така и пластмасова обвивка между и около двойките проводници. Защитното покритие предпазва от външни смущения и в резултат на това данните могат да се предават с по-висока скорост и на по-големи разстояния.

Кабелът с усукана двойка проводници се свързва с компютъра чрез конектор, наречен RJ-45. По стандарт са определени два вида цветови подредби на кабелите при поставянето на конекторите - Т568А и Т568В. Изработват се два вида кабели с усукана двойка проводници - прави и кръстосани. За направата на прав кабел трябва да се използва една и съща схема от двете страни на кабела. За направата на кръстосан кабел единият край на кабела се свързва по едната схема, а другият - по втората. Кръстосаните кабели се използват за свързване на два компютъра директно един с друг, както и за свързване на кои да е две еднотипни устройства.

Кабелът с оптични нишки (оптичен кабел) се състои от стъклени или пластмасови влакна, които провеждат светлина. Всяко влакно е оградено от защитен метален слой, обвит в слой пластмаса. Най-отвън се поставя твърда пластмасова обвивка. Минималният брой нишки е две - по една за предаване и приемане, като в един кабел могат да бъдат включени няколко такива двойки, което позволява множество мрежи да предават данни по един кабел. Този тип кабели се характеризират с високо ниво на сигурност на данните, висока скорост и пренос на големи разстояния.

Безжични мрежи - През последните години все по-популярни стават безжичните мрежи, използващи радио- или инфрачервени вълни. Най-голямо разпространение днес има мрежата Wi-Fi (Wireless Fidelity), базирана на безжичния стандарт IEEE 802.11 b/g. Wi-Fi-мрежите позволяват максимална скорост 11 Mbps. Този тип мрежи могат да работят самостоятелно или свързани с кабелни мрежи.
Wi-Fi-мрежите използват два типа устройства: точки за достъп и мрежови карти с радио приемно-предаватели. Точките за достъп служат за преобразуване на сигналите от кабелна мрежа в сигнали за безжична и ги излъчват към безжичните мрежови карти. Мрежовите карти за безжични мрежи вместо RJ-45 конектор имат радио антена.

Широкото приложение на мрежите в бизнеса, разрастването на Интернет и услугите в реално време са силно доказателство за ползата от общи данни и ресурси. Благодарение на безжичните мрежи потребителите могат да имат достъп до общата информация без да е необходимо да търсят място където да се включат, а изграждането и настройката на мрежа става без прокарване или преместване на кабели. В сравнение със стандартните жични мрежи те имат следните предимства:
> Подвижност: безжичните мрежи предлагат на потребителите достъп до информацията в реално време от всяка точка. Това води до производителност, която не може да бъде постигната при жичните мрежи.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Компютърни мрежи в бизнеса 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.