Компютърни мрежи и комунакации


Категория на документа: Информатика


ORACLE
Лидер в производството на софтуер за релационни бази данни. Създаде стандарта за мрежов компютър.
3COM
3COM = Computers + Communications + Compatibility
Водеща в разработването на мрежов хардуер, фирмата произ¬вежда апаратура за отдалечен достъп, мрежови центрове, мре¬жови адаптери и модеми.
YAHOO
Влиянието и популярността на фирмата в Web пространст¬вото все повече се засилва. Де факто навигационният сайт на YAHOO се е превърнал във врата към Интернет.
КИБЕРПРОСТРАНСТВО
Мислена конструкция, коя¬то чо¬век си съставя при работа с компю¬тър¬ни мрежи и ползване на общите им ресурси.
Компютърно базирани средства за комуника¬ция, взаимодействие и информационни доставки под названието информационна супермагистрала. Включва голям брой разнообразни глобални мрежи, как¬то и мрежови системи за комуникация и взаимодействие.За пръв път понятието е въ¬¬ве¬дено от фантаста Уйлям Гибсън. Той раз¬казва за светове, в които компютърните потреби¬те¬ли уп¬рав¬ляват въобра¬жае¬ма глобална мрежа за информационни услуги и ресурси. През 1962г. ученият Джон Ликлайдър публикува меморандум, очертаващ една “галактическа мрежа” от глобално взаимосвързани компютри, които осигуряват достъп до данни и програми от всякъде.

Компютърни мрежи. Тенденции.
НАПРАВЛЕНИЯ В РАЗВИТИЕТО НА МРЕЖИТЕ
Основна цел-Търсене на усъвършенствани мрежови технологии, които да преодолеят днешните ограничения на Интернет, както и създаване на нова структура, достойна за бъдещето.
Изисквания към новата структура
 Високоскоростен пренос на данни
 Съвместна работа в реално време.
 Съвместно ползване на данни.
 Гаранции за качеството на предлаганите услуги.
 Мултимедиен обмен на сложни данни.
Задачи
 Отстраняване на тесните места в пропускателната способност.
 Създаване на по-добра технология за аудио- и видео- обмен
 Създаване на истински възможности за съвместно ползване на данни.

Достъп по всяко време и без езикови и други ограничения на всички, които искат да ползват услугите на мрежата.
 Задоволяване на нарастващите изисквания към предлаганите услуги с гарантиране на качеството им..
 Създаване на глобални законодателни принципи, осигуряващи свобода на словото, защита на интелектуалната собственост и развитието на пазарната икономика.
 Сигурност на съхраняваната и предавана информация. Защита на личния живот и транзакциите на потребителите от хакерски атаки.
 Създаване на защитено пространство за подрастващите.
 Отговорно, с внимание и предпазливост ползване на огромните възможности, които дава мрежовата среда.
 Опростен интерфейс, който може да се ползва от всеки човек.
Ново поколение мрежи
 Високо интелектуални глобални мрежи за поддръжка на приложения, основани на последните достижения на компютърните технологии.
 Глобалните мрежи трябва са достатъчно интелектуални, за да поддържат ниво на обслужване, което сега се реализира в корпоративните мрежи.
 Осигуряване на консолидирани IP мрежи, които ще доставят най-новите услуги до всяка точка на света.

Функционална схема на мрежа от новото поколение
АЛТЕРНАТИВНИ МРЕЖИ
Проект Data Grid (Информационна решетка)-Проектът се развива от Европейския съюз, за да обслужва целите на научните институти. Границите между науките се стесняват все повече и само координираните изследвания могат да продължат развитието на човешкото познание. С напредването на научното развитие се появява необходимостта от:
 Координирано споделяне на ресурси,
 Съвместна дейност и провеждането на анализи на огромно количество информация от страна на различни научни институции.
Основната цел-Да развие технологична инфраструктура, която да позволи координация между учените без значение от географското им положение.
Организация
 Проектът е разделен на 12 работни пакета, разпределени сред 4 работни групи.
 Начело на амбициозната инициатива е Европейската организация за атомно изследване (CERN), заедно с 5 основни и още 15 партньора.
Основни задачи
 Изграждане на компютърна мрежа и на тази база, създаване на огромна компютърна среда от споделени файлове, бази данни, бази знания и т.н.
 Разработване на софтуер, способен да обработва петабайти информация, използвайки десетки хиляди машинни ресурси - процесори, дискове и т.н.,
 Информационно обезпечаване работата на хиляди учени в различни институти.
 Доразвиване множеството GRID концепции и технологии.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Компютърни мрежи и комунакации 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.